Làng Cầu Đơ: Từ tỉnh lỵ Hà Nội đến thủ phủ của tỉnh Cầu Đơ và tỉnh Hà Đông

Nguyễn Hữu Sơn

Abstract


Năm 1831, nhà Nguyễn thành lập tỉnh Hà Nội, đặt trụ sở tỉnh tại thành Thăng Long. Năm 1888, Pháp tách một phần tỉnh Hà Nội để lập thành phố Hà Nội. Vì vậy, tỉnh lỵ Hà Nội được di dời về làng Cầu Đơ, huyện Thanh Oai, phủ Ứng Hòa. Cũng vì thế, tên tỉnh Hà Nội được đổi thành tỉnh Cầu Đơ (1902), rồi tỉnh Hà Đông (1904). Sau khi thành tỉnh lỵ, vùng đất Cầu Đơ được người Pháp xây dựng theo mô hình thành phố Hà Nội thu nhỏ, mà khi đó Hà Nội đang được kiến thiết theo kiểu đô thị phương Tây. Sau 112 năm (1896-2008) giữ vai trò tỉnh lỵ, vùng Cầu Đơ từ đô thị loại III trở thành một phần của đô thị đặc biệt.

Ngày nhận 13/6/2023; ngày chỉnh sửa 14/9/2023; ngày chấp nhận đăng 30/12/2023


Keywords


làng Cầu Đơ; tỉnh Cầu Đơ; tỉnh Hà Đông; Tòa Công sứ tỉnh Hà Nội.

References


Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông. 2014. Lịch sử Đảng bộ quận Hà Đông (1926-2010). Hà Nội: Nhà xuất bản Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hà Đông. 1990. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị xã Hà Đông, tập 1, 1936-1954, Sơ thảo. Hà Nội: Nhà máy in Tiến bộ.

Ban Thường vụ huyện ủy Chương Mỹ. 2003. Chương Mỹ xưa và nay. Hà Tây: Sở Văn hóa - Thông tin Hà Tây.

Công ty Văn hóa trí tuệ Việt. 2007. Hà Đông thành phố trẻ. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin.

Đinh Xuân Lâm và cộng sự. 1998. Đại cương lịch sử Việt Nam, Tập II. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Hoàng Trọng Phu. 1933. Nhận xét về tỉnh Hà Đông, Lê Gia Hội dịch từ tiếng Pháp năm 1975. Hà Tây: Thư viện tỉnh Hà Tây.

Le Gouverneur général de l'Indo-Chine.1896. Arrêté transférant le siège de la Résidence de province de Hanoi de la ville de Hanoi à Cau-do, Fonds de la Résidence de Hadong, Etablissement et élargissement du centre administratif de Caudo (Hadong) de 1890-1913 (Toàn quyền Đông Dương. 1896. Nghị định chuyển tỉnh lỵ Hà Nội vào vùng đất làng Cầu Đơ, Phông Toà sứ Hà Đông, Thành lập và mở rộng trung tâm hành chính tỉnh Cầu Đơ (Hà Đông) từ năm 1890 đến năm 1913). Tài liệu tiếng Pháp, số hồ sơ 4666. Lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.

Le Gouverneur général de l'Indo-Chine. 1902. Arrêté désignant la province de Hanoi sous le nom de Cau-do, Fonds de la Résidence de Hadong, Etablissement et élargissement du centre administratif de Caudo (Hadong) de 1890-1913 (Toàn quyền Đông Dương. 1902. Nghị định đổi tên tỉnh Hà Nội thành tỉnh Cầu Đơ), Phông Toà sứ Hà Đông, Thành lập và mở rộng trung tâm hành chính tỉnh Cầu Đơ (Hà Đông) từ năm 1890 đến năm 1913). Tài liệu tiếng Pháp, số hồ sơ 4666. Lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.

Le Gouverneur général de l'Indo-Chine. 1904. Arrêté désignant la province de Cau-do sous le nom de Ha-dong (Toàn quyền Đông Dương. 1904. Nghị định đổi tên tỉnh Cầu Đơ thành tỉnh Hà Đông). Tài liệu tiếng Pháp, ký hiệu 68.151. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.

Rouan. J. 1925. Hà Đông tỉnh địa dư chí. Hà Nội: Nhà xuất bản Trung Bắc Tân Văn.

Phòng Thống kê thành phố Hà Đông. 2007. Niên giám thống kê thành phố Hà Đông 2002-2006. Hà Đông.

Phòng Thống kê thị xã Hà Đông. 1995. Niên giám thống kê tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội 1990-1994 thị xã Hà Đông tỉnh Hà Tây. Hà Đông.

Quận ủy Hà Đông. 2020. Địa chí Hà Đông, Dự thảo. Hà Đông: Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 1976. Đại Nam thực lục chính biên, bản dịch của Viện Sử học, Tập 34. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 2012. Đại Nam nhất thống chí, bản dịch mới của Hoàng Văn Lâu, in lần thứ nhất, Tập 2. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 2022. Đại Nam thực lục, bản dịch của Viện Sử học, tái bản lần thứ 2, Tập 3. Hà Nội: Nhà xuất bản Hà Nội.

Thị ủy Hà Đông - tỉnh Hà Tây. 2004. Lịch sử Đảng bộ thị xã Hà Đông 1936-1954, Tập 1. Hà Nội: Công ty Khuyến học Hà Nội.

Trần Hùng, Nguyễn Quốc Thông. 2004. Thăng Long - Hà Nội mười thế kỉ đô thị hoá, tái bản có bổ sung. Hà Nội: Nhà xuất bản Xây dựng.

Võ Kim Cương chủ biên. 2017. Lịch sử Việt Nam, Tập 6 từ năm 1858 đến năm 1896. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Vũ Văn Quân. 2007. Thăng Long - Hà Nội một nghìn sự kiện lịch sử. Hà Nội: Nhà xuất bản Hà Nội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v9i6.6177

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172