Quan điểm về giáo dục, giáo hóa trong tư tưởng trị nước của Minh Mệnh

Nguyễn Minh Tuấn

Abstract


Quan điểm về giáo dục, giáo hóa là một trong những nội dung chủ yếu của học thuyết chính trị - xã hội và tư tưởng trị nước của Minh Mệnh. Những nội dung của quan điểm này được thể hiện trong nhiều thiên của sách Minh Mệnh chính yếu. Qua nghiên cứu những thiên này cho thấy, quan điểm về giáo dục, giáo hóa là sự kết hợp của giáo dục, giáo hóa bằng đạo đức và pháp luật, hình phạt. Quan điểm này chứa đựng nhiều giá trị nổi bật mà ngày nay, chúng ta cần phải tiếp thu và kế thừa.

Ngày nhận 5/6/2020; ngày chỉnh sửa 24/9/2020; ngày chấp nhận đăng 15/11/2020


Keywords


giáo dục; giáo hóa; đạo đức; pháp luật; trị nước.

References


Dương Xuân Ngọc (chủ biên). 2001. Lịch sử tư tưởng chính trị. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Đào Duy Anh. 2018. Đất nước và con người Việt Nam quan các đời. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức.

Lê Sỹ Thắng. 1993. Lịch sử tư tưởng Việt Nam, tập II. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Lê Thị Lan. 2020. “Chủ nghĩa quốc gia - dân tộc theo Nho giáo của Hoàng đế Minh Mệnh”. Tạp chí Triết học 3 (346): 38-44.

Nguyễn Duy Hinh. 1989. “Hệ tư tưởng Nguyễn”. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 3, 4: 6-18 và tr.33.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 1994. Minh Mệnh chính yếu, Tập II. Huế: Nhà xuất bản Thuận Hóa.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 1996. Đại Nam thực lục chính biên, tập 18. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 2010. Minh Mệnh chính yếu. Huế: Nhà xuất bản Thuận Hóa.

Thiều Chửu. 2013. Hán Việt tự điển. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i6.591

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172