Thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù và một số yếu tố ảnh hưởng

Bùi Thị Hồng Hạnh

Abstract


Bài viết sử dụng hai phương pháp nghiên cứu điều tra bằng bảng hỏi trên 220 người chấp hành xong án phạt tù nhằm phân tích thực trạng thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù được thể hiện qua ba lĩnh vực gồm: gia đình, xã hội và công việc, trên ba mặt: nhận thức, cảm xúc và hành vi. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn người chấp hành xong án phạt tù thích ứng ở mức trung bình với tái hòa nhập cộng đồng, tuy nhiên vẫn còn không ít người chấp hành xong án phạt tù thích ứng ở mức thấp và có khả năng dự báo họ sẽ tái phạm ở mức rất cao. Có một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù như: các cách ứng phó, thời gian chấp hành án, các đặc điểm tính cách của người chấp hành xong án phạt tù, v.v..

Ngày nhận 20/10/2020; ngày chỉnh sửa 15/11/2020; ngày chấp nhận đăng 20/11/2020


Keywords


thích ứng; tái hòa nhập cộng đồng; người chấp hành xong án phạt tù; ảnh hưởng.

References


Đào Thùy Dương. 2020. “Một số giải pháp giải quyết việc làm giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”. Tạp chí Cảnh sát nhân dân: 32-36.

Folkman Susan, Lazarus Richard S. 1984. “Stress, appraisal, and coping”. New York: Springer Publishing Company.

Hoàng Cung, Nguyễn Như Chiến, Đỗ Văn Thọ, Chu Thị Mai, Chúc Văn Chiên. 2004. Những vấn đề cơ bản của Tâm lý học Tội phạm, Tâm lý học Điều tra tội phạm và Tâm lý học quản lý. Hà Nội: Học viện Cảnh sát nhân dân.

MacKenzie Doris Layton, Goodstein Lynne. 1985. “Long-term incarceration impacts and characteristics of long-term offenders: An empirical analysis”. Criminal Justice and Behavior Vol 12 -(4): pp. 395- 414.

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2015. “Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội nghĩa Việt Nam”. Hà Nội. Nhà xuất bản Lao động.

Travis Jeremy. 2000. “But they all come back: Rethinking prisoner reentry”. Washington, DC: National Institute of Justice.

Trương Thị Khánh Hà, Trịnh Thị Linh, Trần Hà Thu, Trường Quang Lâm. 2020. Cảm nhận hạnh phúc và những yếu tố ảnh hưởng . Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

Willis Gwenda Miriam. 2009. “From prison into the community: the impact of release planning on sexual recidivism for child molesters”. Ph.D. Thesis. University of Canterbury. Department of Psychology.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i1b.599

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172