Tiến hóa của các viện nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam trong tiến trình phát triển thiết chế tự trị

Phạm Thị Bích Ngọc

Abstract


Sau Đổi mới, đất nước ta đã xóa bỏ chế độ bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường. Các viện nghiên cứu và triển khai cũng dần tiến hóa theo hướng tự chủ để phù hợp với nền kinh tế thị trường. Môi trường cạnh tranh, luôn biến động của kinh tế thị trường buộc các viện nghiên cứu và triển khai phải đa dạng hóa chức năng và cấu trúc để tồn tại. Tiến trình đa dạng hóa thực chất là tái cấu trúc các viện nghiên cứu và triển khai. Việc tái cấu trúc các viện theo hướng đa dạng hóa này giúp các viện gia tăng nội lực. Từ đó tăng cường năng lực tự trị trong quá trình tiến tới thiết chế tự trị trong khoa học tại các viện nghiên cứu và triển khai. Trong khuôn khổ bài viết này tác giả chỉ nghiên cứu những viện nghiên cứu và triển khai không thuộc các trường đại học.

Ngày nhận 28/11/2017; ngày chỉnh sửa 15/12/2017; ngày chấp nhận đăng 29/12/2017


Keywords


tự trị trong khoa học; tiến hóa, viện nghiên cứu và triển khai.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 1981. Quyết định số 175-CP ngày 29/4/1981 của Chính phủ về việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế trong nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2005. Nghị định của Chính phủ số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 về quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2007. Nghị định của Chính phủ số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2015. Nghị định của Chính phủ số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về quy định cơ chế tự của đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2016. Nghị định của Chính phủ số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 về quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Hội đồng Bộ trưởng. 1983. Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng số 51-HĐBT ngày 17/5/1983 về một sô vấn đề công tác khoa học và kỹ thuật năm 1983 và những năm tiếp theo.

Hội đồng Bộ trưởng. 1987. Quyết định số 134-HĐBT ngày 31/8/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp khuyến khích công tác khoa học và kỹ thuật.

Hội đồng Bộ trưởng. 1992. Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng số 35-HĐBT ngày 28/01/1992 về công tác quản lý khoa học và công nghệ.

Hội đồng Nhà nước. 1988. Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước số 10-LCT/HDDNN8 ngày 05/12/1988 về chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam.

Phạm Huy Tiến. 2006. Giáo trình Tổ chức khoa học và Công nghệ.

Phạm Thị Bích Ngọc. 2008. “Đào tạo trong các viện nghiên cứu”. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số tháng 12/2008, tr.25-26.

Vũ Cao Đàm. 2000. “Các viện nghiên cứu công nghệ ở nước ta đi về đâu?”. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số tháng 7/2000, tr. 42-44.

Vũ Cao Đàm. 2015. Báo cáo trung hạn kết qua sau một năm nghiên cứu về đánh giá nghị đinh 115 và Nghị định 80 của Chính phủ, kết luận 3. Báo cáo đề tài.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i2b.325

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172