Nghiên cứu Delphi: một số nội dung cơ bản

Bùi Thu Hương

Abstract


Delphi không phải là một khái niệm mới đối với các nhà nghiên cứu khoa học xã hội trên thế giới. Trong lịch sử gần bảy thập kỷ qua, mặc dù còn một số khiếm khuyết, thiết kế nghiên cứu Delphi đã và đang được sử dụng khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực như khoa học chính trị, xã hội, y tế, sức khoẻ, môi trường… và đã chứng tỏ sự hữu ích trong các nghiên cứu mang tính dự đoán, kiểm tra, đánh giá hay tìm kiếm sự đồng thuận về kiến thức, kinh nghiệm và quan điểm của người tham gia nghiên cứu về một vấn đề cụ thể nào đó. Trên cơ sở tổng thuật, phân tích một số công trình nghiên cứu tiêu biểu có liên quan, bài viết này hệ thống hoá một số thảo luận quan trọng liên quan đến định nghĩa, đặc điểm, cách phân loại và các bước cần thiết để thiết kế và tiến hành một nghiên cứu Delphi trên thực tế.

Ngày nhận 28/11/2017; ngày chỉnh sửa 16/01/2018; ngày chấp nhận đăng 21/6/2018


Keywords


Phương pháp Delphi; sự đồng thuận; phương pháp chuyên gia; tiếp cận thực chứng; tiếp cận diễn giải

Full Text:

 Subscribers Only

References


Tài liệu trích dẫn

Cuhls, K. 2001. Delphi Method. UNIDO. Available at:

http://www.unido.org/fileadmin/import/16959_DelphiMethod.pdf [Downloaded on 30 May 2016].

Day, J.. and Bobeva, M. 2005. ‘A Generic Toolkit for the Successful Management of Delphi Studies’, The Electronic Journal of Business Research Methodology 3 (2): 103-116.

Delbecq, A., Van de Ven, A., & Gustafson, D. 1975. Group Technique for Program Planning. Glenview: Scott, Foresman, and Co.

Fitzsimmons J. and Fitzsimmons, M. (eds). 2001. Service Management: Operations, Strategy and Information Technololy (4th Edition). Boston: McGraw-Hill.

Gupta, U. and Clarke, R.. 1996. ‘Theory and Application of the Delphi Technique: A bibliography (1975-1994)’, Technological Forecasting and Social Change 53: 185-211.

Hanafin, S.. 2004. Review of Literature on the Delphi Technique. Department of Children and Youth Affairs. Available at http://dcya.gov.ie/documents/publications/Delphi_Technique_A_Literature_Review.pdf [Downloaded on 30 May 2016].

Helms, C., Gardner, A., và Mcinnes, E. 2017. The Use of Advanced Web-Based Survey Design in Delphi Research, Journal of Advanced Nursing 73 (12): 3168-3177.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Thành phố Hồ Chí Minh). 2015. Nghiên cứu Delphi về Năng lực Truyền thông vì sự Phát triển của Xã hội tại Việt Nam. Dự án xây dựng năng lực Erasmus + về đào tạo Đại học 2015.

Hsu, C. and Sandford, B. 2007. ‘The Delphi Technique: Making Sense of Consensus’, Practical Assessment, Research & Evaluation, 12 (10): 1-7.

Keller, A. 2001. Future Development of Electronic Journals: A Delphi Survey', The Electronic Library, 19 (6): 383-396.

Linstone, H. 1978. The Delphi Technique. In: J. Fowles, ed. Handbook of Futures Research. London: Greenwood Place.

Miller, I. 2006. Determining What Could/Should Be: The Delphi Technique and its Application. Paper presented at the meeting of the 2006 Annual meeting of the Mid-Western Educational Research Association, Columbus, Ohio.

Ogbeifun, E., Mbohwa, C. Pretorius, J. H. C. 2016. 'Complementing a Delphi Exercise with a Focus Group Discussion', IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Bali, Indonesia, 4-7 December 2016, pp. 1269–1273.

Okoli, C. and Paulowski, S. 2004. ‘The Delphi Method as a Research Tool: An Example, Design Considerations and Applications’, Information & Management: 42: 15-29.

O'Rourke, J., Abraham, J., Riesenberg, L.A., Matson, J., và Lopez, D. 2018. A Delphi Study to Identify the Core Components of Nurse to Nurse Handoff, Journal of Advanced Nursing, Vol. 3 (Epub).

Reeds, J. and Roskell, V. 1997. ‘Focus Groups: Issues of Analysis and Interpretation’, Journal of Advanced Nursing 26: 765-771.

Robson, C. 1993. Real World Research. Oxford: Blackwell.

Song, H. 2007. Delphi-based Scenario Planning Studies on Futures of Curriculum for Teacher Education in China, PhD Thesis, Minnesota University, USA.

Szpilko, D. 2014. 'The Use of Delphi Method in the Process of Building a Tourism Development Strategy in the Region', Economics and Management 4: 329-346.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i3.367

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172