“Khoán hộ” ở Vĩnh Phúc (1966-1968) - Vĩnh Phú (1968-1988) với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam

Nguyễn Quỳnh Phương

Abstract


Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp vừa là khâu đột phá vừa là lĩnh vực đổi mới thành công nhất trong công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam, đồng thời cũng là một quá trình tìm tòi, đấu tranh lâu dài và gian nan. Vĩnh Phú là một trong những địa phương đi đầu trong quá trình tìm kiếm cách thức sản xuất mới cho nông nghiệp và là một đột phá điển hình trong cả nước. Thông qua việc thực hiện đổi mới cách thức khoán từ thực hiện “khoán hộ” những năm 1966-1968 ở Vĩnh Phúc tới “khoán chui” những năm 1978-1980 cho đến “khoán gọn” những năm 1987-1988 ở Vĩnh Phú cho thấy nét táo bạo, tính độc lập, tự chủ trong quá trình quản lý hợp tác xã nông nghiệp của Vĩnh Phú. Vĩnh Phú trở thành một trong những cơ sở thực tiễn để Đảng thực hiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp Việt Nam.

Ngày nhận 11/10/2017; ngày chỉnh sửa 18/12/2017; ngày chấp nhận đăng 28/12/2017


Keywords


nông nghiệp; hợp tác xã; khoán.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Ban công tác nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc. 1962. Kế hoạch hướng dẫn thực hiện khoán việc trong sản xuất nông nghiệp. Lưu trữ Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc. 1966. Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề quản lý lao động nông nghiệp trong hợp tác xã hiện nay. Lưu trữ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Ban Chấp hành tỉnh Vĩnh Phú. 1977. Dự thảo Kế hoạch tăng cường củng cố hợp tác xã nông nghiệp, kiên quyết chặn đứng việc ba khoán cho hộ bằng bất cứ hình thức nào trong hợp tác xã nông nghiệp, tiếp tục phát huy và thực hiện tốt việc tổ chức lại sản xuất đưa sản xuất nông nghiệp tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Lưu trữ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc. 2007. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc 1930-2005. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Ban quản lý hợp tác xã nông nghiệp. 1987. Đề cương số 69-BC/QL “Hướng dẫn làm thí điểm khoán sản phẩm thanh toán gọn trong hợp tác xã nông nghiệp”. Lưu trữ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ban quản lý hợp tác xã nông nghiệp. 1988. Báo cáo số 03: BC/QL “Sơ kết khoán sản phẩm, thanh toán gọn trong hợp tác xã nông nghiệp”. Lưu trữ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp bậc cao. 1969. Hà Nội: Nhà xuất bản Nông thôn.

Trần Thị Mỹ Hường. 2000. Bước đầu tìm hiểu chính sách khoán nông nghiệp ở Vĩnh Phúc những năm 60, Khóa luận cử nhân Lịch sử, Thư viện khoa Lịch Sử, Trường Đại học KHXH và NV.

Kim Ngọc.1969. “Quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, đưa phong trào hợp tác hóa sản xuất nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Phú vững bước tiến lên”. Tạp chí Học tập 161: 36-46.

Tỉnh ủy Vĩnh Phú. 1979. Nghị quyết số 13 NQ/TU “Về tổ chức sản xuất, quản lý kinh doanh cây màu lương thực trong hợp tác xã nông nghiệp”. Trung tâm lưu trữ - Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Tỉnh ủy Vĩnh Phú. 1987. Vĩnh Phú với vấn đề khoán sản phẩm thanh toán gọn theo đơn giá và việc phân chia quỹ đất trong hợp tác xã nông nghiệp. Lưu trữ Tỉnh ủy Phú Thọ.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i2b.321

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172