Đổi mới cơ chế tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

Đinh Việt Bách

Abstract


Bài viết phân tích, đánh giá những bất cập, hạn chế về tài chính trong khoa học và công nghệ của Việt Nam hiện nay và đề xuất giải pháp tái cơ cấu nguồn kinh phí và nâng cao tổng kinh phí của toàn xã hội đầu tư cho khoa học và công nghệ, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp phát, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ.

Ngày nhận 17/11/2017; ngày chỉnh sửa 17/12/2017; ngày chấp nhận đăng 29/12/2017

Keywords


cơ chế tài chính; nguồn tài chính; khoa học và công nghệ.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bộ Khoa học và Công nghệ. 2014. Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 2014. Tài liệu lưu tạiBộ khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ.2015. Báo cáo tình hình phân bổ và sử dụng ngân sách khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015. Tài liệu lưu tại Bộ khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ. 2016a. Báo cáo nguồn lực khoa học và công nghệ phát triển kinh tế xã hội 2016. Tài liệu lưu tại Bộ khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ. 2016b.Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2015. Hà Nội Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Entrepreneur VC 100. 2017. The Top Investors in Early-Stage Startups.

http://www.dfg.de/gefoerderte_projekte/index.html, truy cập ngày 12/8/2016.

https://www.nsf.gov, truy cập ngày 12/7/2016

OECD. 2017. Gross domestic spending on R&D.

Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2013), Luật khoa học và công nghệ.

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật doanh nghiệp.

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật công nghệ cao.

Röhm, P., Köhn, A., Kuckertz, A. and Dehnen, H. S. 2017. “A world of difference? The impact of corporate venture capitalists’ investment motivation on startup valuation”. Journal of Business Economics, Vol (10).1007/s11573-017-0857-5.

Spencer Ante E. 2008. Creative Capital: Georges Doriot and the Birth of Venture Capital. Cambridge, MA: Harvard Business School Press. ISBN 1-4221-0122-3.

Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước. 2016. Báo cáo tổng kết các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015. Tài liệu lưu tại Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i2b.326

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172