Chương trình đào tạo cử nhân ngành Thông tin Thư viện tại Việt Nam: Nghiên cứu đối sánh với hướng dẫn của IFLA

Đỗ Văn Hùng

Abstract


Bài báo tóm tắt kết quả nghiên cứu đối sánh giữa các chương trình đào tạo của ngành khoa học Thông tin thư viện (TTTV) tại Việt Nam với bản hướng dẫn của Liên đoàn Quốc tế các Hội và Cơ quan thư viện (IFLA) về phát triển các chương trình đào tạo chuyên gia TTTV. Nghiên cứu tập trung vào hai khía cạnh cụ thể của các khung chương trình đó là cấu trúc tổng quan và các nội dung chính của các chương trình này. Kết quả cho thấy có sự mất cân bằng giữa lý thuyết và thực hành trong các chương trình đào tạo với việc tập trung quá nhiều vào lý thuyết, và các chương trình không được cấu trúc một cách linh hoạt với quá ít môn học tự chọn. Nghiên cứu chỉ rõ rằng chỉ có một vài nội dung trong các chương trình đào tạo của Việt Nam có tính tương đồng với bản hướng dẫn của IFLA, còn lại các nội dung khác đang có một khoảng cách lớn so với tiêu chuẩn mà IFLA đưa ra.

Ngày nhận 24/8/2018; ngày chỉnh sửa 17/5/2019; ngày chấp nhận đăng 28/6/2019


Keywords


đào tạo ngành thông tin thư viện; chuyên gia thông tin thư viện; cán bộ thư viện; phát triển nguồn nhân lực; khung chương trình đào tạo

References


Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2014. Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT: ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2017. Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT: Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học.

Chikonzo, Agnes; Bothma, Theo; Kusekwa, Lovemore and Mushowani, Aston. 2014. “An assessment of the changing needs of information professionals in Zimbabwe”. African Journal of Library, Archives and Information Science, 24 (1): 107-118.

Chu, Heting. 2006. “Curricula of LIS programs in the USA: A content analysis”. Paper presented at the Asia-Pacific Conference on Library and Information Education& Practice (A-LIEP), 3-6 April, Singapore, Available at: http://www3.ntu.edu.sg/sci/a-liep/a-liep.toc.pdf, :328-337.

Đỗ Văn Hùng. 2019. “Khung năng lực cốt lõi dành cho cán bộ thư viện Việt Nam trong thế kỷ 21”. Tạp chí Thông tin - Tư liệu 1:3-12.

Genoni, Paul and Smith, Kerry. 2005. “Graduate employment outcomes for qualifying library and records management courses at Curtin University of Technology 1998-2002”. Australian Library Journal, 54(4): 336-352.

Gorman, Michael. 2004. “Whither library education?”. New Library World, 105 (9/10): 376-380. doi: 10.1108/03074800410557330.

Gojeh, Lawrence Abraham and Bayissa, Getachew. 2014. “Stakeholders’ needs assessments on curriculum development for library and information science program at Jimma University in Ethiopia: A review”. American International Journal of Research in Humanities, Arts & Social Sciences, 6, (1&2).

Hallam, Gillian; Partridge, Helen and McAllister, Lynn. 2004. “LIS education in changing times”. Australian Law Librarian 12 (2): 11-32.

IFLA. 2012. “Guidelines for Professional Library/Information Educational Programs”. (https://www.ifla.org/files/assets/set/publications/guidelines/guidelines-for-professional-library-information-educational-programs.pdf). Truy cập tháng 8 năm 2018.

Library Lines. 2015. “The monthly newsletter of The Free Public Library of Monroe Township.” (http://www.monroetpl.org/librarylines/May2015.pdf). Truy cập tháng 5 năm 2019.

Jank, David; Chu, Heting and Koenig, Michael. 2013. “Mergers, collaborations, alliances and partnership in LIS education”. Trang 139-184 trong Mergers and Alliances: The Wider View, chủ biên Woodsworth, A. and Penniman, W. D. (Advances in Librarianship, Volume 36), Emerald Group Publishing.

Johnson, Ian M. 1998. "Challenges in developing professionals for the ‘Information Society - and some responses by the British Schools of Librarianship and Information Studies”. Library Review, 47(3): 152-159.

Järvelin, K. and Vakkari P. 1990. "Content Analysis of Research Articles in Library and Information Science". Library and Information Science Research. 12: 395-421.

Järvelin, K. and Vakkari P. 1993. "The Evolution of Library and Information Science 1965-1985. A Content Analysis of Journal Articles.". Information Processing & Management. 29: 129- 144.

Malik, Amara and Ameen, Kanwal. 2017. “Library/information education programs in Pakistan: a comparison with IFLA Guidelines”. Library Review, 66(4/5): 297-309.

Marshall, Victoria; Wilson, Tom; Marshall, Joanne Gard and Harris, Roma. 2001. “Plus ça change, plus c'est différent: A report from the KALIPER Project on six case studies in LIS education”. Journal of education for library and information science, 42(3): 206-219.

Miwa, Makiko. 2006. “Trends and issues of LIS education in Asia”. Journal of Education for Library and Information Science. 47(3): 167-180.

Partridge, Helen; Carroll, Mary; Hanisch, Jo and Henninger, Maureen. 2011. “Building the profession together: towards holistic library and information science education”. Conference paper presented at ALIA National Library Technicians Conference, 12-16 September, Pan Pacific Perth, Perth. Retrieved form: http://eprints.qut.edu.au/50109/.

Raju, Jayar. 2004. “General education in library and/or information science education and training”. Education for information, 22(2): 77-97.

Raju, J. and Arsenault, C. 2007. “First-level LIS education and training: A comparison between South Africa and Canada”. Education for Information, Vol. 25, No. 3-4: 179-193.

Rochester, M., & Vakkari, P. 1998. “International LIS Research: A Comparison of National Trends”. IFLA Journal, 24(3): 166–175.

Ocholla, Dennis and Shongwe, Mzwandile. 2013. “An analysis of the library and information science (LIS) job market in South Africa”. South African Journal of Libraries and Information Science, 79(1): 35-43.

Yadav, Akhilesh and Gohain, Rashmi Rekha. 2015. "Growth and development of LIS Education in India”. SRELS Journal of Information Management, 52(6): 403-414.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172