Chủ trương và sự chỉ đạo công tác vận động đồng bào các tôn giáo của Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1954

Nguyễn Thị Liên

Abstract


Bối cảnh lịch sử Việt Nam trong những năm 1951-1954 là thời điểm mà quân và dân ta giành được những thắng lợi có tính chất quyết định về quân sự và ngoại giao và Pháp đang từng bước sa lầy tại chiến trường Đông Dương. Chính sách lợi dụng tôn giáo mà thực dân Pháp sử dụng trong quá trình xâm lược Việt Nam đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tuy nhiên, đây chính là những sai lầm lớn nhất của Pháp. Về phía Đảng Lao động Việt Nam, đã có những bước tiến lớn trong quan điểm về vấn đề tôn giáo. Những văn kiện, chỉ thị của Đảng trong thời kỳ này là cơ sở để Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ban hành những chính sách tôn giáo phù hợp với bối cảnh lịch sử nước nhà. Đoàn kết giữa người cộng sản với những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo là đóng góp rất to lớn của Hồ Chí Minh, Đảng Lao động Việt Nam trong việc giải quyết lĩnh vực tôn giáo phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. Công tác tôn giáo nói chung và công tác giáo vận nói riêng có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tạo thành một sức mạnh lớn lao đưa Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng dân tộc.

Ngày nhận 11/4/2017; ngày chỉnh sửa 26/12/2017; ngày chấp nhận đăng 29/12/2017


Keywords


tôn giáo; giáo vận; công tác tôn giáo; chủ trương của Đảng về tôn giáo.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Báo Cứu quốc 1946. Hồ Chủ tịch với Ninh Bình 141: 2.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2002. Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 12. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính

trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 1995. Toàn tập, Tập 6. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Sở Công an Nam Bộ. 1950.. Báo cáo tình hình Thiên Chúa giáo. Hồ sơ 221. Phông lưu trữ Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam bộ. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Tạ Thị Thúy. 2000. “Việc nhận và khai khẩn bãi bồi ven biển Kim Sơn (Ninh Bình) 1930-1945”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử 6 : 23-26.

Thị ủy Sa Đéc. 1988. Lịch sử đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân thị xã Sa Đéc (1927-1975): Xí nghiệp in Đồng Tháp.

Thư Chung tháng 11 năm 1951của các Đức Giám mục Đông Dương.

Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 2003. Địa Chí Nam Định. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i2b.323

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172