Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” của C. Mác và Ph. Ăngghen

Phan Trọng Hào

Abstract


“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là tác phẩm kinh điển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học. Những nguyên lý được C. Mác và Ph. Ăngghen trình bày trong tác phẩm này là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hoạt động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” cũng đặt nền tảng tư tưởng cho giải quyết những vấn đề về Đảng Cộng sản, về giai cấp công nhân. Bài viết tập trung phân tích tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu ra đời của Đảng Cộng sản và mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân.

Ngày nhận 12/3/2018; ngày chỉnh sửa 10/5/2018; ngày chấp nhận đăng 21/6/2018


Keywords


Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; giai cấp công nhân; giai cấp tư sản.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. 2011. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 1995. Toàn tập, tập 3. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2002. Toàn tập, tập 11. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011. Toàn tập, tập 7. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

C. Mác và Ph. Ăngghen. 1995. Toàn tập, tập 4. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i3.356

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172