Hệ thống đồ thờ truyền thống trong từ đường ở miền Bắc Việt Nam

Bùi Bá Quân, Nguyễn Gia Khoa, Giang Mạnh Cầm

Abstract


Với định hướng nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, dựa trên nguồn tư liệu thành văn và tư liệu thực tế, bài viết cung cấp một số tri thức căn bản về hệ thống đồ thờ truyền thống trong từ đường Việt Nam với khoảng 40 loại đồ thờ được phân bố theo cấu trúc của không gian thờ tự cổ truyền Bắc Bộ. Bài viết sử dụng các phương pháp điền dã, thống kê, phân loại, đối chiếu, phân tích tổng hợp, kết hợp sử dụng các phương pháp văn hóa học, nhân học văn hóa, nhân học tôn giáo và nghiên cứu liên ngành để lý giải sự tiếp biến của đồ thờ thể hiện qua chất liệu, kiểu mẫu, đồ án trang trí, sự thay đổi về vị trí bày biện, công năng và phạm vi sử dụng. Bài viết cho rằng lễ nghi, phong tục thờ cúng nói chung và đồ thờ nói riêng không phải là thứ “nhất thành bất biến”, tùy thời, tùy tục mà có sự châm chước ít nhiều. Chúng ta không ngại chấp nhận sự thay đổi, sáng tạo, nhưng thay đổi, sáng tạo cần dựa trên nền tảng tri thức, sự hiểu biết đúng đắn và thấu đáo về văn hóa và lễ nghi truyền thống.

Ngày nhận 13/11/2019; ngày chỉnh sửa 28/01/2020; ngày chấp nhận đăng 28/02/2020


Keywords


đồ thờ; từ đường; văn hóa dòng họ.

References


Báo điện tử Thanh Hóa. 2018. “Lưu giữ báu vật hơn 300 năm về danh nhân Nguyễn Quán Nho” (http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/luu-giu-bau-vat-hon-300-nam-ve-danh-nhan-nguyen-quan-nho/82801.htm). Truy cập tháng 12 năm 2019.

Bùi Huy Tùng. 1839. Tứ lễ lược tập - Quyển 1. Viện Nghiên cứu Hán Nôm. VHv.1166/1.

Cadière, Léopold Michel và Edmond Gras. 2019. Nghệ thuật & nghệ nhân vùng kinh thành Huế. Lê Đức Quang dịch và chú giải. Hà Nội: Nhà xuất bản Hà Nội. tr.269-276.

Chu Hy 1415. Văn Công gia lễ - Quyển 1, 2. Bản ảnh ấn in trong Tính lý đại toàn toàn thư. Tessier dịch và giới thiệu. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ.

Dumoutier, Gustave. 1891. Les symboles, les emblèmes et les accessoires du Culte chez les annamites. Paris: Ernest Leroux, Éditeur 28, Rue Bonaparte, 28.

Đào Duy Anh. 2016. Việt Nam văn hóa sử cương. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Đặng Xuân Bảng. 1902. Nam phương danh vật bị khảo – quyển Hạ. Thiện Đình tàng bản. Thư viện Quốc gia. R.44.

Hồ Sĩ Dương. 1676. Hồ Thượng thư gia lễ. Viện Nghiên cứu Hán Nôm. AB.592. Tham khảo thêm Trịnh Khắc Mạnh, Vũ Việt Bằng, Phạm Thị Hường dịch và giới thiệu. 2018. Hồ Thượng thư gia lễ. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn học.

Lê Quý Đôn. 1977. Kiến văn tiểu lục. Viện Sử học dịch. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.

Mai Viên Đoàn Triển. 2008. An Nam phong tục sách. Nguyễn Tô Lan dịch và giới thiệu. Hà Nội: Nhà xuất bản Hà Nội.

Nguyễn Kim Sơn chủ biên. 2019. Tuyển tập tộc ước gia quy Thăng Long – Hà Nội. Hà Nội: Nhà xuất bản Hà Nội.

Nhất Thanh. 2015. Đất lề quê thói – Phong tục Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức – Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam.

Oger, Henri. 2009. Kỹ thuật của người An Nam (Tập 1, 2, 3). Trần Đình Bình dịch Việt ngữ. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Phạm Côn Sơn. 1996. Gia lễ xưa và nay. Đồng Tháp: Nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Tháp.

Phạm Đình Hổ. 1851. Nhật dụng thường đàm. Đồng Văn trai tàng bản. Thư viện Quốc gia. R.1726.

Phan Cẩm Thượng. 2018. Văn minh vật chất của người Việt. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Phan Huy Chú. 2007. Lịch triều hiến chương loại chí. Tập 1. Viện Sử học dịch. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Phan Kế Bính. 2014. Việt Nam phong tục. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức – Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 2005. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Tập IV. Viện Sử học dịch. Huế: Nhà xuất bản Thuận Hóa.

Souvignet, Henri-Emmanuel. 2019. Bắc kỳ tạp lục. Phạm Văn Tuân dịch. Hà Nội: Nhà xuất bản Hội nhà văn - Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam.

Sơn Nam. 1994. Thuần phong mỹ tục Việt Nam (Quan, hôn, tang, tế) biên khảo. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Tháp.

Túy Lang Nguyễn Văn Toàn. 1972. Thọ Mai gia lễ. Thanh Hóa: Nhà xuất bản Thanh Hóa.

Trần Lâm Biền. 2019. Đồ thờ trong di tích của người Việt. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố. 1944a. “Đồ thờ của ta”. Tạp chí Tri Tân 131: 5, 8, 23.

Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố. 1944b. “Đồ thờ cổ”. Tạp chí Tri Tân 138: 6-7, 19-20.

Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố. 1945. “Khí giới thờ ở các đền chùa và nghi vệ đời xưa”. Tạp chí Tri Tân 179: 4-7, 99-103.

Vũ Công Tể. 1720. Hải Bối Vũ Công tộc phả. Viện Nghiên cứu Hán Nôm. A.800/2.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i1.537

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172