Quá trình hình thành cộng đồng người Hàn Quốc ở Hà Nội

Nguyễn Thủy Giang

Abstract


Sau gần ba thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên phương diện kinh tế, chính trị, giao lưu văn hóa. Đây chính là nền tảng hình thành nên cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam với số lượng ngày càng phát triển. Trong nghiên cứu này, tác giả phác họa bối cảnh đổi mới ở Việt Nam và những kết quả đáng chú ý trong quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc, trên cơ sở đó làm rõ sự hình thành một cộng đồng người Hàn Quốc và không gian cư trú của họ ở Thành phố Hà Nội.

Ngày nhận 24/01/2020; ngày chỉnh sửa 06/02/2020; ngày chấp nhận đăng 28/02/2020


Keywords


cộng đồng người Hàn Quốc; đổi mới; quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc; Hà Nội.

References


Cơ quan Xúc tiến thương mại Đầu tư Hàn Quốc. 2019. (http://news.kotra.or.kr/user/nationInfo/kotranews/14/userNationBasicView.do?nationIdx=63&cdKey=101084&itemIdx=22072&categoryType=004&categoryIdx=191). Truy cập ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Đỗ Cao. 2019. “Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc lên 100 tỷ đô”. Báo Sài Gòn Giải phóng Online (https://www.sggp.org.vn/dua-kim-ngach-thuong-mai-viet-nam-han-quoc-len-100-ty-usd-631355.html. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2019.

Đỗ Thùy Dương. 2016. “Thành tựu đối ngoại đa phương khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế”. Tr 183-197 trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Việt Nam 30 năm đổi mới: Thành tựu, bài học và triển vọng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG Hà Nội và Viện Konrad Adenauer (CHLB Đức) phối hợp thực hiện.

Đức Trung. 2019. “Thu hút FDI 11 tháng năm 2019 đạt 31,8 tỷ USD”. Cổng Thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=44580&idcm=188). Truy cập ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Hoàng An. 2019. “Vì sao khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam tăng mạnh” (https://cafef.vn/vi-sao-khach-du-lich-han-quoc-den-viet-nam-tang-manh-20190803192124859.chn). Truy cập ngày 12 tháng 10 năm 2019.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc (http://kocham.kr/content/company/business.php). Truy cập tháng 12 năm 2019.

Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (kita) (https://news.kotra.or.kr/user/extra/mkotranews/nationInfo/nationItemMovileView/jsp/Page.do?cdKey=101084&categoryIdx=73). Truy cập tháng 1 năm 2020.

Hội người Hàn Quốc ở Hà Nội. (http://homepy.korean.net/~vietnamhanoi/www/guide/history.htm?fp=&sp=2). Truy cập tháng 10 năm 2019.

Lê Đăng Doanh. 2016. “Kinh tế Việt Nam 30 năm sau đổi mới, cần một cuộc đổi mới lần thứ 2”. Tr 26-41 trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Việt Nam 30 năm đổi mới: Thành tựu, bài học và triển vọng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG Hà Nội và Viện Konrad Adenauer (CHLB Đức) phối hợp thực hiện.

Lê Hoàng Bảo Trâm, Lê Kiều Trang, Lee Youngsun. 2015. “Thực trạng dạy tiếng Việt trong gia đình Hàn - Việt tại Hàn Quốc”. Diễn đàn Hàn Quốc. Trường Đại học Inha - Hàn Quốc.

Lưu Tú Anh. 2009. “Việt Nam - Hàn Quốc: Đối tác hợp tác chiến lược”. Báo tuổi trẻ online (https://tuoitre.vn/viet-nam---han-quoc-doi-tac-hop-tac-chien-luoc-343697.htm). Truy cập tháng 10 năm 2019.

Nadan. 2017. “Nghiên cứu bối cảnh hình thành mối quan hệ ngoại giao Hàn Quốc - Việt Nam năm 1992”). Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Quốc gia Seoul (http://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/129129). Truy cập tháng 10 năm 2019.

Nguyễn Hồng Điệp. 2018. “Coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc” bài báo đăng tải trên báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam. 2019b. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam http://www.dangcongsan.vn/chinh-tri/coi-trong-quan-he-doi-tac-hop-tac-chien-luoc-viet-namhan-quoc-506773.html. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2019.

Nguyễn Thu Hằng. 2016. “Thành tựu 30 năm đổi mới văn hóa ở Việt Nam”. tr 125 - 135. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Việt Nam 30 năm đổi mới: Thành tựu, bài học và triển vọng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG Hà Nội và Viện Konrad Adenauer (CHLB Đức) phối hợp thực hiện.

Quỹ kiều bào Hàn Quốc ở nước ngoài. 2019. (http://www.korean.net/portal/info/pg_knt.do). Truy cập tháng 1 năm 2020.

Sài Gòn Giải phóng. 2007. “8 tháng gia nhập WTO, làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam”. Trang thông tin điện tử Viện chính sách và phát triển chiến lược nông nghiệp nông thôn, http://agro.gov.vn/vn/tID4494_8-thang-gia-nhap-WTO-Lan-song-dau-tu-moi-vao-Viet-Nam.html (truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2018).

Tổng cục Du lịch. 2019. “Ấn tượng tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 10 tháng đầu năm 2019”. (http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/30323) Truy cập tháng 12 năm 2019.

Trần Hoàng Linh. 2012. “10 năm phát triển các khu đô thị mới ở Hà Nội”. Tạp chí Kiến trúc (https://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/trong-nuoc/muoi-nam-phat-trien-cac-khu-do-thi-moi-tai-ha-noi.html). (Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2019).

Vũ Hân. 2019. “Người Trung Quốc chiếm hơn 30% số người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam”. Báo điện tử Thanh niên (https://thanhnien.vn/thoi-su/nguoi-trung-quoc-chiem-hon-30-so-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-vao-viet-nam-1146834.html). Truy cập tháng 2/2020.

냐단. 2017. “1992년 한 – 베트남 수교의 국내외적 배경에 대한 연구”, 석사논문, 서울국립대학교. (http://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/129129). Truy cập tháng 10 năm 2019.

박대로. 2015. “한 – 베트남 ‘FTA 덕 교역규모 700억불 목표달성 기대 (Park Dae Ro. 2015. “Kỳ vọng kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đạt 70 tỷ đô la Mỹ”). Báo điện tử Hàn Quốc Newsis (https://newsis.com/ar_detail/view.html?ar_id=NISX20150714_0013791635&cID=10301&pID=10300). Truy cập tháng 9 năm 2029.

송정. 2010. “베트남에서 한국인의 이문화 갈등 요인과 유형, 그리고 해결 방안 (Song Jeong Nam, Nguyễn Phương Lâm. 2010. “Những mâu thuẫn nảy sinh từ sự khác biệt về văn hóa của người Hàn Quốc ở Việt Nam và phương án giải quyết”). Tạp chí Nghiên cứu khu vực học 4: 251-284.

윤충로2013. “20 세기 한국의 대 베트남 관계와 인식: 1945년 해방 이후를 중심으로 (Yun Chung Ro. 2013. “Nhận thức và mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt nam từ sau 1945”). Tạp chí Xã hội và Lịch sử 97: 251-285.

이한우, 채수홍. 2016. “베트남 2016: 정치, 경제, 대외관계의 현황과 전망 (Lee Han U, Chae Su Hong. 2016. “Triển vọng Việt Nam 2016: Chính trị, kinh tế và quan hệ đối ngoại”). Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 27: 163-191.

채수홍. 2017. “하노이 한인 사회의 형성, 분화, 그리고 미래” (Chae Su Hong. 2017. “Quá trình hình thành và sự phân hóa và tương lai của cộng đồng người Hàn Quốc ở Hà Nội”). Tạp chí Nhân học văn hóa Hàn Quốc 3: 125-174.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i1.539

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172