The State’s Role in Ensuring Fair Income Distribution in Vietnam Today: Some Issues from the Theory of Justice as Fairness by John Rawls

Le Thi Vinh

Abstract


Abstract: Fairness in income distribution is a factor that both motivates employees and contributes to maintaining social stability. In Vietnam, fair income distribution has been studied from various perspectives. In this article, through the analysis and synthesis of related documents and evidence, and from the perspective of economic philosophy, the author applies John Rawls’s Theory of Justice as Fairness to analyze some issues arising from the implementation of the state’s role in ensuring fair income distribution from 1986 to present. These are unifying the perception of fairness in income distribution; solving the relationship between economic efficiency and social equality; ensuring benefits for the least-privileged people in society; and controlling income. On that basis, the author makes some recommendations to enhance the state’s role in ensuring fair income distribution in Vietnam.

Received 11thNovember 2019; Revised 10thApril 2020; Accepted 20th April 2020


Keywords


Income Distribution; State’s Role; Fair Distribution; John Rawls

References


Bui Dai Dung. 2012. Công bằng trong phân phối – cơ sở để phát triển bền vững. Hanoi: National Political Publishing House.

Economic Committee of the National Assembly. 2012. Báo cáo kinh tế vĩ mô 2012: Từ bất ổn đến con đường tái cơ cấu. Hanoi: Knowledge Publishing House.

Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs. 2019. "Quyết định Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 (Số: 1052/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 7 năm 2019)." Retrieved August 30, 2019 (https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-1052-qd-ldtbxh-2019-cong-bo-ket-qua-ra-soat-ho-ngheo-nam-2018-175726-d1.html).

Nguyen Van Chieu. 2014. Chính sách an sinh xã hội và vai trò của nhà nước trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam. Hanoi: National Political Publishing House.

Nguyen Minh Hoan. 2010. Công bằng xã hội trong tiến bộ xã hội. Hanoi: National Political Publishing House.

Nguyen Duc Luan. 2016. Tác động của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất: Từ lý luận đến thực tiễn Việt Nam. Hanoi: National Political Publishing House.

Nguyen Chien Thang and Ly Hoang Mai. 2017. "Phân phối thu nhập công bằng tại Việt Nam: Thực trạng và vấn đề." Journal of Philosophy (6): 41-47.

Oxfam. 2017. Even It Up: How to Tackle Inequality in Vietnam (Oxfam briefing paper). Retrieved October 10, 2019 (https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp-vietnam-inequality-120117-en.pdf).

Prasad, Ajnesh. 2018. "When Is Economic Inequality Justified?". Kelley School of Business, Indiana University. Published by Elsevier Inc. Retrieved May 20, 2019 (https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.07.009)

Rawls, John. 1999. A Theory of Justice. Revised Edition. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, USA.

Surovtsev, Valery and Syrov, Vasily. 2015. "Outlooks of J. Rawls’ Theory of Justice." Procedia - Social and Behavioral Sciences 166: 176-181.

Communist Party of Vietnam. 2011. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hanoi: National Political Publishing House.

Communist Party of Vietnam. 2016. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hanoi: National Political Publishing House.

The Constitution of The Socialist Republic of Vietnam. 2013. Unofficial Translation from Vietnamese by International IDEA. Retrieved August 30, 2019

(http://constitutionnet.org/sites/default/files/tranlation_of_vietnams_new_constitution_enuk_2.pdf).

Tran Thao Nguyen. 2006. Triết học kinh tế trong “Lí thuyết công lí” của nhà triết học Mĩ - John Rawls. Hanoi: Thế Giới Publishers.

Tran Nguyen Tuyen. 2010. Gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội. Hanoi: National Political Publishing House.

United Nations Development Programme (UNDP), Vietnam Academy of Social Sciences (VASS). 2016. Vietnam Human Development Report 2015 on Inclusive Growth. Hanoi: Social Sciences Publishing House.

Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), the U.S. Agency for International Development (USAID). 2019. The Vietnam Provincial Competitiveness Index PCI 2018. Retrieved October 14, 2019 (http://eng.pcivietnam.org/publications/2018-pci-full-report/).

VTV24 News Center - Vietnam Television. 2016. "Nhiều sinh viên cử tuyển thất nghiệp sau khi ra trường." Retrieved August 12, 2019 (http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/nhieu-sinh-vien-cu-tuyen-that-nghiep-sau-khi-ra-truong-20160512142418534.htm).

Vu Hoang Cong. 2018. "Bảo đảm công bằng, bình đẳng góp phần giữ vững ổn định chính trị ở nước ta." Retrieved July 10, 2019 (http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2018/52678/Bao-dam-cong-bang-binh-dang-gop-phan-giu-vung-on-dinh.aspx).

Vu Thanh Son (Editor-in-chief). 2014. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và thực tiễn ở một số quốc gia. Hanoi: National Political Publishing House.

Walzer, Michael. 1983. Spheres of Justice:A Defense of Pluralism and Equality. New York: Basic Books.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i2.543

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172