Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lễ hội dân gian vật làng Sình tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạch Thị Thu Hà, Trương Thị Thu Hà

Abstract


Chất lượng lễ hội là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến khả năng thu hút của điểm đến và sự quay trở lại của khách du lịch, tạo tiền đề cho du lịch lễ hội của địa phương đó phát triển tương xứng với tiềm năng. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá chất lượng lễ hội dân gian vật làng Sình cũng như xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lễ hội thông qua việc thu thập ý kiến đánh giá của 150 khách tham dự lễ hội. Các phương pháp kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố (EFA) và mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 5 yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lễ hội dân gian vật làng Sình bao gồm: i. Cơ sở vật chất và tiện nghi; ii. Môi trường; iii. Dịch vụ phụ trợ; iv. Chương trình; v. Ban tổ chức và nhân viên. Từ kết quả đó, các tác giả đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng lễ hội dân gian Vật Làng Sình nhằm phát triển du lịch lễ hội dân gian này trong thời gian tới.

Ngày nhận 23/3/2020; ngày chỉnh sửa 17/9/2020; ngày chấp nhận đăng 10/12/2020


Keywords


chất lượng lễ hội; lễ hội dân gian; vật làng Sình; du lịch lễ hội.

References


Anil Nihat Kamil. 2012. “Festival Visitors’ Satisfaction and Loyalty: An Example of Small, Local, and Municipality Organized Festival.” Journal of Tourism 60 (3): 255-71.

Chen Wen-Chiang, Lee Cheng-Fei, Lin Ling-Zhong. 2012. “Investigating Factors Affecting Festival Quality: A Case Study of Neimen Song Jiang Jhen Battle Array, Taiwan.” African Journal of Marketing Management 4 (2): 43-54.

Childress D. Rebecca, Crompton L. John. 1991. “A Comparison of Alternative Direct and Discrepancy Approaches to Measuring Quality of Performance at a Festival.” Journal of Travel Research, 43-57.

Cole Shu Tian, Steven F. Illum. 2006. “Examining the mediating role of festival visitors’ satisfaction in the relationship between service quality and behavioral intentions”. Journal of Vacation Marketing, 12(2), 160-173.

Cole Shu Tian, Chancellor H. Charles. 2009. “Examining the Festival Attributes That Impact Visitor Experience, Satisfaction and Re-Visit Intention.” Journal of Vacation Marketing 15 (4): 323-33.

Crompton L. John, Love L. Lisa. 1995. “The Predictive Validity of Alternative Approaches to Evaluating Quality of a Festival.” Journal of Travel Research 34 (1): 11-24.

Cronin J. Joseph, and Steven A. Taylor. 1992. “Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension.” Journal of Marketing 56 (3). https://doi.org/10.2307/1252296.

Hair JF. Joseph, Anderson R.E., Tatham R.L., & Black W.C. 1998. Multivariate Data Analysis.

Upper Saddle River, Prentice-Hall International, Inc.

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. 2008. Phân tích dữ liệu với SPSS - Tập 2. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Hồng Đức.

Lee So Yon, James F Petrick, and John Crompton. 2007. The roles of quality and intermediary constructs in determining festival attendees' behavioral intention. Journal of Travel Research 45(4): 402-412.

Lê Thị Kim Liên, Quản Bá Chính, Lê Thị Thanh Xuân, Đoàn Khánh Hưng, Bạch Thị Thu Hà, Trương Thị Thu Hà, Mai Thị Khánh Vân, Phan Thị Thùy Linh, Lê Thị Thanh Giao, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Mai. 2020. “Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch lễ hội ở Miền Trung - Việt Nam. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018-2019.

Marković Suzana, Dorčić Jelena, and Krnetić Monika. 2015. “Visitor Satisfaction and Loyalty Measurement of Local Food Festival - Application of FESTPERF Scale.” Tourism in Southern and Eastern Europe 3: 183-96.

Nunnally C. Jum. 1978. Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

Parasuraman A., Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry. 1985. “A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research.” Journal of Marketing 49 (4). https://doi.org/10.2307/1251430.

Tkaczynski Aaron, Stokes Robin. 2010. “Festperf: A Service Quality Measurement Scale for Festivals.” Event Management 14 (1): 69-82.

Wicks E. Bruce, Daniel R. Fesenmaier. 1993. “A comparison of visitor and vendor perceptions of service quality at a special event”. Festival management & event tourism, 1(1), 19-26.

Yoon Yoo Shik, Jin Soo Lee, and Choong Ki Lee. 2010. “Measuring Festival Quality and Value Affecting Visitors’ Satisfaction and Loyalty Using a Structural Approach.” International Journal of Hospitality Management 29 (2): 335-42.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i6.593

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172