Về tính chu kỳ của thời gian, của thế hệ, và của vòng đời người

Võ Minh Tuấn

Abstract


Về thời gian lịch sử, thời gian thế hệ, và thời gian vòng đời người, theo quan niệm của triết học, của các khoa học khác, và của thông thường, là tuyến tính, như đường thẳng một chiều, đi từ quá khứ, hiện tại, đến tương lai. Song, các truyền thuyết cổ xưa và các nghiên cứu gần đây lại cho thấy thời gian ấy mang tính chu kỳ, với quy luật nội tại của nó, như những vòng khâu tuần hoàn của sự biến đổi. Bài viết dưới đây sẽ đề cập vấn đề tính chu kỳ của thời gian, của thế hệ, và của vòng đời người, đi từ truyền thuyết saeculum lịch sử đến lý thuyết khoa học, để từ đó đưa ra một vài đề xuất cho thực tiễn.

Ngày nhận 28/12/2019; ngày chỉnh sửa 27/4/2020; ngày chấp nhận đăng 28/8/2020

DOI...............................................Keywords


saeculum; chu kỳ; thế hệ; vòng đời; Việt Nam.

References


Diamond Jared. 1993. The Third Chimpanzee. New York: Harper Perennial.

Esler Anthony. 1982. Generations in History: An Introduction to the Concept. New York: A. Esler.

Jung Carl Gustav. 1933. The Structure and Dynamics of the Psyche. Vol.8. In The Collected Works of Carl Jung. Princeton: Princeton University Press.

Levinson Daniel Jacob. 1978. The Seasons of a Man’s Life. New York: Ballantine Books.

Marcus ‎Robert Austin. 1970, rep. 1988, 2007. Saeculum: History and society in the theology of St Augustine. Cambridge: Cambridge University Press.

Needham Joseph. 1965. Time and Eastern Man. London: Royal Anthropological Institute of Great Britain & Ireland.

Schlesinger Jr. Arthur Meier. 1986. The Cycles of American History. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

Strauss William, Neil Howe. 1991. Generations: A History of America’s Future, 1584-2069. New York: William Morrow and Company.

Strauss William, Neil Howe. 1997. The Fourth Turning. New York: Broadway Books.

Toffler Alvin. 1980. Third Wave. New York: William Morrow and Company.

Toynbee Arnold. 1954. Heroic Ages; Contacts between Civilizations in Space (Encounters between Contemporaries). Vol.8. In A Study of History. Oxford: Oxford University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i4.576

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172