Nhà nước kiến tạo phát triển: Quan niệm và vấn đề ở Việt Nam hiện nay

Đinh Hữu Công

Abstract


Bài viết nhằm tìm hiểu về nhà nước kiến tạo phát triển (NNKTPT) nói chung (khái niệm, đặc trưng, tính khái quát cao hơn và bảo đảm tính hệ thống khi xây dựng NNKTPT trong bối cảnh mới và xu thế phát triển bền vững hiện nay...). Đồng thời phân tích làm rõ nhà nước tạo dựng môi trường và các yếu tố, điều kiện tiền đề nhằm thực hiện hiệu quả vai trò kiến tạo phát triển bền vững ở Việt Nam, nhất là nhà nước cần thiết hoàn thiện chức năng kiến tạo và tác động, dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam hiệu quả, phù hợp quy luật khách quan và các tín hiệu dẫn dắt của thị trường tùy thuộc vào lĩnh vực, tính chất, mức độ v.v... Một số vấn đề đặt ra về xây dựng NNKTPT bền vững ở Việt Nam hiện nay cần được nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn.

Ngày nhận 07/3/2019; ngày chỉnh sửa 25/5/2019; ngày chấp nhận đăng 20/8/2019

DOI: https://doi.org/10.33100/tckhxhnv5.4.DinhHuuCongKeywords


Kiến tạo phát triển bền vững; nhà nước kiến tạo phát triển bền vững; kiến tạo phát triển bền vững ở Việt Nam.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Acemoglu, Daron và Jemes A.Robinson. 2015. Tại sao các quốc gia thất bại. Hà Nội: Nhà xuất bản Trẻ.

Chalmers, Johnson. 1982. MITI and the Japanese Miracle. Stanford, CA: Stanford University Press.

Chính phủ. 1998. "Nghị định số 57-NĐ/CP ngày 31/7/1998 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua, bán hàng hóa với nước ngoài" (https://moit.gov.vn/co-cau-to-chuc?ppid=ECOITQLNhanSu). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Hội đồng Nhà nước. 1989. "Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Phap-lenh-Hop-dong-kinh-te-1989-24-LCT-HDNN8-37695.aspx). Truy cập tháng 9 năm 2019.

Hội đồng Nhà nước. 1990. "Pháp lệnh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Phap-lenh-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-1990-37-LCT-HDNN8-37887.aspx). Truy cập tháng 9 năm 2019.

Keynes, John Maynard. 1936. General Theory of Employment, Interest and Money. Publisher: Houghton Mifflin Harcourt, 2016. Perry Anderson. 2010. "Two Revolutions: Rough Notes". New Left Review 61 (2010): 59-96.

Lê Minh Quân. 2016. "Nhà nước kiến tạo". Tạp chí Lý luận chính trị 8: 113-117.

Leftwich, Adrian. 2000. "States of Development: On the Primacy of Politics in Development". Oxford: Polity Press.

Leftwich, Adrian. 1995. "Bringing politics back in: Towards a model of the developmental state". The Journal of Development Studies 31 (3): 400-407.

Ngô Huy Đức, Nguyễn Thị Thanh Dung. 2016a. "Nhà nước kiến tạo phát triển - Khái niệm và thực tế". Tạp chí Lý luận chính trị 11:32-36.

Ngô Huy Đức, Nguyễn Thị Thanh Dung. 2016b. "Nhà nước kiến tạo phát triển - Khái niệm và những yếu tố thành công". Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội 11: 5-6.

Nguyễn Kế Tuấn. 2018. "Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển-nhân tố trung tâm trong xây dựng và thực thi thể chế phát triển đất nước" (http://hdll.vn/vi/thong-tin-ly-luan/, phát hành 13/10/2018). Truy cập tháng 01 năm 2019.

Nguyễn Sĩ Dũng. 2018. "Nhà nước kiến tạo hay nhà nước điều chỉnh" (http://tiasang.com.vn/-dien-dan/Nha nuoc-kien-tao-hay-nha-nuoc-dieu-chinh-11156). Truy cập tháng 6 năm 2018.

Phạm Hưng Hùng. 2009. "Bàn thêm về mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển" (http://www.tuanvietnam.net, ngày 26/5/2009). Truy cập tháng 3 năm 2019.

Quốc hội. 1987. "Luật đất đai" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Luat-Dat-dai-1987-3-LCT-HDNN8-37467.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội. 1987. "Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Luat-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-1987-4-HDNN8-37468.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội. 1990. "Luật Công ty" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Cong-ty-1990-47-LCT-HDNN8-38053.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội. 1990. "Luật doanh nghiệp tư nhân" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-tu-nhan-1990-48-LCT-HDNN8-38054.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội. 1993. "Luật Phá sản doanh nghiệp" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Pha-san-doanh-nghiep-1993-30-L-CTN-38695.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội. 1993. "Luật Phá sản" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Pha-san-doanh-nghiep-1993-30-L-CTN-38695.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội. 1994. "Bộ Luật Lao động" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/Bo-luat-Lao-dong-1994-35-L-CTN-38702.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội. 1995. "Bộ Luật Dân sự" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/Bo-luat-Dan-su-1995-44-L-CTN-39391.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội. 1996. "Luật Hợp tác xã" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-hop-tac-xa-1996-47-L-CTN-39622.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội. 1997. "Luật Thương mại" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Luat-Thuong-mai-1997-58-L-CTN-40647.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội. 2003. "Luật Xây dựng" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-xay-dung-2003-16-2003-QH11-51699.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội. 2004. "Luật của Quốc hội về phá sản doanh nghiệp" (sửa đổi, bổ sung). https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/luat-21-2004-qh11-quoc-hoi-16294-d1.html).Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội. 2005. "Luật Thương mại" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-xay-dung-2003-16-2003-QH11-51699.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội. 2012. "Bộ Luật Lao động" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội. 2013. "Luật đất đai" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội. 2014. "Luật Xây dựng" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/Luat-Xay-dung-2014-238644.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Quốc hội. 2015. "Bộ Luật Dân sự" (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Ricardo, David. 1815. Essay on the Influence of a Low Price of Corn on the Profits of Stock.

Smith, Adam. 1776. "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations," 1776. (Copy (1), (2), (3), (4), (5), French transl. - Vol. 1, Vol. 2)

Smith, Adam. 1776. "The wealth of nations" (http://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA WealthNations p.pdf). Truy cập tháng 8 năm 2019.

UN ECA and AU: Economic Report on Africa. 2011. "Governing Development in Africa - the Role of the State in Economic Tranformation, Addis Ababa": UN ECA (http://www.uneca.org). Truy cập tháng 9 năm 2019.

UNDP Ethiopia. 2012. Democratization in a Developmental State: "The Case of Ethiopia-Issuaes, Challenges, and Prospects" (http://www.et.undp.org). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Vũ Minh Khương. 2009. "Việt Nam trước thách thức xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển" (Tuần Việt Nam, http://www.tuanvietnam.net, ngày 16/5/2009). Truy cập tháng 3 năm 2019.

Vũ Minh Khương. 2016. "Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển: Kinh nghiệm quốc tế và Singapore - Những kiến nghị đối với Việt Nam" (http://www.tapchicongsan.org.vn/2016/42465.aspx).Truy cập tháng 8 năm 2016.

Wade, Robert. 1990. Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Princeton; Chichester: Princeton University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i4.485

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172