Cơ hội phát triển của nhóm cư dân bị thu hồi đất trong khu vực giải phóng mặt bằng tại huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình nhìn từ Lý thuyết Tương tác xã hội

Đặng Quang Trung

Abstract


Bài viết này trình bày về nội dung cơ bản của thuyết Tương tác xã hội và cách nhìn nhận cơ hội phát triển của nhóm cư dân bị thu hồi đất dưới góc độ phân tích lý thuyết tương tác xã hội. Lập luận của bài viết này đã chứng minh được mặc dù chính sách thu hồi đất phù hợp với quy luật phát triển xã hội nhưng đã tạo ra những căng thẳng/xung đột xã hội bởi nó góp phần hình thành nên các nhóm lợi ích khác nhau với những tương tác xã hội khác nhau. Tuy nhiên, quá trình điều hòa mâu thuẫn xã hội đã góp phần phát triển xã hội một cách bền vững. Những nội dung của bài viết này hướng tới sự tương tác giữa các nhóm xã hội và những xung đột tiềm ẩn của các nhóm dân cư bị thu hồi đất. Ngoài ra, hướng nghiên cứu này đã mở ra nhiều hướng để nghiên cứu tác động của chính sách giải phóng mặt bằng đến cơ hội phát triển của các nhóm dân cư.

Ngày nhận 26/11/2017; ngày chỉnh sửa 15/12/2017; ngày chấp nhận đăng 29/12/2017


Keywords


thu hồi đất; nhóm cư dân; giải phóng mặt bằng; tương tác xã hội.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Alain Degenne. 2009. “Type d’interactions, formes de confiance et relation.”, Redes, vol 16.

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2014. “Báo cáo công tác quản lý nhà nước về đất đai năm 2014 ”. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức.

Celia Bense Fereira Alves và Karim Hammou. 2017. “ Interaction ”, dans Anthony Glinoer et Denis Saint-Amand (dir.), Le lexique socius, http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/157-interaction, page consultée le 05 janvier 2018.

Christine Sorsana. 2001.“Element de methodologie des interactions sociales”. Recherche en soins infirmiers N065.

Đặng Quang Trung. 2017. “Cơ hội phát triển của nhóm cư dân bị thu hồi đất trong khu vực giải phóng mặt bằng tại Huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình”, luận án tiến sỹ, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

Goffman. 1973. “La mise en scène de la vie quotidienne. 2. Les relations en public”. Paris : Éd. Minuit

Maingueneau, D. 1996. Les termes clés de l’analyse du discours, : Éditions du Seuil, Paris.

Ngô Thị Phượng. 2012. ”Những biến đổi xã hội ở nông thôn Việt Nam do quá trình chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp”. http://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/95/1/Ngo%20Thi%20Phuong.pdf, truy cập ngày 23 tháng 1 năm2017.

Pothier Alric. 2007. Les intecration. http://eps-pothier1.e-monsite.com/medias/files/fiche-les-interactions.pdf, page consultée le 05 janvier -2017.

Phạm Thanh Quế. 2013. “Đánh giá công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện một số dự án phát triển trên địa bàn thành phố Thái Bình”, ThS - Khoa kinh tế và Quản trị kinh doanh,Đại học Lâm Nghiệp.

Statistics Canada. 2010, “Survey methods and practices”, University of Ottawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i2b.328

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172