Hoàn thiện các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nhìn từ Nghị định 91/2019/NĐ-CP

Nguyễn Thành Phương

Abstract


Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền nhằm xác định hành vi vi phạm hành chính để áp dụng các hình thức xử phạt và các biện pháp cưỡng chế khác do pháp luật quy định đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hành chính. Bài viết tập trung phân tích những điểm tiến bộ, hạn chế trong quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trong thời điểm chuyển giao quy định pháp luật từ Nghị định 91/2019/NĐ-CP được ban hành thay thế cho Nghị định 102/2014/NĐ-CP. Qua đó đưa ra những nhận định, đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế xử phạt trong lĩnh vực đất đai hiện nay.

Ngày nhận 4/4/2020; ngày chỉnh sửa 20/9/2020; ngày chấp nhận đăng 10/12/2020


Keywords


xử phạt hành chính, đất đai, quản lý nhà nước về đất đai.

References


An An. 2015. “Tái đề xuất mở sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất” (https://baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/tai-de-xuat-mo-san-golf-trong-san-bay-tan-son-nhat-3287777/). Truy cập ngày 3/4/2020.

Cao Vũ Minh, Ngô Đức Thắng. 2017. “Hoàn thiện các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai”. Tạp chí Nhà nước và Pháp Luật 4: 13-14.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2014. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2014. Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2015. Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2019. Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2019. Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2019. Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

Đặng Hùng Võ. 2017. “Giải pháp hoàn thiện chính sách đất đai trong giai đoạn hiện nay”. Tạp chí Kinh tế Tài chính Việt Nam 4 (8/2017): 31-32.

Hà Thị Mai Hiên. 2013. “Pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005, Những bất cập và hướng hoàn thiện”. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 10: 23-24.

Lê Thu Hà. 2010. “Bàn về chủ thể hộ gia đình”. Tạp chí Nghề Luật 4: 19-20.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2012. Luật Xử lý vi phạm hành chính. Số 15/2012/QH13.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2013. Luật đất đai. Số 45/2013/QH13.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2015. Bộ Luật dân sự. Số 91/2015/QH13.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2015. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Số 80/2015/QH13.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2016. Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Số 02/2016/QH14.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2018. Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Số 31/2018/QH14.

Thanh Nga. 2020. “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: Chưa đủ sức răn đe” (http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai-chua-du-suc-ran-de-318528.html). Truy cập ngày 3/4/2020.

Văn Học. 2020. “Những cách đồng bị bỏ hoang” (https://nhandan.com.vn/cuoituan/goc-nhin-kinh-te/item/41557802-nhung-canh-dong-bi-bo-hoang.html). Truy cập ngày 4/4/2020.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i6.592

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172