Ấp Tây Sơn Nhất (thôn An Khê) qua tư liệu địa bạ

Phan Phương Thảo

Abstract


Ấp Tây Sơn Nhất (thôn An Khê) là quê hương đầu tiên của anh em Tây Sơn trên vùng đất Đàng Trong. Thôn/ấp này vốn thuộc Tây Sơn thượng đạo - là nơi được Nguyễn Nhạc chọn để xây dựng căn cứ địa, lập đồn trại đầu tiên của nghĩa quân Tây Sơn. Địa bạ ấp Tây Sơn Nhất (lập năm 1805) và thôn An Khê (lập năm 1865) cung cấp những số liệu rất cụ thể về từng loại hình ruộng đất công tư. Việc phân tích số liệu các địa bạ này cho thấy sự biến động về hình thức sở hữu cũng như phân bố ruộng đất ở An Khê vào nửa đầu thế kỷ XIX, sau khi nhà Tây Sơn thất bại. Tính chất manh mún, nhỏ lẻ của ruộng đất ở đây, đặc biệt là ruộng đất tư được lý giải một phần do vị trí địa lý, địa hình núi non. Nhưng quan trọng hơn, sự manh mún trong tư hữu ruộng đất của An Khê cần được xem xét thêm từ những ảnh hưởng của chính sách quân điền năm 1839 của Minh Mệnh thực thi với duy nhất tỉnh Bình Định. Mà mục đích sâu xa của chính sách này, theo chúng tôi, là sự trả thù của nhà Nguyễn, nhằm xóa bỏ những thành quả về ruộng đất mà phong trào Tây Sơn đã đem lại cho người dân ở Bình Định nói chung, An Khê nói riêng!

Ngày nhận 13/4/2018;  ngày chỉnh sửa 26/11/2018; ngày chấp nhận đăng 01/12/2018

DOI: https://doi.org/10.33100/tckhxhnv4.6.PhanPhuongThao


Keywords


Ấp Tây Sơn Nhất; thôn An Khê; địa bạ; Tây Sơn.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Nguyễn Đình Đầu. 1996a. Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Bình Định, tập I. Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tp Hồ Chí Minh.

Nguyễn Đình Đầu. 1996b. Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn, Bình Định, tập II. Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tp Hồ Chí Minh.

Phan Phương Thảo. 2004. Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định qua tư liệu địa bạ. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Phan Phương Thảo. 2003. "Kiên Mỹ - quê hương anh em Tây Sơn qua tư liệu địa bạ 1815 và 1839". Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. Lưu trữ tại tư liệu khoa Lịch sử, trường Đại học KHXH &NV, Đại học quốc gia Hà Nội.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 1963. Đại Nam thực lục chính biên, Tập III. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 1964. Đại Nam thực lục chính biên, Tập IX. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 1971. Đại Nam nhất thống chí, Tập 3. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 1993. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Tập IV. Huế: Nhà xuất bản Thuận Hóa.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 1997. Đại Nam chính biên liệt truyện, Tập II (Quyển 30). Huế: Nhà xuất bản Thuận Hóa.

Tư liệu Tây Sơn - Nguyễn Huệ, Tập I: Trên đất Nghĩa Bình. 1988. Quy Nhơn: Sở Văn hóa Thông tin Nghĩa Bình xuất bản.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i6.417

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172