Tranh luận về tính đối xứng hay bất đối xứng giới của bạo lực trong mối quan hệ vợ chồng: Lý luận và thực tiễn nghiên cứu

Đinh Phương Linh

Abstract


"Bạo lực vợ chồng đối xứng hay bất đối xứng về giới?" vẫn luôn là một câu hỏi gây tranh cãi trong giới nghiên cứu về vấn đề này. Nếu như các lý thuyết gia theo trường phái nữ quyền cho rằng tư tưởng gia trưởng là nguyên nhân của mọi sự áp bức đối với phụ nữ và phụ nữ luôn là đối tượng bị tổn thương do bạo lực vợ chồng, thì các lý thuyết gia ủng hộ quan điểm đối xứng giới cho rằng nam giới hay phụ nữ đều có nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực vợ chồng như nhau. Và, mặc dù thực tiễn nghiên cứu vẫn đang nghiêng về phía bất đối xứng giới với rất nhiều những nghiên cứu cho thấy nữ giới thường là nạn nhân của bạo lực vợ chồng thì những tranh cãi về lý luận và phương pháp luận đến từ phe đối xứng giới vẫn khiến các học giả phải ngẫm nghĩ. Bài viết này trình bày nội dung quan điểm đối xứng và bất đối xứng giới đồng thời cung cấp tổng quan các nghiên cứu đại diện cho hai trường phái quan điểm này, để từ đó, có được một cái nhìn toàn diện về cả hai khía cạnh lý luận và thực tiễn của cuộc tranh luận sôi nổi và có ý nghĩa nhất trong nghiên cứu về bạo lực vợ chồng.

Ngày nhận 02/8/2018; ngày chỉnh sửa 21/01/2019; ngày chấp nhận đăng 20/8/2019

DOI: https://doi.org/10.33100/tckhxhnv5.4.DinhPhuongLinhKeywords


đối xứng giới; bất đối xứng giới; nữ quyền; gia trưởng; bạo lực vợ chồng.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Aklimunnessa K., Khan M.M.H, Kabir M., Mori M. 2007. "Prevalence and Correlates of Domestic Violence by husband against wives in Bangladesh: Evidence from a National survey". JMGH 4(1):52-63.

Beirne, P., & Messerschmidt, J. W. 1991. Criminology. New York: Harcourt Brace

Campbell J. C., Lewandowski A. L. 1997. "Mental and physical health effect of intimate partner violence on women and children". Psychiatric Clinics of North America 20(2):353-374.

Cheyne C., O’Brien M. & Belgrave M. (Eds). 2000. Social policy in Aotearoa/New Zealand: A Critical Introduction. Oxford University Press: Auckland

Clark C. J., Silverman J. G., Shahrouri M., Everson-Rose S., Groce N. 2010 "The role of the extended family in women’s risk of intimate partner violence in Jordan". Soc Sci Med 70(1):144-151

Coleman, D. & Straus, M.A. 1986. "Marital power, conflict and violence in a nationally representative sample of Americans". Violence and Victims, 1(2):141-157.

Daly, K., & Chesney-Lind, M. 1988. "Feminism and criminology". Justice Quarterly 5:497-538.

DeKeseredy, W. S., & Schwartz, M. D. 1996. Contem¬porary criminology. Belmont, CA: Wadsworth

DeKeseredy, W. S., Saunder, D. G., Schwartz, M. D., & Alvi, D. 1997. "The meaning and motives for women’s use of violence in Canadian college dating relationships: Results from a national survey". Sociological Spectrum 17:199-222.

DeKeseredy, W. S., Ellis, D., & Alvi, S. 2005. Deviance and crime: Theory, research and policy. Cincinnati: LexisNexis

Dobash, R. E., & Dobash, R. 1979. Violence against wives: A case against the patriarchy. New York: Free Press

Dobash, R.P., Dobash, R. E., Wilson, M., & Daly, M. 1992. "The myth of sexual symmetry in marital violence". Social problems, 39(1):71-91.

Dutton, D. G. 1994. "Patriarchy and wife assault: The ecological fallacy". Violence and Victim, 9(2), 125-140.

Dutton, D. G. 2006. Rethinking domestic violence. Vancouver: University of British Columbia Press

Duvvury N., Carney P., Nguyễn Hữu Minh. 2012. Estimating the cost of domestic violence againts women in Vietnam. UN Women Vietnam. Hanoi

Eisenstein, Z. 1980. Capitalist patriarchy and the case for socialist feminism. New York: Monthly Review Press

Fernandez M. 1997. "Domestic violence by extented family members in India: Interplay of gender and generation". Journal of Interpersonal violence 12(3):433-455

Fiebert, M. 1997. "Annotated bibliography: references examining assaults by women on their spouses/partners". Sexuality and Culture 1:273–286.

Gammeltoft T. 1999. Women’s bodies, Women’s Worries: Health and Family Planning in a Vietnamese rural community. Curzon Press: Richmond, UK.

Johnson, H. 1996. Dangerous domains: Violence against women in Canada. Canada: Nelson.

Hoàng Bá Thịnh. 2005. "Mother and daughter-by-marriage relationship: Domestic violence between people of the same sex". Pp.134-15 in Domestic violence in Vietnam and the role of the Mass media in women’s development, Hoang Ba Thinh (Ed). Hanoi: The Gioi Publisher.

Kimmel, M. 2002. "Gender symmetry in domestic violence". Violence Against Women 8:1332–1363.

Kumar, S., Jeyaseelan, L., Suresh S. & Ahuja R. C. 2005. "Domestic violence and its mental health correlates in Indian women". Br J Psychiatric, 187:62-72.

Kurz, D. 1989. "Social science perspectives on wife abuse: Current debates and future directions". Gender and Society 3(4): 489-505.

Kwong M., Dutton D., Bartholomew K. 1999. "Gender difference in pattern of relationship violence in Alberta". Canadian Journal of Behavioural Sciences 31(3):150-160

Lê Thị Phương Mai. 1998. Bạo lực và hậu quả đối với sức khỏe sinh sản: Trường hợp Việt Nam. Hà Nội: Hội đồng dân số.

Lie, G., Schilit, R., Bush, J., Montague, M., & Reyes, L. 1991. "Lesbians in currently aggressive relationships: How frequently do they report aggressive past relationship?". Violence and Victims, 6: 121-135.

Liddle, A. 1989. "Feminist contributions to an under¬standing of violence against women—three steps forward, two steps back". Canadian Review of Sociology and Anthropology 26:759-775.

Messerschmidt, J. W. 1993. Masculinities and crime: Critique and reconceptualization. Lanham: Roman & Littlefield.

Mills L. D., Mills T. J., Taliaferro E., Zimbler A. & Smith D. 2003. The prevalence of female-to-male intimate partner violence in an urban emergency department. The Journal of Emergency Medicine 25(2):215-218

Orte C., Sánchez L. 2012. "Gender Violence in older women". Procedia Social and Behavioral Sciences 46:4603-4606.

Saunders, D. G. 1988. "Wife abuse, husband abuse, or mutual combat? A feminist perspective on the empirical findings". Pp. 90-113 in Feminist perspectives on wife abuse. K. Yllo & M. Bograd (Eds.). Newbury Park, CA: Sage.

Schwartz, M. D. 1988 "Ain’t got no class: Universal risk theories of battering". Contemporary Crises: Law, Crime and Social Policy 12, pp. 373-392.

Steinmetz, S. K. 1977. "The battered husband syndrome". Victimology 2(3): 499-509.

Stets, J. & Straus M. 1990. “Gender differences in reporting marital violence and its medical and psychological consequences. pp. 151–166. In Straus, M. A., and Gelles, R. J. (eds.), Physical Violence in American Families: Risk Factors and Adaptations in 8145 American Families, Transaction Books: New Brunswick, NJ

Stark R & McEvoy J. 1970. Middle class violence. Psychology Today 4(6):107-112.

Straton, J. 1994. "The myth of the “Battered Husband Syndrome". Masculinities 2(4):74-86.

Straus, M. A., Gelles, R., & Steinmetz, S. 1980. Behind closed doors: Violence in the American family. New York: Anchor Books.

Straus, M. A. 1993. Physical assaults by wives: A major social problem. Pp. 67-87 in Current controversies on family violence. R. J.Gelles & D. R. Loseke (Eds.). Newbury Park, CA: Sage.

Straus, M. A. 2006. "Future research on gender symmetry in physical assaults on partners". Violence Against Women, 12:1086-1097.

Tendler, S. 1999. "Men suffered equally from violence in the Home". London Times: London.

Trần Tuyết Ánh, Nguyễn Hữu Minh, Hoa Hữu Vân. 2013. Bạo lực gia đình ở Việt Nam và cách phòng chống (Phân tích số liệu điều tra năm 2012. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động.

Trịnh Thái Quang. 2008. "Mâu thuẫn vợ chồng - bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình nông thôn (Nghiên cứu tại Tiền Giang)". Trong Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi. Trịnh Duy Luân (chủ biên). Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Verdejo C. I, Calvo B. C. 2014. "Analysis of violence against elderly woman". Procedia Social and Behavioral Sciences, 161(2014):110-114.

Vũ Song Hà. 2008. "The harmony of family and the silence of women: sexual attitudes and practices among rural married women in northern Vietnam". Culture, Health and Sexuality (10):163-176

Vung N. D, Ostergren P., Kranz G. 2008. "Intimate partner Violence Against Women in rural Vietnam - Socio-demographic Factors are Associated with Different forms of violence: Need for new guidelines?". BMC Public Health 55 (8):58-71.

Weeks L., LeBlanks K. 2011. "An Ecological Synthesis of Research on Older Women's Experiences of Intimate Partner Violence". Journal of Women & Aging 24 (4):283-304

Yllo, K. & Straus, M. 1990. "Patriarchy and violence against wives: The impact of structural and normative factors". In M. Straus, & R. Gelles (Eds.), Physical violence in American families. New Brunswick, NJ:Transaction Publishers.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i4.487

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172