Già hóa dân số và an sinh xã hội đối với người cao tuổi ở Việt Nam

Anh Tuấn Nguyễn

Abstract


Bài viết bàn về vấn đề già hóa dân số ở Việt Nam và một số chiều cạnh quan trọng của an sinh xã hội đối với người cao tuổi. Bài viết nhấn mạnh rằng, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số. Thực tế này đặt ra mối quan tâm lớn đối với an sinh xã hội cho người cao tuổi trên hai phương diện: lương hưu, trợ cấp xã hội và đời sống kinh tế của người cao tuổi; bảo hiểm y tế và thực trạng sức khỏe, cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi. Các số liệu cập nhật chỉ ra rằng còn một bộ phận không nhỏ người cao tuổi không có lương hưu và nguồn sống của họ chủ yếu dựa vào người thân, hay lao động của chính mình. Khoảng một nửa số người cao tuổi không có thẻ bảo hiểm y tế, trong khi đó, nhiều người cao tuổi sức khỏe không tốt, có nhu cầu khám chữa bệnh nhưng chưa được đáp ứng vì họ thiếu kinh phí chi trả dịch vụ y tế. Thực tế này đặt ra yêu cầu bức thiết cần phải mở rộng an sinh xã hội cho người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay.

Keywords


già hóa dân số; người cao tuổi; an sinh xã hộiDOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v1i1.5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172