Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên viên làm công tác tổ chức cán bộ - Nghiên cứu điển hình tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Lê Quân, Đào Công Tuấn

Abstract


Bài viết nêu lên thực trạng triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên tổ chức cán bộ (TCCB) trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cùng một số kết quả đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện. Bài viết đã đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên TCCB, các giải pháp bao gồm: (1) Nâng cao nhận thức của lãnh đạo đơn vị về vai trò của việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên viên TCCB; (2) Ban hành văn bản hướng dẫn, quy định việc triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị; (3) Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiếp cận khung năng lực; (4) Huy động các nguồn lực, trí tuệ bên ngoài và thí điểm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn ở nước ngoài; (5) Tạo động lực tự thân học tập suốt đời cho chuyên viên. Áp dụng triệt để và nhân rộng các giải pháp này, ĐHQGHN sẽ có được một đội ngũ nhân sự chất lượng, chuyên nghiệp và đáp ứng được những yêu cầu trong môi trường giáo dục có nhiều thay đổi như hiện nay.

Ngày nhận 30/10/2017; ngày chỉnh sửa 22/01/2018; ngày chấp nhận đăng 21/6/2018


Keywords


Đào tạo; bồi dưỡng; tổ chức cán bộ; khung năng lực

Full Text:

 Subscribers Only

References


Baldwin, T.T., & Ford, J.K. 1988. Transfer of training: A review and directions for future research, Personnel Psychology 25-30.

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức cán bộ của ĐHQGHN. 2013. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức cán bộ của ĐHQGHN. 2014. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức cán bộ của ĐHQGHN. 2015. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức cán bộ của ĐHQGHN. 2016. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Clifton O. Longnecker và Laurence S.Fink. 2005. Industrial and commercial training: Emerald

Group Publishing Limited.

Hoàng Văn Hải, Vũ Thùy Dương. 2010. Quản trị nhân lực. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

JohnM. Ivancevich. 2010. Human resource management: Original language published by The

Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020.

Lê Thanh Hà. 2007. Quản trị nhân lực tập II. Hà Nội: Nhà xuấn bản Lao động và xã hội.

MCGraw-Hill Companies, Inc.

Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 18/06/1997 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước).

Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Vân Điềm. 2013. Giáo trình quản trị nhân lực. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i3.363

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172