Đào tạo thạc sĩ chuyên môn chuyên ngành Sở hữu trí tuệ và Quản lý Sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản

Nguyễn Phương Thúy

Abstract


Từ ngày 01/4/2004, một số trường đại học của Nhật Bản bắt đầu triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên môn chuyên ngành Sở hữu trí tuệ và chuyên ngành Quản lý sở hữu trí tuệ. Bên cạnh giới thiệu chung về hình thức đào tạo thạc sĩ chuyên môn, nghiên cứu sẽ này tập trung phân tích những đặc trưng, tồn tại của mô hình đào tạo thạc sĩ chuyên môn chuyên ngành Sở hữu trí tuệ, chuyên ngành Quản lý sở hữu trí tuệ của Nhật Bản. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sẽ đề xuất một số gợi ý cho việc xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, và xu hướng chung của thế giới.

Ngày nhận 05/7/2018; ngày chỉnh sửa 02/8/2018; ngày chấp nhận đăng 20/11/2018

DOI: https://doi.org/10.33100/tckhxhnv4.6.NguyenPhuongThuy


Keywords


thạc sĩ chuyên môn; Sở hữu trí tuệ; Quản lý Sở hữu trí tuệ.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT). 1998. “Đại học thế kỷ XXI và chính sách cải cách từ nay về sau- Đại học phát huy cá tính trong môi trường mang tính cạnh tranh”. Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ. (http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_daigaku_index/toushin/1315932.htm). Truy cập tháng 4 năm 2018.

Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT). 2007. “Danh sách đại học đào tạo thạc sĩ chuyên môn”. Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao Khoa học và Công nghệ (http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senmonshoku/__icsFiles/afieldfile/2017/08/28/1388009_1.pdf). Truy cập tháng 4 năm 2018.

Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT). 2017. “Khái lược về chế độ Thạc sĩ chuyên môn - Professional Graduate School”. Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senmonshoku/__icsFiles/afieldfile/2017/10/05/1236743_2.pdf). Truy cập tháng 4 năm 2018.

Đại học Kanazawa. 2017. “Danh sách môn học chuyên ngành Quản lý Sở hữu trí tuệ”. Cổng thông tin điện tử Đại học Kanazawa (http://www.kanazawa-it.ac.jp/tokyo/im/subject.html#ipm-section-tab). Truy cập tháng 4 năm 2018.

Hiệp hội Giáo dục sở hữu trí tuệ. 2013. “Về giáo dục nguồn nhân lực sở hữu trí tuệ của Hiệp hội Giáo dục sở hữu trí tuệ lấy kiểm định kỹ năng quản lý sở hữu trí tuệ làm trung tâm”, Tạp chí Nghiên cứu Sáng chế 55: 84- 91.

Hiệp hội Giáo dục Sở hữu trí tuệ. 2017. “Thống kê Kỹ năng Quản lý Sở hữu trí tuệ- tính đến tháng 12/2017” Cổng thông tin điện tử Hiệp hội giáo dục Sở hữu trí tuệ. (http://www.kentei-info-ip-edu.org/library/pdf/ginoushisuu12.pdf). Truy cập tháng 4 năm 2018.

Kato. 2010. “Về xây dựng chuyên ngành nghiên cứu sở hữu trí tuệ bậc cao học tại các trường đại học Nhật (thạc sĩ chuyên môn)”, Tạp chí Tokugikon 256: 73- 85.

Nguyễn Phương Thuý. 2016. “Đánh giá 10 năm thực hiện Kế hoạch thúc đẩy sở hữu trí tuệ năm 2004 của Nhật Bản”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á 5:26- 36.

Sugimitsu. 2005. “Đào tạo sau đại học và sở hữu trí tuệ- Từ tiền tuyến đào tạo nhân lực sở hữu trí tuệ”, Tạp chí Patent 58:17- 20.

Văn phòng Chính phủ Nhật Bản. 2018. “Sách trắng về xã hội dân số già” Cổng thông tin điện tử Văn phòng Chính phủ Nhật Bản. http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/zenbun/29pdf_index.html Truy cập tháng 4 năm 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i6.422

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172