Hoàn thiện chức năng nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học tại Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Nguyễn Thị Gấm

Abstract


Nghiên cứu khoa học (NCKH) là chức năng quan trọng đối với các trường đại học trong xu thế hội nhập quốc tế. NCKH ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo của các trường đại học. Để hoàn thiện chức năng NCKH, các trường đại học của Việt Nam cần: đa dạng hóa các hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), phát triển các nguồn lực phục vụ NCKH, hình thành và phát triển các tổ chức KH&CN trong trường đại học.

Ngày nhận 27/12/2017; ngày chỉnh sửa 26/4/2018; ngày chấp nhận đăng 03/8/2018


Keywords


Nghiên cứu khoa học; chất lượng đào tạo; trường đại học

Full Text:

 Subscribers Only

References


Academic Ranking of World University. 2017. “Methodology”. (http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html). Truy cập tháng 4 năm 2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2014. “Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2017. “Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học”.

Cambridge Dictionary. “Function”. (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/function). Truy cập tháng 4 năm 2018.

Carlsson Håkan, Kettis Åsa, Söderholm Anders. 2014. Research quality and the role of the University leadership. The Swedish Association of Higher Education (SUHF)/ Experts´Committee on Quality, Stockholm.

Harvard University. “Research”. Cổng thông tin điện tử của Đại học Harvard https://www.harvard.edu/on-campus/research). Truy cập tháng 4 năm 2018.

Hoàng Phê (chủ biên). 2003. Từ điển Tiếng Việt. Hà Nội – Đà Nẵng: Nhà xuất bản Đà Nẵng.

Nguyễn Văn Tuân. 2017. “Vai trò của hoạt động NCKH đối với sinh viên”. Thông tin giáo dục – đào tạo, khoa học- công nghệ (Học viện Kỹ thuật Quân sự) 97:5-9.

Oba Jun. 2008. “Creating World-Class Universities in Japan: policy and initiatives”.

(http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/pfie.2008.6.5.629). Truy cập tháng 4 năm 2018.

Phan Quốc Nguyên. 2010. “Mô hình doanh nghiệp Spin 0ff trong các trường đại học trên thế giới”, Tạp chí KH&CN Việt Nam 6:59-60.

QS World University Rankings. 2018. “Methodology”. (https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology). Truy cập tháng 4 năm 2018.

Quốc hội. 2012. “Luật giáo dục đại học”. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=163054). Truy cập tháng 11 năm 2017.

Quỳnh Trang. 2017. “Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của Việt Nam thấp so với khu vực”.

(https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/ty-le-giang-vien-co-trinh-do-tien-si-cua-viet-nam-thap-so-voi-khu-vuc-3668686.html). Truy cập tháng 4 năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ. 2014. “Điều lệ trường đại học”. Trang Thông tin điện tử Thư viện pháp luật

(https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-70-2014-QD-TTg-Dieu-le-truong-dai-hoc-259959.aspx). Truy cập tháng 11 năm 2017.

Times Higher Education World University Rankings. 2017. “World University Rankings 2018 methodology”.

(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2018). Truy cập tháng 4 năm 2018.

Tödtling Franz. 2006. “The role of universities in innovation systems and regional economies”.

(https://www.oecd.org/innovation/research/37592074.pdf). Truy cập tháng 4 năm 2018.

Trần Anh Tài, Trịnh Ngọc Thạch. 2013. Mô hình đại học doanh nghiệp – Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Trần Mai Ước. 2013. "Nghiên cứu khoa học của giảng viên-yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học giai đoạn hiện nay". Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông 8: 22-27.

Trịnh Ngọc Thạch. 2017. Báo cáo tổng hợp đề tài: “Nghiên cứu hiện trạng và định hướng phát triển hoạt động NCKH và phát triển công nghệ của các trường đại học phù hợp với xu hướng đổi mới quản lý hoạt động KH&CN của Việt Nam trong tiến trình hội nhập KH&CN quốc tế”. Bộ KH&CN, Hà Nội.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 2015. “Báo cáo Giám sát việc phân bổ và sử dụng ngân sách KHCN giai đoạn 2011-2015”.

Vũ Minh Giang. 2009. "Tích hợp nghiên cứu khoa học và đào tạo Tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội". Kỷ yếu Hội thảo khoa học Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo Tiến sĩ trong các cơ sở đào tạo sau đại học. Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vũ Cao Đàm. 2014. Nghịch lý và lối thoát. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i4.369

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172