Động từ tình thái biểu đạt tình thái đạo nghĩa “được phép” trong thư tín thương mại tiếng Anh và tiếng Việt

Nguyễn Thị Thanh

Abstract


Bài viết phân tích cách sử dụng của nhóm động từ tình thái “can”, “could”, “may” với tư cách là phương tiện biểu đạt tình thái đạo nghĩa “được phép” trong thư tín thương mại tiếng Anh và nhóm động từ tình thái “có thể”, “được” với tư cách là phương tiện biểu đạt tình thái đạo nghĩa “được phép” trong thư tín thương mại tiếng Việt ở ba bình diện kết học, nghĩa học, dụng học. Đồng thời, bài viết cũng tiến hành so sánh hai nhóm động từ trên để tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt mang đặc trưng ngôn ngữ, văn hóa. Thông qua bài viết này, người viết hi vọng sẽ giúp cho người đọc có thể lựa chọn động từ phù hợp nhất để biểu đạt tình thái đạo nghĩa “được phép” trong quá trình soạn và dịch các văn bản thư tín thương mại.

Ngày nhận 01/12/2017; ngày chỉnh sửa 15/12/2017; ngày chấp nhận đăng 29/12/2017


Keywords


động từ tình thái; tình thái đạo nghĩa; được phép; thư tín thương mại.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Auwera, V.D., and Plungian. 1998. Modality’s semantic map. Linguistic Typology. Volume 2. Cambridge: Cambridge University Press.

Bosticco, M. 1989. Personal Letters for Business People (Grower Business Skills Series). Aldershot: Gower Publishing Ltd.

Bùi Trọng Ngoãn. 2004. Khảo sát các động từ tình thái trong tiếng Việt. Luận án tiến sỹ.

Bybee, J.L, Perkin, R & Pagliuca, W. 1994. The Evolution of Grammar: Tense, Aspect and Modality in the Language of the World. Chicago: University of Chicago Press.

Halliday M.A.K. 2004. An Introduction to Functional Grammar. London: Hodder Arnold Publisher.

Hewings, M. 1999. Advanded Grammar in use. Cambridge: Cambridge University Press.

Hoàng Phê. 2012. Từ điển tiếng Việt: Trung tâm Từ điển học. Đà Nẵng: Nhà xuất bản Đà Nẵng.

Lê Quang Thiêm. 2008. Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lyons, J. 1977. Semantics 2. Cambridge: Cambridge University Press.

Nunan. D. 1993. Introducing Discourse Analysis. New York: Penguin Group.

Nguyễn Chí Hòa. 2006. Ngữ pháp tiếng Việt thực hành. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Thị Thanh. 2017. “Động từ tình thái đạo nghĩa trong thư tín thương mại tiếng Anh và tiếng Việt”. Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư (1), 35-40.

Nguyễn Trọng Đàn. 1995. Phân tích diến ngôn thư tín thương mại. Luận án PTS khoa học ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà nội.

Palmer F.R. 1986. Mood and Modality. Cambridge: Cambridge University Press.

Palmer, F.R. 1990. Modality and the English Modals. London: Longman Press.

Thompson, G. 1996. Introducing Functional Grammar. London-New York-Sydney: Arnold.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i2b.329

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172