Một cách tiếp cận trong nghiên cứu mâu thuẫn xã hội, xung đột xã hội, đồng thuận xã hội

Nguyễn Tuấn Anh

Abstract


: Qua việc tìm hiểu các nghiên cứu đi trước về mâu thuẫn xã hội, xung đột xã hội và đồng thuận xã hội, bài viết này đề cập đến ba điểm chính. Thứ nhất là quan niệm về mâu thuẫn xã hội, xung đột xã hội và quá trình chuyển biến từ mâu thuẫn xã hội sang xung đột xã hội. Thứ hai là quan niệm về đồng thuận xã hội và mối quan hệ giữa đồng thuận xã hội với quản lý xung đột xã hội. Thứ ba là các cách thức quản lý xung đột xã hội. Qua việc thảo luận ba nội dung trên, bài viết góp phần đề xuất thêm một góc nhìn trong nghiên cứu mâu thuẫn, xung đột và đồng thuận xã hội.

Ngày nhận 15/02/2020; ngày chỉnh sửa 23/02/2020; ngày chấp nhận đăng 28/02/2020


Keywords


mâu thuẫn xã hội, xung đột xã hội, đồng thuận xã hội

References


Benjamin, Martin. 1995. "The Value of Consensus". Pp: 241-260 In: Society's Choices: Social and Ethical Decision Making in Biomedicine. Washington, DC: National Academy Press (https://www.nap.edu/read/4771/chapter/14). Truy cập tháng 12 năm 2019.

Bilton, Tony, Kenvin Bonnett, Philip Jones, Michelle Stanworth, Ken Sheard, and Andrew Webster. 1993. Nhập môn xã học. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Chu Văn Tuấn. 2009. "Đồng thuận xã hội: Một số vấn đề lý luận". Tạp chí Triết học 7 (218): 25-31.

Chu Văn Tuấn. 2018. "Xung đột xã hội và biểu hiện của nó ở Việt Nam hiện nay". Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam 4: 34-41.

Collins, Randall , and Stephen K Sanderson. 2016. Conflict Sociology: A Sociological Classic Updated. London and NewYork: Routledge.

Coser, Lewis A. 1956. The Functions of Social Conflict. New York: Free Press.

Dahrendorf, Ralf. 1959. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford: Stanford University Press.

Galtung, Johan. 2009. "Theories of conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations". (https://www.transcend.org/files/Galtung_Book_Theories_Of_Conflict_single.pdf). Truy cập tháng 12 năm 2018.

Folger, Joseph P, Marshall Scott Poole, and Randall K. Stutman. 1993. Working Through Conflict: Strategies for Relationships, Groups and Organizations. New York: Harper Collins College Publishers.

Hội đồngTrung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh. 1999. Giáo trình Triết học Mác-Lênin. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Lyamouri-Bajja, Nadine , Nina Genneby, Ruben Markosyan, and Yael Ohana. 2012. T-KiT Youth transforming conflict. Strasbourg Cedex: Council of Europe Publishing.

Macionis, John. 2018. Sociology. Boston: Pearson.

Madalina, Oachesu 2016. "Conflict Management, a new challenge". 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, 26-28 November 2015, Rome, Italy. Procedia Economics and Finance 39: 807-814.

Nguyễn Bá Dương. 2013. "Hệ tiêu chí đánh giá xung đột xã hội ở nước ta hiện nay". Tạp chí Xã hội học 3 (123): (http://ios.vass.gov.vn/noidung/tapchi/Documents/Baitapchi/TCXHH2013/So3/So3_2013_NguyenBaDuong.pdf). Truy cập tháng 12 năm 2019.

Nguyễn Thị Tâm. 2014. "Đồng thuận xã hội và phản biện xã hội." Tạp chí Lý luận Chính trị (7). (http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dien-dan/item/1045-dong-thuan-xa-hoi-va-phan-bien-xa-hoi.html). Truy cập tháng 12 năm 2019.

Nguyễn Thị Tố Quyên. 2017. "Nội dung cơ bản của khái niệm xung đột xã hội". Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam 114(5): 36-42.

Nguyễn Trần Bạt. 2014. "Đồng thuận xã hội". WW.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/dong_thuan_xa_hoi.html. Truy cập tháng 12 năm 2019.

Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Tuấn Anh. 2019. "Một cách tiếp cận trong nghiên cứu xung đột xã hội". Tạp chí Khoa học và Giáo dục An ninh 1: 16-20.

Phan Tân. 2013. Xung đột xã hội từ lý luận đến thực tiễn nông thôn Việt Nam. Hà Nội: Nhà Xuất bản Công an Nhân dân.

Phan Xuân Sơn (Chủ biên). 2014. Lý thuyết xung đột và quản lý, giải tỏa xung đột xã hội ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà Xuất bản Lý luận Chính trị.

Ramsbotham, Oliver, Tom Woodhouse, and Hugh Miall. 2011. Contemporary Conflict Resolution. Cambridge: Polity Press.

Ritzer, George. 2011. Sociological Theory. New York: McGraw-Hill.

Scott, John, and Gordon Marshall. 2005. Oxford Dictionary of Sociology. Oxford: Oxford University Press.

Turner, Bryan S (Ed.). 2006. The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge: Cambridge University Press.

Võ Khánh Vinh (chủ biên). 2010. Xung đột xã hội một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i1.541

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172