Tác động từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tới nhận thức xây dựng và thực thi Chiến lược an ninh quốc gia

Đặng Phú Ân

Abstract


Thế giới hiện nay đã chính thức bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cuộc cách mạng có sức ảnh hưởng rộng lớn đến mọi mặt của xã hội, bao hàm cả an ninh quốc gia. Trong đó, tác động tới nhận thức xây dựng và thực thi Chiến lược an ninh quốc gia đóng vai trò then chốt trong đề ra, thực hiện thành công, hiệu quả chính sách bảo vệ, củng cố và phát huy nền an ninh của đất nước. Sự gia tăng về kết nối cũng như sự xuất hiện của Trí tuệ nhân tạo - đặc trưng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ có những tác động làm thay đổi nhận thức về những giá trị một quốc gia theo đuổi, nhận thức về môi trường an ninh với những thành tố mới và nhận thức về những biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia.

Ngày nhận 18/10/2018; ngày chỉnh sửa 21/2/2019; ngày chấp nhận đăng 28/2/2019


Keywords


Cách mạng công nghiệp 4.0; nhận thức; Chiến lược an ninh quốc gia.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Băng Bình. 2018. “Nguy cơ đe dọa và thủ đoạn xâm phạm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”. Tạp chí An toàn thông tin. (http://antoanthongtin.vn/Detail.aspx?CatID=e1999c9a-5eeb-418c-9ea8-ae4c5e850d0c&NewsID=3dcdabfd-20b4-49b0-bcff-c73bac185695). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Berridge, G. R. và Jame, Alan. 2001. Dictionary of Diplomacy. Hampshire: Nhà xuất bản Palgrave.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. 2010. Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF). 2014. The new High-tech Strategy, Innovations for Germany – Chiến lược mới về Công nghệ cao, những sự đổi mới dành cho nước Đức. Berlin. (https://www.bmbf.de/pub/HTS_Broschuere_eng.pdf). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Bộ Nội vụ Phần Lan. 2017. A safe and secure life, Government solution on Internal security – Nghị quyết của Chính phủ về Chiến lược an ninh nội địa mang tên Một cuộc sống an toàn và an ninh. Helsinki. (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160346). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Bộ Vận tải biển và Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ. 2016. Chiến lược quốc gia về an ninh mạng giai đoạn 2016 – 2019. Ankara. (http://www.udhb.gov.tr/doc/siberg/UlusalSibereng.pdf). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Casey, George William Jr. 2008. “America's Army in an Era of Persistent Conflict” – Quân đội Mỹ trong khi các cuộc xung đột diễn ra liên miên. Army Magazine – Tạp chí Lục quân 10/2008: 28.

Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức. 2016. The White Paper on German Security Policy and the Future of the Bundeswehr – Sách trắng về Chính sách An ninh Đức và Tương lai của lực lượng vũ trang Cộng hòa Liên bang Đức. Berlin.

Chính phủ Cộng hòa Liên bang Nga. 2015. “Mục I, Khoản 6, Đoạn thứ nhất”. Chiến lược An ninh quốc gia Liên bang Nga. (http://www.belt.es/expertos/HOME2_experto.asp?id=7572). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Chính phủ Cộng hòa Pháp. 2008. The White paper on Defence an National Security – Sách trắng Quốc phòng và An ninh quốc gia Pháp. Paris. (http://www.mocr.army.cz/images/Bilakniha/ZSD/French%20White%20Paper%20on%20Defence%20and%20National%20Security%202008.pdf). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Chính phủ Phần Lan. 2017. Security Strategy for Society (Government Resolution/2.11.2017) – Chiến lược An ninh cho Cộng đồng (Ban hành kèm theo Nghị quyết của Chính phủ ngày 20/11/2017). Helsinki: Ủy ban An ninh Phần Lan.

Chính phủ Tây Ban Nha. 2013. The 2013 National security Strategy, Sharing a common project – Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2013, cùng chia sẻ một sự nghiệp chung. Madrid. (www.lamoncloa.gob.es/documents/estrategiaseguridad_baja_julio.pdf). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc. 2016. 国家网络空间安全战略–Chiến lược quốc gia về an ninh mạng. Bắc Kinh. (http://www.cac.gov.cn/2016-12/27/c_1120195926.htm). Truy cập tháng 11 năm 2018.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2016. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hà Nội.

Đinh Công Tuấn. 2017. “Quản lý Nhà nước trong xây dựng xã hội hài ở Bắc Âu và gợi mở chính sách cho Việt Nam”. Tạp chí Nghiên cứu quốc tế 110: 158.

Fleming, Brian P. 2011. The hybrid threat concept: contemporary war, military planning and the advent of unrestricted operational art - Khái niệm hiểm họa lai: chiến tranh đương thời, lập kế hoạch quân sự và tiến tới nghệ thuật tác chiến trong các chiến dịch không có giới hạn. Kansas: Viện nghiên cứu quân sự cao cấp, Học viện chỉ huy và tham mưu Quân đội Hoa Kỳ.

Học viện Ngoại giao Việt Nam. 2007 Sách tham khảo Luật Quốc tế. Hà Nội: Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Hồ Chí Minh. 2002. Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 7. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). 1995. Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị. Bandar Seri Begawan. (https://2001-2009.state.gov/t/ac/csbm/rd/4376.htm). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Lê Tuyển, Phú Nguyễn. 2018. “Blockchain - Công nghệ “chìa khóa” của cách mạng 4.0”. Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). (https://vtv.vn/cong-nghe/blockchain-cong-nghe-chia-khoa-cua-cach-mang-40-2018081717112777.htm). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Lenin, Vladimir Ilyich. 1981. V. I. Lenin Toàn tập, Tập 38. Moskva: Nhà xuất bản Tiến bộ.

Liên hợp quốc. 1994. Human Developmet Report. New York.

Liên hợp quốc. 2015. Thông cáo báo chí phiên họp thứ 16, 17 và 18 của Kỳ họp thứ 70 của Đại hội đồng Liên hợp quốc mang tên: “United Nations Still Essential but Needs Reform to Be ‘Fit for Purpose’ in Coming Decades, Speakers Say as General Assembly Debate Continues” – Đại biểu các nước tại các phiên tranh luận đang diễn ra tại Đại hội đồng cho rằng Liên hợp quốc vẫn thiết yếu nhưng cần cải cách để ‘phù hợp với mục tiêu’ trong những thập kỷ sắp tới. New York. (https://www.un.org/press/en/2015/ga11694.doc.htm). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Malxki, Markian và Miciakh, Mikhailo. 2003. Lý luận Quan hệ Quốc tế. Kiev: Nhà xuất bản Kobza.

Mayor, Adrienne. 2018. “An AI wake-up call from ancient Greece”. Project Syndicate. (https://www.project-syndicate.org/commentary/artificial-intelligence-pandoras-box-by-adrienne-mayor-2018-10). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Nguyễn Bá Ân. 2017. “Cơ hội và thách thức”. Báo Nhân dân hàng tháng. (http://www.nhandan.com.vn/hangthang/chinh-tri/van-de-thang-nay/item/34245102-co-hoi-va-thach-thuc.html). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Nguyễn Hùng Hậu. 2017. “Một số vấn đề triết học của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Tạp chí Lý luận chính trị số tháng 7/2017. (http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/bai-noi-bat/item/2351-mot-so-van-de-triet-hoc-cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu.html). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Nguyễn Minh Phương. 2007. “Các tổ chức xã hội dân sự trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”. Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội 295: 9-10.

Nguyễn Quang Thuấn, Bùi Nhật Quang. 2011. Mô hình phát triển xã hội của một số nước phát triển châu Âu, kinh nghiệm và ý nghĩa với Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Nguyễn Văn Thành. 2017. Cuộc cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra với công tác giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân. Hà Nội: Nhà xuất bản Công an nhân dân.

Nguyễn Xuân Yêm. 2001. Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm. Hà Nội: Nhà xuất bản Công an nhân dân.

Phan Trọng Hào. 2014. “Vai trò của các cường quốc trong giải quyết các vấn đề trọng đại của thế giới và các điểm nóng”. Tạp chí Nghiên cứu quốc tế 98: 133-154.

Phí Đức Tuấn. 2016. Nghệ thuật bảo vệ An ninh quốc gia lý luận và thực tiễn. Hà Nội: Nhà xuất bản Công an nhân dân.

Podberiozkin, Aleksei Ivanovich và hội đồng biên soạn. 1995. Sách trắng của các cơ quan đặc biệt Nga. Moskva: Nhà xuất bản Người bình luận.

Quốc hội Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. 2008. “Chương 35, Tiểu chương III – An ninh thông tin”. Bộ pháp điển các luật liên bang của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Tập 44. Washington: Cơ quan Xuất bản của Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Schwab, Klaus. 2016. The Forth Industrial Revolution – Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Geneva: World Economic Forum.

Strickland, Jonathan. 2007. “How Virtual Reality Military Applications Work” – Phương thức áp dụng công nghệ áp dụng vào quốc phòng. HowStuffWorks.com. (https://science.howstuffworks.com/virtual-military.htm). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Thanh Tuấn. “Thế lực thứ 3 – Bài học xương máu về bạo động lật đổ.” Báo Tin tức, ngày 28/6/2018. (https://baotintuc.vn/goc-nhin/the-luc-thu-3-bai-hoc-xuong-mau-ve-bao-dong-lat-do-20180628073532830.htm). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Tô Lâm. 2017. An ninh phi truyền thống trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Hà Nội: Nhà xuất bản Công an nhân dân.

Trần Đại Quang. 2012. “Xây dựng chiến lược an ninh mạng, giành thế chủ động trong không gian tác chiến mới”. Trang 3 trong Tạp chí Bản tin an toàn, an ninh mạng, số tháng 8/2012: 3.

Trần Đại Quang. 2013. “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia”. Báo Công an nhân dân ngày 07/11/2013. (http://cand.com.vn/thoi-su/Tang-cuong-cong-tac-dam-bao-an-ninh-an-toan-mang-thong-tin-quoc-gia-242959/). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Trần Đại Quang. 2015a. Khoa học Công an Việt Nam, Tập 2: Quản lý nhà nước về An ninh Quốc gia, Trật tự An toàn xã hội. Hà Nội: Nhà xuất bản Công an nhân dân.

Trần Đại Quang. 2015b. Khoa học Công an Việt Nam, Tập 4: Lý luận về Bảo vệ An ninh Quốc gia. Hà Nội: Nhà xuất bản Công an nhân dân.

Trump, Donald J. 2017. Chiến lược An ninh quốc gia của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Washington: Nhà trắng Hoa Kỳ. (https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf). Truy cập tháng 11/2018.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế – CSIS và Hãng bảo mật McAfee. 2018. Report: Economic Impact by Cybercrime – No Slowing Down – Báo cáo: Tác động kinh tế từ tội phạm mạng – Không hề có sự suy giảm. Santa Clara, California: Hãng bảo mật McAfee. (https://www.csis.org/analysis/economic-impact-cybercrime). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Từ điển Bách khoa toàn thư Công an nhân dân. 2000. Hà Nội: Nhà xuất bản Công an nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 2016. “Kỹ năng phân tích chính sách trong chu trình hoạch định chính sách của đại biểu dân cử”. Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử. (http://tailieu.ttbd.gov.vn:8080/index.php/tin-tuc/tin-tuc-ho-tro-boi-duong/item/544-ky-nang-phan-tich-chinh-sach-trong-chu-trinh-hoach-dinh-chinh-sach-cua-dai-bieu-dan-cu). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Vân Anh. 2018. “Xây dựng pháp luật thời 4.0”. Báo nhân dân. (http://nhandan.com.vn/cuoituan/item/35944902-xay-dung-phap-luat-thoi-4-0.html). Truy cập tháng 10 năm 2018.

Viện nghiên cứu Liên bang Xô-viết về nguyên nhân và giải pháp phòng, chống tội phạm. 1966. Giáo trình Tội phạm học. Moskva: Nhà xuất bản Pháp lý.

Việt Nga. 2016a. “Không gian mạng: Chiến trường của tình báo thế kỷ XXI, phần đầu”. Tạp chí Sự kiện & Nhân vật nước ngoài 270: 59-61.

Việt Nga. 2016b. “Không gian mạng: Chiến trường của tình báo thế kỷ XXI, phần cuối”. Tạp chí Sự kiện & Nhân vật nước ngoài 271: 47-49.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172