Vai trò kiến tạo phát triển bền vững của nhà nước: Từ thực trạng tỉnh Hà Tĩnh và những gợi mở cho Việt Nam hiện nay

Đinh Hữu Công

Abstract


Bài viết trình bày một số quan niệm của các nhà nghiên cứu và tổ chức quốc tế về mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, từ đó tác giả đi đến khái niệm chung về nhà nước kiến tạo phát triển bền vững trong bối cảnh mới. Trên cơ sở đó, phân tích, luận giải về thực trạng vai trò kiến tạo phát triển bền vững của chính quyền địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh, đưa ra một số gợi mở về vai trò kiến tạo phát triển bền vững của nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Ngày nhận 31/12/2019; ngày chỉnh sửa 23/3/2020; ngày chấp nhận đăng 30/6/2020


Keywords


kiến tạo phát triển bền vững; nhà nước kiến tạo phát triển bền vững.

References


Adrian, Leftwich. 1995. “Bringing politics back in: Towards a model of the developmental state”. The Journal of Development Studies 31(3): 400-407.

Chalmers, Johnson. 1982. MITI and the Japanese Miracle. Stanford, CA: Stanford University Press.

Chính phủ. 1998. “Nghị định số 57-NĐ/CP ngày 31/7/1998 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua, bán hàng hóa với nước ngoài” (https://moit.gov.vn/). Truy cập tháng 9 năm 2019.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

Đảng cộng sản Việt Nam. 2016. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2018a. Văn kiện Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Hà Nội: Văn phòng Trung ương Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2018b. Văn kiện Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Hà Nội: Văn phòng Trung ương Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2019. “Đột phá trong cải thiện chỉ số PCI và PAPI” (http://nhandan.com). Truy cập tháng 7 năm 2020.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2020a. “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở Hà Tĩnh: Làm đến đâu, chắc đến đó”

http://dangcongsan.vn/hatinh.html. Truy cập tháng 3 năm 2020.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2020b, “Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội.

Đinh Tuấn Minh, Phạm Thế Anh. 2017. “Từ nhà nước điều hành sang Nhà nước kiến tạo phát triển”, Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội.

Đinh Văn Thụy. 2017. “Nhà nước kiến tạo phát triển - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” http://lyluanchinhtri.vn. Truy cập tháng 6 năm 2018.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 2005. “Nghị quyết số 21/2005/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh”. Lưu trữ tại Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 2006. “Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh”. Lưu trữ tại Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 2008. “Nghị quyết số 88/2008/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh”. Lưu trữ tại Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Lê Minh Quân. 2016. “Nhà nước kiến tạo”. Tạp chí Lý luận chính trị 8: 113-117.

Ngô Huy Đức, Nguyễn Thị Thanh Dung. 2016. “Nhà nước kiến tạo phát triển - Khái niệm và thực tế”. Tạp chí Lý luận chính trị 11: 32-36.

Nguyễn Kế Tuấn. 2018. “Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển-nhân tố trung tâm trong xây dựng và thực thi thể chế phát triển đất nước” http://hdll.vn/vi/thong-tin-ly-luan/. Truy cập tháng 01 năm 2019.

Nguyễn Sĩ Dũng. 2017. Nhà nước kiến tạo phát triển tại Việt Nam (http://www.qdnd.vn). Truy cập tháng 11 năm 2017.

Nguyễn Thị Thu Hà. 2019. “Phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 6, Khóa XII”, http://tcnn.vn. Truy cập tháng 7 năm 2020.

Phạm Hưng Hùng. 2009. “Bàn thêm về mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển” http://www.tuanvietnam.net. Truy cập tháng 3 năm 2019.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 1987. “Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” https://thuvienphapluat.vn. Truy cập tháng 9 năm 2019.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 1990. “Luật Công ty" https://thuvienphapluat.vn. Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 1993. “Luật Phá sản doanh nghiệp” https://thuvienphapluat.vn. Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 1996. “Luật Hợp tác xã”

https://thuvienphapluat.vn. Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 1997. “Luật Thương mại”. https://thuvienphapluat.vn. Truy cập tháng 9 năm 2019.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2005. “Luật Thương mại”. https://thuvienphapluat.vn. Truy cập tháng 9 năm 2019.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2012. “Bộ Luật Lao động”. https://thuvienphapluat.vn. Truy cập tháng 9 năm 2019.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2013. “Luật Đất đai”. https://thuvienphapluat.vn. Truy cập tháng 9 năm 2019.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh. 2015. “Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020”. Hà Tĩnh: Công ty cổ phần in Hà Tĩnh.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh. 2016. “Báo cáo tình hình giáo dục, đào tạo, dạy nghề; xóa đói, giảm nghèo; bố trí đất sản xuất; nước sinh hoạt, nước sản xuất; công tác cán bộ vùng đồng bào dân tộc”. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tỉnh uỷ Hà Tĩnh. 2019. “Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019”. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh. 2020. “Thông tin Báo cáo phục vụ Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025”. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Trịnh Quốc Toản, Vũ Công Giao. 2017. Nhà nước kiến tạo phát triển lý luận, thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Lý luận Chính trị.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2018. “Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Thị xã Kỳ Anh đến 2035 (số 706/QĐ-TTg ngày 07-6-2018)”. Lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa nghĩa Việt Nam. 2010. “Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025” (số 961/QĐ-TTg ngày 25-06-2010). Lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2011. “Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025” (số 2082/QĐ-TTg ngày 21-11-2011). Lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2012. “Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050” (Quyết định số 1786/QĐ-TTg). Lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 2000. “Quyết định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp” (số 2323/2000/QĐ/UB-CN). Lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 2002. “Quyết định quy định một số chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư vùng quy hoạch Khu công nghiệp cảng biển Vũng Áng” (số 703 QĐ/2002/UB-CN). Lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 2002. “Quyết định về ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư Hà Tĩnh đảm bảo cho phát triển bền vững” (số 543/QĐ/UB-XD). Lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 2002. “Quyết định về chính sách thu hút nhân tài” (822/2002/QĐ/UB-TC). Lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 2002. “ Quyết định về một số chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” (844/2002/QĐ/UB-TM). Lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 2002. “Quyết định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh” (08/2008/QĐ-UBND). Lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 2012. “Quyết định phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng thuộc tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” (Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 11-5-2012). Lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 2014. “Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến 2020, định hướng đến 2025” (Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 24-12-2014). Lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 2015. “Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050” (Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 09-10-2015). Lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 2017. Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 xúc tiến đầu tư; phương hướng nhiệm vụ 2018. Lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 2019. “Báo cáo tổng kết công tác năm 2019; phương hướng nhiệm vụ 2020”. Lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

UNDP Ethiopia. 2012. “Democratization in a Developmental State: The Case of Ethiopia-Issuaes, Challenges, and rospects”. www.undp.org. Truy cập tháng 7 năm 2020.

Vũ Minh Khương. 2009. “Việt Nam trước thách thức xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, Tuần Việt Nam” http://www.tuanvietnam.net, ngày 16/5/2009. Truy cập tháng 6 năm 2018.

WCED. 1987. Our common future. Bruntland. By the United Nations through the Oxford University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i3.562

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172