Quan niệm của Aristotle về hạnh phúc trong tác phẩm Đạo đức học của Nicomaque

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Abstract


Aristotle cho rằng, vạn vật đều có nguyên nhân cũng như mục đích tồn tại của nó và mục đích tối hậu mà con người mưu cầu suốt đời chính là hạnh phúc. Trong tác phẩm Đạo đức học của Nicomaque, Aristotle khẳng định, cái thiện cao nhất chính là hạnh phúc, điều kiện để đạt được hạnh phúc là hoạt động của tâm hồn hòa hợp với đức hạnh hoàn hảo. Ngoài ra để hạnh phúc con người cần có những phương tiện khác như: một tài sản vừa đủ, kết giao với bạn bè và tham gia vào hoạt động xã hội. Bài viết góp phần làm sáng tỏ quan niệm trên của Aristotle, qua đó làm rõ quan niệm của ông về những phạm trù đạo đức liên quan và đánh giá những giá trị hạn chế của quan niệm đó.

Ngày nhận 27/11/2018; ngày chỉnh sửa 04/4/2019; ngày chấp nhận đăng 28/6/2019


Keywords


Aristotle; hạnh phúc; đạo đức học

References


Aristotle. 1974. Đạo đức học của Nicomaque. (Đức Hinh dịch). Sài Gòn: Nhà xuất bản Sài Gòn.

Aristotle. 2005. “Các nguyên tắc đạo đức Nicomachean” Trang 5 - 137 trong sách Mối quan hệ giữa người với người, Biên soạn Commins, Saxe và Linscott.N, Robert (Nguyễn Kim Dân dịch). Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.

Aristotle. 2013. Chính trị luận. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Descartes, Rene. 1973. Phương pháp luận (Trần Thái Đỉnh dịch, nhập đề và chú giải). Sài Gòn: Nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư.

Durant, Will. 2000. Câu chuyện triết học. Đà Nẵng: Nhà xuất bản Đà Nẵng.

Hirschberger, Johannnes. 1991. Lịch sử triết học, tập I- Triết học Hy Lạp và La Mã cổ đại. Nhà xuất bản Herder Freiburg/Basel/wien, (Tài liệu dịch lưu tại Thư viện khoa Triết học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn).

Mác.C & Ăngghen. Ph. 2000. Toàn tập, tập 1. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Magee, Bryan. 2003. Câu chuyện triết học. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Lê Tôn Nghiêm. 2000. Lịch sử triết học Tây phương, tập II. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh.

Sahakan.S, William & Sahakan.L, Mabel. 2001. Tư tưởng của các triết gia vĩ đại. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172