Hai cột mốc quan trọng trong nghiên cứu nguồn gốc tiếng Việt

Nghiệu Đức Vũ

Abstract


Bài báo này trình bày những phân tích về luận điểm khoa học, vai trò, giá trị và ý nghĩa đối với việc nghiên cứu lịch sử tiếng Việt cũng như quan hệ cội nguồn của nó trong ba công trình: Etudes sur la phonetique historique de la langue Annamite. Les initiales (Nghiên cứu ngữ âm lịch sử tiếng An Nam. Các âm đầu) của H. Maspero, năm 1912; La place du Vietnamien dans les langues Austroasiatique (Vị trí của tiếng Việt trong các ngôn ngữ Nam Á), năm 1953 De lorigine des tons en Vietnamien (Về nguồn gốc các thanh của tiếng Việt), năm 1954 của A. G. Haudricourt.  phân tích cho thấy: với phương pháp, kết quả và những thay đổi có tính bước ngoặt trong nhận thức và hiện thực nghiên cứu của những vấn đề hữu quan, ba công trình này xứng đáng được coi là hai cột mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình nghiên cứu từ trước đến nay về lịch sử Việt ngữ

Abstract: 

This paper presents an analysis of the scientific assumption, role, value and significance on studying history of the Vietnamese language and its genetic relation in three works: Researching the history of Annam phonetic: the initials (Etudes sur la langue Annamite phonetique historique de la. Les initiales) by H. Maspero, 1912; The position of Vietnamese in Austroasiatic languages (La place du dans les langues Vietnamien Austroasiatique) in 1953 and On the Origin of Vietnamese tones (De l'origine des tons and en Vietnamien) in 1954 by AG. Haudricourt.  findings show that basing on the methods, results and the turing-point landmark changes in the perception and research realities on the related topics, these works deserve to be the two critical significant milestones in the researching Vietnamese up to date.


Keywords


Tiếng Việt; ngữ âm; âm đầu; ngôn ngữ Thái; ngôn ngữ Nam Á; Maspero; HaudricourtDOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v1i1.6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172