Kinh tế tỉnh Vĩnh Yên từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

Trần Xuân Hùng

Abstract


Trong thời kỳ thực dân Pháp xâm lược và cai trị Việt Nam (1858-1945), kinh tế tỉnh Vĩnh Yên đã có những biến chuyển đáng kể. Bằng các nguồn tài liệu lưu trữ, tài liệu lịch sử địa phương, tham khảo các nghiên cứu có liên quan, bài viết này tập trung làm rõ ba nội dung. Thứ nhất, điều kiện tự nhiên xã hội và quá trình thay đổi địa giới hành chính của Vĩnh Yên cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Thứ hai, tập trung trình bày thực trạng của nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp Vĩnh Yên. Thứ ba, rút ra một số kết luận, đánh giá về kinh tế Vĩnh Yên từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Ngày nhận 30/10/2020; ngày chỉnh sửa 25/11/2020; ngày chấp nhận đăng 30/12/2020


Keywords


Vĩnh Yên; thực dân Pháp; nông nghiệp; thủ công nghiệp; thương nghiệp

References


Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên. 2014. Lịch sử Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên 1928-2014. Vĩnh Phúc: Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc xuất bản.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên. 2014. Lịch sử Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên 1928-2014. Vĩnh Phúc: Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc xuất bản.

Nguyễn Xuân Lân. 2005. Văn hoá ẩm thực Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc: Sở Văn hoá Thông tin Vĩnh Phúc xuất bản.

Nha Học chính Vĩnh Yên. 1939. Địa chí tỉnh Vĩnh Yên. Hà Nội: Imprimerie Thuy Ky 98, Rue Du Chanvre.

Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. 1890. “Thành lập các tỉnh Hà Nam và Vĩnh Yên 1890”. Tài liệu tiếng Pháp, ký hiệu RST.29958. Lưu tại Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc, Ký hiệu DCT.001415.

Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. 1904. “Báo cáo kinh tế, chính trị và thống kê thương mại tỉnh Vĩnh Yên năm 1904”. Tài liệu tiếng Pháp, ký hiệu RST.72540 (04). Lưu tại Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc.

Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. 1904. “Báo cáo kinh tế, chính trị và thống kê thương mại tỉnh Vĩnh Yên năm 1904”. Tài liệu tiếng Pháp, ký hiệu RST.72540 (04), Lưu tại Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc.

Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. 1911. “Báo cáo kinh tế tỉnh Vĩnh Yên năm 1911”. Tài liệu tiếng Pháp, ký hiệu RST. 72553-01. Lưu tại Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc.

Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. 1911. “Báo cáo kinh tế tỉnh Vĩnh Yên năm 1911. Tài liệu tiếng Pháp, ký hiệu RST. 72553-01, Lưu tại Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc.

Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. 1933. “Kết quả kinh tế do việc tưới tiêu mang lại cho nghề trồng lúa của tỉnh Vĩnh Yên 1933”. Tài liệu tiếng Pháp, ký hiệu RST.75316, Lưu tại Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc.

Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. 1940. “Tình hình khai thác thuộc địa tỉnh Vĩnh Yên 1931-1940. Tài liệu tiếng Pháp, ký hiệu RST.64510). Lưu tại Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc.

Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. 1941a. “Báo cáo kinh tế của tỉnh Vĩnh yên năm 1941”. Tài liệu tiếng Pháp, ký hiệu RST.74375, Lưu tại Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc.

Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. 1941b. “Phong trào khai thác thuộc địa ở tỉnh Vĩnh Yên năm 1935, 1941”. Tài liệu tiếng Pháp, ký hiệu RST. 67154, Lưu tại Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc.

Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. 1941c. “Công tác quản lý và khai thác hoang rừng tại tỉnh Vĩnh Yên 1936-1941”. Tài liệu tiếng Pháp ký hiệu RST.75451-02).

Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Yên. 1999. 100 năm Vĩnh Yên một số tư liệu và hình ảnh. Vĩnh Yên: Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Yên xuất bản.

Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Yên. 1999. 100 năm Vĩnh Yên một số tư liệu và hình ảnh. Vĩnh Yên: Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Yên xuất bản.

Vũ Kim Biên. 1999. Lịch sử công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Vĩnh Phú. Vĩnh Phú: Sở Công nghiệp Vĩnh Phúc và Sở Công nghiệp Phú Thọ xuất bản.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i2b.616

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172