Quá trình ra quyết định và hội nghị Trận định (Jin no Sadame) của nhà nước Nhật Bản thời kỳ chính trị Nhiếp Quan

Kato Tomoyasu

Abstract


Hội nghị Trận định (Jin no Sadame) là hội nghị của nhóm quý tộc cấp cao (Công khanh) dưới thời Heian có liên quan chặt chẽ đến quá trình ra quyết định của nhà nước. Từ trước đến nay, các nghiên cứu về Hội nghị Trận định được triển khai tập trung vào mối quan hệ qua lại giữa quá trình ra quyết định của nhà nước với vai trò của Thiên hoàng, Nhiếp chính (Sessho) - Quan bạch (Kanpaku), từ đó đề xuất ý kiến coi Hội nghị Trận định là cơ cấu chủ yếu để ra quyết định của nhà nước. Trong khi đó, cũng có nhà nghiên cứu không xem trọng vai trò của Hội nghị Trận định, mà coi trọng vai trò của một "trung tâm quyền lực" khác, hay đánh giá một cách hạn chế vai trò của Hội nghị Trận định. Trong bài viết này, cùng với việc xác nhận lại những điều kiện cơ bản của Hội nghị Trận định, tác giả sẽ đánh giá lại vai trò của Hội nghị Trận định trong hoạt động thảo luận chính trị của nhà nước, xem xét những trường hợp cụ thể trong thời kỳ Chính trị Nhiếp Quan dựa trên tư liệu nhật ký của tầng lớp quý tộc thời kỳ này.

Ngày nhận 03/5/2019; ngày chỉnh sửa 17/5/2019; ngày chấp nhận đăng 31/5/2019


Keywords


Quý tộc thời Heian; Nhiếp quan; Jin no Sadame

References


Fujimoto Kunihiko. 1991. Chính trị và Chế độ vương triều Heian. Tokyo: Nhà xuất bản Yoshikawa Kobunkan.(藤木邦彦.1991.『平安王朝の政治と制度」』吉川弘文館)

Hashimoto Yoshihiko. 1986. Quý tộc Heian. Tokyo: Nhà xuất bản Heibonsha.(橋本義彦.1986.『平安貴族」』平凡社)

Kawajiri Akio. 2014. "Sự thành lập của Hội nghị Trận định ", trong sách Nhà nước và Vương quyền - Xã hội Nhật Bản thời cổ đại, Chủ biên Yoshimura Takehiko. Tokyo: Nhà xuất bản Hanawa Shobo.(川尻秋生2014「陣定の成立」吉村武彦『日本古代の国家と王権・社会』塙書房)

Kuramoto Kazuhiro. 2000. Chính trị Nhiếp Quan và quý tộc vương triều. Tokyo: Nhà xuất bản Yoshikawa Kobunkan.(倉本一宏.2000. 『摂関政治と王朝貴』吉川弘文館)

Mikawa Kei. 1996. Nghiên cứu Viện chính. Tokyo: Nhà xuất bản Rinsen.(美川圭.1996.『院政の研究』臨川書店)

Otsu Tooru. 1996. "Khảo sát cơ bản về Hội nghị Trận định thời kỳ Nhiếp Quan", Báo cáo nghiên cứu Khoa Giáo dục Đại học Yamanashi 46: 34-46.(大津透. 1996.「摂関期の陣定-基礎的考察」『山梨大学教育学部研究報告46』: 34-46)

Sakai Yoshiji. 2001. "Chức năng và quá trình triển khai chế độ hội nghị Thái chính quan, Kỷ yếu Viện nghiên cứu khoa học nhân văn Đại học Meiji. 4: 27-69.(酒井芳司 2001「律令太政官合議制の機能と展開」『明治大学人文科学研究所紀要 49』: 27-69)

Sakamoto Shozo. 1990. "Sự xuất hiện của "Ngự tiền định" và bối cảnh - Con đường đến nền Viện chính ". Tạp chí Nghiên cứu sử học 186: 1-20.(坂本賞三. 1990. 『「御前定」の出現とその背景―院政への道程―』史学研究186: 1-20)

Soga Yoshinari. 1994. "Hiện trạng nghiên cứu chính vụ thời kỳ Nhà nước Vương triều và những vấn đề đặt ra - Xung quanh cách đánh giá Hội nghị Trận định". Tạp chí Bình luận Lịch sử 525: 17-28.(曽我良成. 1994. 『王朝国家期政務研究の現状と課題―陣定の評価をめぐって―』歴史評論525: 17-28)

Takinami Sadako. 1991. Nghiên cứu xã hội cung đình Nhật Bản thời cổ đại, Tokyo: Nhà xuất bản Shibunkaku.(瀧浪貞子.1991.『日本古代宮廷社会の研究』思文閣出版)

Tanaka Kumi. 2003. "Về tính chất đặc thù của hội nghị Công khanh thời Michinaga chấp chính". Tạp chí Nghiên cứu khoa học quốc sử, 26: 1-29.(田中久美「道長執政期における公卿議定の特質について」国史学研究日本古代宮廷社会の研究)

Togawa Tomoru. 1986. "Về lệnh chỉnh lý trang viên giai đoạn giữa thế kỷ XI - Xung quanh cách đánh giá chính quyền Gosanjo". Nghiên cứu và tư liệu lịch sử cổ đại - trung thế Nhật Bản 1:.(戸川点.1986.「十一世紀中期の荘園整理令について―後三条政権の評価をめぐって」『日本古代・中世史研究と資料』1)

Tsuchida Naoshige. 1992. Nghiên cứu lịch sử thời đại Nara-Heian. Tokyo: Nhà xuất bảm Yoshikawa Kobunkan.(土田直鎮.1992. 『奈良平安時代史研究』吉川弘文館)

Yasuhara Isao. 1996. "Quá trình ra quyết định của nhà nước giai đoạn trung và hậu kỳ Heian". Tạp chí Bình luận Lịch sử 559: 26-37.(安原功.1996.『平安中後期の国家意志決定過程』歴史評論559: 26-37)

Yamamoto Nobuyoshi. 2003. Khảo luận lịch sử Chính trị Nhiếp Quan. Tokyo: Nhà xuất bản Yoshikawa Kobunkan.(山本信吉.2003.『摂関政治史論考』吉川弘文館)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172