Kiều hối từ Hoa Kỳ: Phần chìm của tảng băng trong mối quan hệ xuyên quốc gia

Nguyễn Vũ Hoàng

Abstract


Cuộc chiến tranh tại Việt Nam kết thúc năm 1975 đã mở ra một quan hệ mới giữa người Việt hải ngoại và quê hương. Từ những tư liệu điền dã tại Bà Rịa-Vũng Tàu và New Orleans, Hoa Kỳ, bài viết sẽ chỉ ra làm thế nào mà mối quan hệ xuyên quốc gia đã mang lại lợi ích cho người Việt ở hải ngoại, gia đình và quê hương của họ. Xem xét các vấn đề thông qua lý thuyết cộng đồng hải ngoại và tiếp cận nhân học xuyên quốc gia, bài viết chỉ ra những xung đột trong cộng đồng hải ngoại và tính hai mặt của chính sách đối với người Việt ở nước ngoài của nhà nước Việt Nam.

Ngày nhận 14/5/2018; ngày chỉnh sửa 11/8/2018; ngày chấp nhận đăng 20/8/2018


Keywords


Người Việt ở Mỹ; nhân học xuyên quốc gia; quê hương; cộng đồng hải ngoại; kiều hối

Full Text:

 Subscribers Only

References


Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Basch, Linda, Nina Glick Schiller, and Cristina Szanton-Blanc. 1994. Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States. London and New York: Routledge.

Bộ Chính trị. 2004. Nghị quyết 36/NQ-TW về Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2004.

Bousquet, Gisèle L. 1991. Behind the Bamboo Hedge: The Impact of Homeland Politics in the Parisian Vietnamese Community. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Carruthers, Ashley. 2001. “Exile and Return: Deterritorializing National Imaginaries in Vietnam and the Diaspora”, Luận án Tiến sĩ, Đại học Sydney, Australia.

Clifford, James. 1994. "Diasporas", Cultural Anthropology 9 (3): 302-338.

Cohen, Robin. 1996. Global Diasporas: An Introduction, London: University College London Press.

Dorais, Louis-Jacques, Leise Pilon-Le, and Nguyen Huy. 1987. Exile in a Cold Land: A Vietnamese Community in Canada. New Haven: Yale Center for International and Area Studies.

Dorais, Louis-Jaques. 2001. "Defining the Overseas Vietnamese", Diaspora 10 (1): 3-28.

Dorais, Louis-Jaques. 2010. “Politics, Kinship, and Ancestors: Some Diasporic Dimensions of the Vietnamese Experience in North America”, Journal of Vietnamese Studies 5 (2): 91-132.

Dufoix, Stéphane. 2008 Diasporas, Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press.

Espiritu, Yen-Le. 2003. Home Bound: Filipino American Lives across Cultures, Communities, and Countries. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Espiritu, Yen-Le. 2006. “Toward a Critical Refugee Study: The Vietnamese Refugee Subject in US Scholarship”, Journal of Vietnamese Studies, 1(1-2): 410-433.

Freeman, James. 1995. Changing Identities: Vietnamese Americans, 1975-1995. Boston, London etc.: Allyn and Bacon.

Gupta, Akhil, and James Ferguson. 1992. "Beyond 'Culture': Space, Identity, and the Politics of Difference". Cultural Anthropology 7(1): 6-23.

Hall Stuart. 1990. “Cultural Identity and Diaspora” pp. 222-237, in Identity: Community, Culture, Difference, edited by Jonathan Rutherford. London: Lawrence & Wishart.

Hansen, Peter. 2009. “Bắc Di Cư: Catholic Refugees from the North of Vietnam, and their Role in the Southern Republic, 1954-1959”, Journal of Vietnamese Studies 4 (3): 173-211.

Hòa Ái. 2013. "Thỉnh nguyện thư về hạn chế du lịch và gửi tiền về Việt Nam". http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/limit-send-us-currency-to-vietnam-ha-05122013091901.html. Truy cập ngày 12/5/2013.

Hoài Thu. 2018. “Việt Nam vào top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất 2017”, VnEconomy. http://vneconomy.vn/viet-nam-vao-top-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-lon-nhat-2017-20180424091821009.htm. Truy cập ngày 30/4/2018.

Nguyễn Vũ Hoàng. 2011. “Nhân học xuyên quốc gia: Những tiếp cận lý thuyết nhân học về người Việt tại Hoa Kỳ”, Tạp chí Dân tộc học Số 4: 60-72.

Nguyễn Vũ Hoàng (2017a) “Disasters, Settlement and the Homeland: Vietnamese American Experiences of White Supremacy in New Orleans”, Luận án Tiến sĩ, Khoa Nhân học, Đại học Toronto, Canada.

Nguyễn Vũ Hoàng. 2017b. “Quá trình tạo dựng hình ảnh mới sau thiên tai: So sánh trường hợp người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Việt tại New Orleans”, Tạp chí Dân tộc học Số 5 (203):12-23.

Aguilar-San Juan, Karin. 2009. Little Saigons: Staying Vietnamese in America. Minneapolis: University of Minessota Press.

Kearney, Michael. 1995. "The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and Transnationalism". Annual Review of Anthropology 24: 547-565.

Koh, Priscilla. 2011. Vietnam's Familiar Strangers: Narratives of Home, Homeland and Belonging Among Second Generation Việt Kiều in Sài Gòn. Luận án Tiến sĩ, Vrije Universiteit Amsterdam.

Thùy Linh. 2012. "Việt Nam sẽ nhận 9 tỷ USD kiều hối năm 2012". VNExpress http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/11/viet-nam-se-nhan-9-ty-usd-kieu-hoi-nam-2012/ . Truy cập ngày 24/11/2012.

Trà Mi. 2013. "Thỉnh nguyện thư yêu cầu Mỹ hạn chế du lịch, gửi tiền về Việt Nam". http://www.voatiengviet.com/content/thinh-nguyen-thu-yeu-cau-my-han-che-du-lich-goi-tien-ve-vietnam/1643228.html. Truy cập ngày 12/5/2013.

Người Việt Online. 2011. "Kết thúc diễn đàn Người Việt Online: 'Có nên về Việt Nam làm từ thiện?' ". Nguoi Viet Online http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=127618&zoneid=271#.USm0pleyL-s. Truy cập ngày 23/2/2013.

Người Việt Online. 2012. "Nhật Báo Người Việt và cộng đồng ". Người Việt Online http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=152744&zoneid=3#.USp1UFeyL-s. Truy cập ngày 24/2/2013.

Quê Hương. 2005. "Lịch sử công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài". Tạp chí Quê hương http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/Uy-ban-Nha-nuoc-ve-nguoi-Viet-Nam-o-nuoc-ngoai/Gioi-thieu-chung-/2005/01/1DDCC03A/. Truy cập ngày 22/7/2013.

Safran, William. 1991. "Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return", Diaspora, 1 (1): 83-99.

Schiller, Nina Glick & Georges Fouron. 2001. Georges Woke up Laughing: Long-distance Nationalism and the Search for Home. Durham, London: Duke University Press.

Schwenkel Christina. 2015. “Spectacular Infrastructure and its Breakdown in Socialist Vietnam”, American Ethnologist, 42(3): 520-534.

Sheffer, Gabriel. 1986. Modern Diasporas in International Politics. London & Sydney: Croom Helm.

Small, Ivan V. 2012. "Embodied Economies: Vietnamese Transnational Migration and Return Regimes". SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 27 (2): 234-259.

Thanh Trúc. 2011. "Làm Từ Thiện tại Việt Nam: Nên Hay Không Nên". RFA, http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/Charitable-Works-In-Vietnam-03172011121105.html. Truy cập ngày 20/3/2011.

Thai Hung Cam. 2008. For Better or For Worse: Vietnamese International Marriages in the New Global Economy. New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press.

Thomas, Mandy. 1997. “Crossing over: the Relationship between Overseas Vietnamese and Their Homeland”, Journal of Intercultural Studies, 18(2): 153-176.

Thủ tướng Chính phủ. 2008. Quyết định số 102/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Trần Công Thiện và Đỗ Doãn Quế (2005). "Nghị Quyết 36 và Các Công Tác của Việt Cộng tại Hải Ngoại". http://www.toquocvietnam.org/NQ36-CacCongTacCuaVC.htm. Truy cập ngày 23/2/2013.

Tran, Angie Ngoc. 2003. “Transnational Assembly Work: Vietnamese American Electronic and Vietnamese Garment Workers”, Amerasia Journal: Vietnamese Americans Creating Diasporas and Destinies, 29(1): 4-28.

Truitt, Allison. 2015. “Not a Day but Vu Lan Season: Celebrating Filial Piety in the Vietnamese Diaspora”, Journal of Asian American Studies, 18 (3): 289-311.

Vertovec, Steven, and Robin Cohen. 1999. Migration, Diasporas, and Transnationalism. Cheltenham: Elgar.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i4.371

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172