Vai trò tranh tụng tại tòa án của luật sư trong các vụ án hình sự địa bàn thành phố Hà Nội

Đặng Văn Cường

Abstract


Hoạt động tranh tụng trong các vụ án hình sự hiện nay đang là vấn đề nóng được quan tâm trong tiến trình cải cách tư pháp ở Việt Nam, vai trò của luật sư cũng được chú trong hơn so với giai đoạn trước, hoạt động tranh tụng của luật sư tại các phiên tòa hình sự sẽ giúp cho hoạt động xét xử được khách quan, công bằng, tránh oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Ngày nhận 19/6/2017; ngày chỉnh sửa 25/9/2017; ngày chấp nhận đăng 28/2/2018


Keywords


tranh tụng; tòa án; vai trò của luật sư; vụ án hình sự.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bộ Chính trị. 2002. "Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới". Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 2/1/2002, Hà Nội.

Bộ Chính trị. 2005. "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020". Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 2/6/2005, Hà Nội.

Quốc hội. 2013. Hiến pháp, ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2013, Hà Nội.

Quốc hội. 2015. Bộ luật Tố tụng hình sự, số 101/2015/QH13 ban hành ngày 27/11/2015, Hà Nội.

Lê Cảm. 2003. “Nguyên tắc tranh tụng trong hệ thống các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự.” Tạp chí Luật học 6: 3-8.

Đặng Văn Cường. 2017. “Tác động của hoạt động xét xử lưu động VAHS đối với bị cáo và cộng đồng xã hội”. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 299: 50-56.

Từ Văn Nhũ. 2002. “Đổi mới thủ tục xét xử nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà hình sự.” Tạp chí Toà án nhân dân, 10: 7.

Nguyễn Thái Phúc. 2003. “Vai trò, trách nhiệm của KSV và thủ tục tranh luận tại phiên toà sơ thẩm.” Tạp chí Kiểm sát 9: 18-29.

Trần Đại Thắng. 2003. “Bàn về vấn đề tranh tụng trong tố tụng hình sự”, Tạp chí Kiểm sát 9: 5-6.

Tòa án Nhân dân Hà Nội. 2015. Thống kê các giai đoạn 2011-2015, Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Kiện. 2016. “Thủ tục xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam”. Luận án Tiến sĩ Luật. Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.

Viện ngôn ngữ học. 1998. Đại từ điển tiếng Việt. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.

Richard Vogler. 2005. A world view of criminal justice, Ashgate, page.11.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i1.343

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172