Xuất khẩu gạo của Nam Kỳ thuộc Pháp trước năm 1914 qua nghiên cứu tài liệu lưu trữ của Anh

Trần Ngọc Dũng

Abstract


Trước khi có sự xuất hiện của cao su, gạo là sản phẩm quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và thương mại Nam Kỳ thuộc Pháp. Do vậy, việc nghiên cứu về xuất khẩu gạo ở Nam Kỳ có vai trò lớn trong việc tìm hiểu lịch sử thuộc địa Pháp và lịch sử kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XX. Bài viết không hoàn toàn nêu ra một vấn đề mới hay tranh luận khác đi, mà cung cấp một hệ thống thông tin từ bên thứ ba để có góc nhìn đối sánh với những nghiên cứu trước, bổ sung một số tư liệu cho việc nghiên cứu và đưa ra nhận xét khách quan về vai trò của xuất khẩu lúa gạo đối với kinh tế Nam Kỳ trước năm 1914. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng dựa trên dữ liệu từ báo cáo của người Anh, bài viết chỉ ra sự phát triển của hoạt động xuất khẩu gạo ở Nam Kỳ, cơ cấu thị trường và vai trò của hoạt động này trong nền kinh tế Nam Kỳ. Bên cạnh đó các vấn đề như diện tích canh tác, cơ sở hạ tầng cũng được phân tích để thấy rằng sự xuất hiện của Pháp theo một góc độ nào đó là nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng trưởng của nền kinh tế lúa gạo Nam Kỳ đầu thế kỷ XX.

Ngày nhận 01/7/2019; ngày chỉnh sửa 04/12/2019; ngày chấp nhận đăng 28/02/2020


Keywords


xuất khẩu gạo; Nam Kỳ thuộc Pháp; tài liệu phía Anh; thương mại Nam Kỳ.

References


Amer, Ramses. 2010. “French Policies towards the Chinese in Vietnam: A Study of Migration and Colonial Responses”. Social Science Research on Southeast Aisa. 16: 57-80.

Biggs, David. 2003. “Problematic Progress: Reading Environmental and Social Change in the Mekong Delta”. Journal of Southeast Asia Studies 34: 77-96.

Brocheux, Pierre & Hémery, Daniel. 2009. Indochina: An Ambiguous Colonization, 1858-1954. Barkeley: University of California Press.

Cheng Siok-Hwa. 1968. The Rice Industry of Burma, 1852-1940. Kuala Lumpur: University of Malaysia Press.

Coquerel, Albert. 1911. Paddys et Riz de Cochinchine. Lyon: Imprimerie A. Rey Press.

Cowan, C.D. 1964. The Economic Development of Southeast Asia: Studies in Economic History and Political Economy. London: Allen & Unwin Press.

Crawfurd, John. 1828 (reprinted in 1967). Journal of an Embassy to the Courts of Siam and Cochin-China. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance (DCRTF). 1887-1888. Report for the year (1886-1887) on the Trade of Saigon and Cochin-China. No.90- 280. London.

Diplomatic and Consular Reports (DCR). 1900-1901-1902-1903-1906-1906-1908-1910. Report for the year (1899-1900-1901-1902-1903-04-1905-1907-1909) on the Trade (and Commerce) of French Indo-China. No.2485-2618-2834-2966-3528-3707-4117-4596. London.

Diplomatic and Consular Reports (DCR). 1904. Report on Indo-China. No. 3117. London.

Diplomatic and Consular Reports (DCR). 1904-1905-1906-1907-1908-1912. Report for the year (1903-1904-1905-1906-1907-1911) on the Trade, Commerce and Navigation of Cochin-China. No.3181-3378-3626-3886-4028-4883. London.

Diplomatic and Consular Reports (DCR). 1899-1915-1915. Report for the year (1898-1913-1914) on the Trade of Saigon. No.2276-5442-5538. London.

Kikuchi, M. 1988. “The Impact of the Opening of the Port of Saigon on Cochin-China’s Economy”. Southeast Asia: History and Culture 17: 3-37.Latham. A.J.H. & Neal. Larry. 1983. “The International Market in Rice and Wheat, 1868-1914”. The Economic History Review 36: 260-280.

Lê Hữu Phước. 2013. “Nhận diện di sản kinh tế thời thuộc địa ở Nam Kỳ”. Science & Technology Development 16: 140-151.

Luong Nhi Ky. 1963. “The Chinese in Vietnam: A Study of Vietnamese - Chinese Relations with special Attention to the Period 1862-1961”. Unpublished PhD Dissertation, University of Michigan.

Nguyễn Phan Quang và Trần Thanh Thanh. 2000. “Sài Gòn và thị trường lúa gạo Nam Kỳ 1860-1938”. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 5: 33-42.

Owen, Norman G. 1971. “The Rice industry of mainland Southeast Asia 1850-1914”. Journal of the Siam Society 59: 78-143.Robequain. Charles. 1944. The Economic Development of French Indochina. Oxford: Oxford University press.

Robertson, C.J. 1936. “The Rice Export from Burma, Siam and French Indo-China”. Pacific Affairs 9: 243-253.

Schafer, Dagmar and other authors (eds.). 2015. Rice: Global Networks and New Histories. Cambridge: Cambridge University Press.

Simkin, C.G.F. 1968. The Traditional Trade of Asia. London, New York and Toronto: Oxford University Press.

Takahashi, Rui. 2017. “Export Diversification of Agricultural: Products in Vietnam under French Rule: Reconsideration of the Rice Monoculture”. Annual Report of the Economic Society 1: 101-123.

Trần Viết Nghĩa. 2012. “Xuất khẩu gạo ở Việt Nam thời Pháp thuộc (1858-1945)”. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 10: 17-25.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i1.534

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172