Tổ chức và quản lý các cấp hành chính địa phương dưới triều Trần (1226-1400)

Phạm Đức Anh

Abstract


Trên cơ sở khảo cứu, hệ thống hóa các nguồn sử liệu, nhất là chính sử, văn bia, kết hợp với tài liệu khảo cổ học, nghiên cứu này thảo luận và làm sáng tỏ các vấn đề chủ yếu sau đây: phân cấp và tổ chức hành chính, tên gọi và số lượng các đơn vị hành chính, đặc điểm phân bố các đơn vị hành chính, phương thức quản lý hành chính đối với từng khu vực địa lý-dân cư… ở các địa phương dưới thời Trần. Thông qua đó, nghiên cứu góp phần đưa tới những nhận thức đầy đủ, sâu sắc và toàn diện hơn về đặc điểm và tính chất của thiết chế trung ương tập quyền, phạm vi và khả năng kiểm soát lãnh thổ của chính quyền Đại Việt trong giai đoạn thế kỷ XIII-XIV.

Ngày nhận 06/4/2019; ngày chỉnh sửa 20/6/2019; ngày chấp nhận đăng 28/6/2019


Keywords


tổ chức hành chính; quản lý hành chính; chính quyền địa phương, triều Trần (1226-1400)

References


Đại Việt sử ký toàn thư. 1993a. (Sách dịch, tập 1). Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Đại Việt sử ký toàn thư. 1993b. (Sách dịch, tập 2). Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Đàm Thị Uyên. 2007. Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam (từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX). Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc.

Lê Tắc. 2007. An Nam chí lược (Sách dịch). Huế: Nhà xuất bản Thuận Hóa và Trung tâm Ngôn ngữ Đông Tây.

Lý Mạnh Thắng. 2016. “Phát hiện chum tiền cổ thời Trần - Lê thế kỷ XIII - XVI”. Trong sách Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2015. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Maspéro, Henri. 1913. "La Géographie Politique de L’empire d’Annam Sous les Lý, les Trần et les Hồ, BEFEO XVI". Tư liệu Khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, kí hiệu: LS-TL/0158.

Minh thực lục: Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV - XVII. (Sách dịch, tập 1). Hà Nội: Nhà xuất bản Hà Nội.

Momoki Shiro. 2013a. “Local Rule of Đại Việt under the Lý Dynasty: Elovution of a Charter Polity after the Tang - Song Transition in East Asia”. Asian Review of World History 1: 45-84.

Momoki Shiro. 2013b. “Changing Local Administrative Units in Đại Việt under the Trần Dynasty (1226 - 1400): A Process of Localiztion of the Tang - Song Modeled Administrative System in an East Asian “Charter Policy””. In Central Government and Local Rule in “Small Empires” Surrounding China during the Period of Tang - Song Transition. Working Paper No.1. Japan: Nagoya University of Commerce and Business: 57-84.

Nguyễn Quang Chung. 2011. “Phát hiện tiền đồng cổ tại Bắc Quang (Hà Giang)”. Trong sách Những phát hiện khảo cổ học năm 2010. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Nguyễn Văn Quang. 2006. “Khai quật lần thứ nhất chùa - tháp Hắc Y (Yên Bái)”. Trong sách Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2005. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Nguyễn Văn Quang. 2008. “Về những đồng tiền thu được ở di tích Hắc Y sau 4 lần khai quật”. Trong sách Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2007. Hà Nội: Nhà xuất bản Từ điển bách khoa.

Phạm Đức Anh. 2011. “Về tính chất tập quyền trong thiết chế chính trị triều Lý (1009-1225)”. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 10: 7-22.

Phạm Thị Thoa. 1990. “Thử tìm hiểu địa danh Binh Hiệp”. Tạp chí Nghiên cứu Hán Nôm 2: 42-43.

Phan Huy Chú. 2007. Lịch triều hiến chương loại chí. (Sách dịch, tập 1). Hà Nội: Nhà xuất Giáo dục.

Phan Huy Lê (chủ biên). 2012. Lịch sử Việt Nam. Tập 1. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Poliacốp, A.B. 1996. Sự phục hưng của nước Đại Việt thế kỷ X - XIV (sách dịch). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 2007. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. (Sách dịch, tập 1). Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Tống Trung Tín, Nguyễn Văn Quang. 1998. “Sưu tập di vật thời Trần tìm thấy ở chùa Hang - Yên Bái”. Tạp chí Khảo cổ học 2: 58-65.

Thích Đức Thiện, Đinh Khắc Thuân. 2016. Văn bia thời Trần. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc.

Trần Anh Dũng. 2010. “Khai quật di tích chùa Nậm Dầu (Hà Giang)”. Tạp chí Khảo cổ học 2: 52-63.

Trần Anh Dũng. 2015. “Điều tra thám sát di tích Rừng Chùa tỉnh Hà Giang”. Trong sách Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2014. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Trần Anh Dũng. 2016. “Khai quật lần thứ hai di tích chùa Lang Đạo (Tuyên Quang)”. Tạp chí Khảo cổ học 4: 72-88.

Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn. 1963. Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Tập 1 (in lần thứ hai). Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Trần Thị Vinh (chủ biên). 2013. Lịch sử Việt Nam. Tập 2: Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Văn bia thời Lý (bản dịch của Nguyễn Văn Thịnh). 2010. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Việt sử lược (bản dịch của Trần Quốc Vượng). 2005. Huế: Nhà xuất bản Thuận Hóa và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây.

Wolter, O.W. 1982. History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspective. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Yu Insun. 2000. “Cấu trúc của làng xã Việt Nam ở đồng bằng Bắc Bộ và mối quan hệ của có với nhà nước thời Lê”. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 5-6: 22-35.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172