Một số ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay

Đoàn Thu Nguyệt

Abstract


Những thành tựu của cách mạng khoa học và công nghệ đã và đang làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và lối sống của thanh niên Việt Nam nói riêng. Sự ảnh hưởng của nó đến lối sống của thanh niên Việt Nam vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực đan xen. Để xây dựng lối sống tích cực cho thanh niên Việt Nam trong điều kiện ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ cần có quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển và những giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài. Trong đó, đa dạng hóa và đổi mới nội dung, phương thức, phát huy vai trò của các chủ thể tham gia vào xây dựng lối sống tích cực cho thanh niên là những giải pháp chủ đạo.

Ngày nhận 02/9/2020; ngày chỉnh sửa 30/9/2020; ngày chấp nhận đăng 29/10/2020


Keywords


biến đổi; ảnh hưởng; cách mạng khoa học và công nghệ; lối sống của thanh niên.

References


Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2014. Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín, Ban chấp hành Trung ương khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bùi Thị Tỉnh. 2013. “Tìm hiểu thực trạng lối sống thực dụng của sinh viên Việt Nam hiện nay”. Tạp chí Giáo dục 310: 20-26.

Cunningham Wendy (chủ biên). 2018. Báo cáo Tương lai việc làm Việt Nam: Khai tác xu hướng lớn cho sự phát triển thịnh vượng hơn - Báo cáo tổng quan. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1996. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1997. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2008. Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2016. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà Nội: Văn phòng Trung ương Đảng.

Đặng Thị Lan. 2006. Đạo đức Phật giáo với đạo đức con người Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 2019. “Tổng quan tình hình thanh niên, công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014-2019 và giải pháp đẩy mạnh công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019-2024”. Báo cáo đề tài cấp Bộ.

Lê-nin Vla-đi-mia I-lích. 1977. Toàn tập, tập 41. Mátxcơva: Nhà xuất bản Tiến bộ.

Mác Các, Ăng-ghen Phriđơrich. 1995. Toàn tập, tập 3. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Nguyễn Anh Tuấn. 2018. Đề tài “Nghiên cứu chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên”. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Mã số ĐT.KXĐTN.17-04 năm 2018.

Tổ chức Lao động Thế giới, Viện Khoa học Lao động. 2018. Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2012 - 2017. Hà Nội: Nhà xuất bản Thanh niên.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2011. Quyết định số 2474/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Viện Nghiên cứu Thanh niên. 2015. Đánh giá tình hình thanh niên 2015.

Viện Nghiên cứu Thanh niên. 2016. Đánh giá tình hình thanh niên 2016.

Viện Nghiên cứu Thanh niên. 2017. Kết quả khảo sát ý kiến của thanh niên về việc bày tỏ quan điểm, thái độ của thanh niên trên mạng xã hội, tháng 6/2017.

Viện nghiên cứu Thanh niên. 2018a. Đánh giá tình hình thanh niên năm 2018.

Viện Nghiên cứu Thanh niên. 2018b. Tổng quan tình hình thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017. Hà Nội.

Vũ Văn Hiền. 2010. Nhận thức về thời đại ngày nay. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i1b.596

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172