Quản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người: Từ những góc nhìn, quan điểm khác nhau đến một số vấn đề đặt ra

Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Thị Việt Hà

Abstract


Bài viết này bàn về những góc nhìn, quan điểm khác nhau đối với quản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người. Qua việc điểm lại các công trình nghiên cứu đi trước, bài viết nhấn mạnh rằng điều quan trọng của quản lý phát triển xã hội là giải quyết các vấn đề xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển xã hội một cách hiệu quả, công bằng và bền vững. Trong mối quan hệ với an ninh con người, mục tiêu quan trọng của quản lý phát triển xã hội là hướng tới ngăn ngừa, giải quyết những vấn đề xã hội mà những vấn đề xã hội đó có thể tạo nên mối đe dọa mất an ninh con người trên nhiều phương diện khác nhau liên quan đến đói nghèo, mâu thuẫn, xung đột xã hội, ô nhiễm môi trường, thực phẩm không an toàn, căng thẳng xã hội gắn liền với yếu tố tôn giáo, sắc tộc, bản sắc, v.v… Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra nhu cầu thực sự của việc triển khai nghiên cứu quản lý phát triển xã hội trong đảm bảo an ninh con người ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, bài viết cũng đề cập, gợi ý một số chiều cạnh quan trọng của hướng nghiên cứu này.

Ngày nhận 27/1/2018; ngày chỉnh sửa 05/6/2018; ngày chấp nhận đăng 03/8/2018


Keywords


Vấn đề xã hội; quản lý phát triển xã hội; an ninh con người

Full Text:

 Subscribers Only

References


Brinkerhoff, Derick W. 1985. “Managerial roles for social development management”. Public Administration and Development 5 (2): 145-156.

Brinkerhoff, Derick W. 1991. Looking out, looking in, looking ahead: Guidelines for Managing Development Programs. Working Paper. No1. The U.S. Agency for International Development (USAID) Implementing Policy Change

Commission on Human Security. 2003. Human Security Now. New York: Communications Development Incorporated in Washington, DC

Đinh Xuân Lý (chủ biên). 2009. Đảng lãnh đạo phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội thời kỳ đổi mới - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia,

Đinh Xuân Lý (chủ biên) 2010. Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới: Mô hình, thực tiễn và kinh nghiệm. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hoàng Chí Bảo. (chủ biên) 2010. Luận cứ và giải pháp phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Human Security Unit. 2009. Human Security in theory and practice: An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security. Human Security Unit, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, United Nations

Lê Ngọc Hùng. 2010. Xã hội học về lãnh đạo, quản lý. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lynn, Laurence E .1996. Public Management as Art, Science, and Profession. Chatham House Publishers.

Metcalfe, Les and Richards, Sue. 1990. Improving Public Management. London: European Institute of Public Administration, SAGE Publication.

Moore, Mark H. 1995. Creating Public Value: Strategic Management in Government, Cambridge: Harvard University Press.

Mokate, Karen and Saavedra, José Jorge. 2006. "Management for Social Deverlopment: An Integrated Approach to the Management of Social Policies and Programs". Working Paper Series I-62. Washington, D.C.

Nguyễn Minh Phương (chủ nhiệm). 2015. Chính quyền cấp xã với quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay. Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KX 02/11-15, Hà Nội.

Nguyễn Phú Trọng (chủ biên) 2008. Đổi mới và phát triển ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Nguyễn Trung Kiên, Lê Ngọc Hùng. 2012. “Quản lý xã hội dựa vào sự tham gia: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Tạp chí Xã hội học 1 (117): 103-113.

Paris, Roland. 2001. “Human Security: Paradigm Shift or Hot Air”, International Security, 26 (2): 87-102.

Phạm Ngọc Thanh (chủ biên). 2016. Quản lý phát triển xã hội ở Tây Nguyên trong xóa đói, giảm nghèo, bảo trợ xã hội và y tế. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Phạm Xuân Nam (chủ biên). 2001. Quản lý phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương (đồng chủ biên). 2010. Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Viện Xã hội học, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. 2010. Phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở nông thôn Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính.

Vũ Mạnh Lợi. 2012. “Bàn về mô hình phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam”. Tạp chí Xã hội học 4 (120): 23-36.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i4.370

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172