Tính duy lý và quy ước xã hội: nghiên cứu hành động tập thể ở một làng Bắc Bộ phi nông nghiệp

Nguyễn Giáo

Abstract


Bài viết đề cập đến những vấn đề xung quanh hành động tập thể mới diễn ra ở một ngôi làng đang trong quá trình chuyển đổi sinh kế tại khu vực ngoại thành Hà Nội. Hành động tập thể này liên quan đến một dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất công của làng được người dân nơi đây định danh là dự án “phá trường xây chợ”. Những tư liệu điền dã thu thập được trong quá trình nghiên cứu cho thấy đã có sự tồn tại những thái độ, quan điểm và mục đích khác nhau trong việc người làng tham gia vào hành động tập thể ấy. Điều này mang một ý nghĩa học thuật trong bối cảnh có sự tranh luận giữa nhiều luồng quan điểm về tính chất của làng xã châu Á. Tập trung vào những con người vừa có sự tính toán duy lý, lại vừa hướng đến việc đáp ứng các quy ước ứng xử của làng xã, bài viết chỉ ra tính đa chiều trong hành vi của họ và vai trò/ ảnh hưởng của thiết chế làng xã trong một xã hội được xem là hiện đại.  

Ngày nhận 12/4/2018; ngày chỉnh sửa 13/7/2018; ngày chấp nhận đăng 20/11/2018

DOI: https://doi.org/10.33100/tckhxhnv4.6.NguyenGiao


Keywords


làng; hành động tập thể; tính duy lý; quy ước xã hội.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Adas, M. 1980. “Moral Economy or Contest State?: Elite Demands and the Origins of Peasant Protest in Southeast Asia.” Journal of Social History 13.4: 521-546.

Beresford, M., Dang, P. 2001. Economic Transition in Vietnam: Trade and Aid in the Demise of a Centrally Planned Economy. Cheltenham: Edward Elgar.

Brocheux, P. 1983. “Moral Economy or Political Economy? The Peasants are Always Rational.” Journal of Asian Studies 42.4: 791-803.

Chovanes, A.B. 1986. “On Vietnamese and Other Peasants.” Journal of Southeast Asian Studies 17.2: 203-235.

Đỗ Trọng Vĩ. 1997. Bắc Ninh địa dư chí. Đỗ Tuấn Anh dịch. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.

Endres, K.W. 2012. “Neighborly Bargains: Small-scale Trade and Social Dynamics at the Vietnam-China Border.” Paper prensented in workshop on Vietnam and Its Minorities, Vietnam and Its Neighbors - Are There Historical Lessons for the 21st Century?. Hamburg (9 -10/6/2012).

Evans, G. 1986. “From Moral Economy to Remembered Village: The Sociology of James C. Scott.” Working Paper No. 40. Clayton: Monash University, Centre of Southeast Asian Studies.

Feeny, D. 1983. “The Moral or the Rational Peasant? Competing Hypotheses of Collective Action.” Journal of Asian Studies 42.4: 769-789.

Grillot, C. 2014. ““Làm kinh doanh không dễ”: Những thay đổi thất thường của buôn bán ở vùng biên giới theo cách nhìn của người bán buôn Trung Quốc.” Nguyễn Văn Thắng dịch. Tạp chí Dân tộc học 3: 16-25.

Guha-Khasnobis, B., Kanbur, R., Ostrom, E. (eds.). 2006. Linking the Formal and Informal Economy: Concepts and Policies. Oxford: Oxford University Press.

Keys, C. 1983. “Economic Action and Buddhist Morality in a Thai Village.” Journal of Asian Studies 42.4: 851-68.

Leshkowich, A.M. 2011. “Making Class and Gender: (Market) Socialist Enframing of Traders in Ho Chi Minh City.” American Anthropologist 113.2: 277-290.

Luong Van Hy. 1985. “Agrarian Unrest from an Anthropological Perspective: The Case of Vietnam.” Comparative Politics 17.2: 153-174.

Luong Van Hy, Unger, J. 1998. “Wealth, Power, and Poverty in the Transition to Market Economies: The Process of Socio-economies Differentiation in Rural China and Northern Vietnam.” The China Journal 40: 61-93.

McElwee, P. 2007. “From the Moral Economy to the World Economy: Revisiting Vietnamese Peasants in the Globalizing Era.” Journal of Vietnamese Studies 3.2: 57-107.

Pettus, A. 2003. Between Sacrifice and Desire: National Identity and the Governing of Femininity in Vietnam. London: Routledge.

Popkin, S.L. 1979. The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam. Berkeley: University of California Press.

Shaffir, W.B., Stebbins, R.A. 1991. Experiencing Fieldwork: An Inside View of Qualitative Research. London: Sage Publications.Sandler, T. 1992. Collective Action - Theory and Applications. New York: Harvester Wheatsheaf.

Scott, J.C. 1976. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven and London: Yale University Press.

Weber, M. 1978. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i6.419

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172