Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015

Lê Thị Hồng Thuận

Abstract


Chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng là một nhân tố quan trọng trong những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong 10 năm (2005-2015). Bài viết phân tích nội dung sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh theo nghĩa rộng để thấy được vai trò quan trọng của sinh hoạt đảng trong sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, bài viết đánh giá được kết quả thực hiện, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm từ quá trình lãnh đạo thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Ngày nhận 14/11/2017; ngày chỉnh sửa 30/11/2017; ngày chấp nhận đăng 29/12/2017


Keywords


thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt; tổ chức cơ sở Đảng; Quảng Ninh; từ năm 2005 đến năm 2015.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2010. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. tập IV. Quảng Ninh.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2014. Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 12/3/2014. Quảng Ninh.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2015. Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015. Quảng Ninh.

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2007. Nghị quyết 15-NQ/TW tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”. Hà Nội.

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2008. Nghị quyết số 22-NQ/TW (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Hà Nội.

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2012. Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hà Nội.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2010. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Hạ Long.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2015. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Hạ Long.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2006. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đức Lượng. 2007. Về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2008. Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 16/4. Hạ Long.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2012. Báo cáo số 70-BC/TU. Hạ Long.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2013. Báo cáo số 196-BC/TU. Hạ Long.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2015. Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hạ Long.




DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i2b.330

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172