Thu hồi đất và đất dịch vụ ở Việt Nam đương đại: Nghiên cứu trường hợp làng Gia Trung, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Phan Thị Ngọc

Abstract


Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, việc thu hồi quyền sử dụng đất phục vụ các mục tiêu quốc gia và để phát triển kinh tế - xã hội đã có tác động lớn đến sinh kế của những người bị thu hồi đất. Dù nhà nước đã ban hành một hệ thống chính sách về bồi thường và hỗ trợ ổn định đời sống cho người bị thu hồi đất theo hướng tạo điều kiện ngày càng tốt hơn để họ ổn định đời sống và sản xuất, nhưng đất đai là vấn đề lớn, phức tạp và nhạy cảm nên vẫn có nhiều khiếu kiện, khiếu nại từ phía người có đất bị thu hồi. Trong bối cảnh đó, đất dịch vụ ra đời như một trong những giải pháp chính sách nhằm tiếp tục hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân bị thu hồi đất. Tuy nhiên, làm thế nào để giải quyết một cách hiệu quả chính sách này ở cấp độ địa phương để người nông dân yên tâm chuyển đổi sinh kế và thích nghi với các loại hình sinh kế mới thì vẫn đang là một vấn đề khó khăn, nan giải.

Ngày nhận 20/6/2018;  ngày chỉnh sửa 01/9/2018; ngày chấp nhận đăng 28/2/2019


Keywords


Đất dịch vụ; thu hồi đất nông nghiệp; công nghiệp hóa, đô thị hóa; Gia Trung.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Chính phủ. 1998. Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ về Đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Download tại http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal ngày 20 tháng 7 năm 2017.

Chính phủ. 2004. Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Download tại http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal ngày 20 tháng 7 năm 2017.

Chính phủ. 2006. Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần. Download tại http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists ngày 6/12/2017.

Chính phủ. 2007. Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. Download tại http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal ngày 06/12/2017.

Chính phủ. 2008. Nghị định số 39/2008/NĐ-CP ngày 04/04/2008 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập thị trấn, phường thuộc huyện Mê Linh, huyện Lập Thạch, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cổng thông tin điện tử Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (http://vbpl.vn/bonoivu/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24622&Keyword ) ngày 01/10/2013.

Chính phủ. 2009. Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Download tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-69-2009-ND-CP-bo-sung-quy-hoach-su-dung-gia-thu-hoi-dat-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-93016.aspx ngày 23 tháng 7 năm 2017.

Chính phủ. 2014. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Cổng thông tin điện tử chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=173972) ngày 20 tháng 7 năm 2017.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2001. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien, ngày 14 tháng 10 năm 2017.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Nghị quyết số 15/2005/NQ-HĐ ngày 24/05/2004 về việc bố trí đất sử dụng làm dịch vụ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp. Download tại http://vbpl.vn/vinhphuc/Pages/vbpq-print.aspx?ItemID=83063 ngày 20 tháng 7 năm 2017.

Ngân hàng Thế giới. 2011. Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, đánh giá đất và giải quyết khiếu nại của dân. http://documents.worldbank.org/curated/en/709511468125370159 ngày 25 tháng 7 năm 2017.

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. 1987. Luật Đất đai năm 1987. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. 1992. Hiến pháp năm 1992. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. 1993. Luật Đất đai năm 1993. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. 2001. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai. Nxb Bản đồ, Hà Nội.

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. 2003. Luật Đất đai năm 2003. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. 2013. Luật Đất đai năm 2013. Download tại

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san ngày 6 tháng 12 năm 2017.

Đặng Thái Sơn. 2002. Đề tài nghiên cứu xã hội học về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư. Viện Nghiên cứu Địa chính - Tổng cục Địa chính, Hà Nội.

Nguyễn Văn Sửu. 2010. Đổi mới chính sách đất đai và vấn đề tài sản cá nhân: Nghiên cứu trường hợp đất nông nghiệp ở Bắc Bộ, in trong “Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận Nhân học”. Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 97-112.

The World Bank. 2009. Improving Land Acquisition and Voluntary Land Conversion in Vietnam. Download at http://documents.worldbank.org/curated/en/17826146832936858 ngày 20/7/2017.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. 2014. Quyết đinh số 96/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2019. Cổng thông tin điện tử Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (http://vbpl.vn/bonoivu/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24622&Keyword ) ngày 01/08/2017.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2006 về việc ban hành quy định giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi để xây dựng các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch dịch vụ và đô thị mới tập trung.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 04/02/2008 về Ban hành Quy định về hỗ trợ bằng giao đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp hoặc bằng tiền khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172