Thất bại của Mỹ trong cuộc đối đầu về phương lược chiến tranh ở Việt Nam (1954 - 1975)

Phạm Hồng Tung

Abstract


Cho đến nay đã có nhiều công trình khoa học luận giải theo những cách tiếp cận khác nhau về nguyên nhân thắng lợi của nhân dân ViệtNamtrong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) – quá trình lịch sử mà người Mỹ gọi là “cuộc chiến tranh ViệtNam”. Bài viết này tiếp cận và luận giải vấn đề trên từ góc độ mới: phân tích và chỉ ra những sai lầm có tính hệ thống của phương lược chiến tranh mà nước Mỹ đã vận dụng trong toàn bộ quá trình can thiệp và tiến hành cuộc chiến của họ ở ViệtNam. Đây chính là nguyên nhân cội nguồn đã làm cho Mỹ đi từ thất bại này đến thất bại khác, hoàn toàn bị khuất phục trong cuộc đối đầu lịch sử với cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ và giải phóng dân tộc của nhân dân ViệtNam. Cách tiếp cận này là một hướng nghiên cứu cần tiếp tục được phát triển để góp phần nhận thức toàn diện hơn về lịch sử chiến tranh nói chung và lịch sử chiến tranh nhân dân ViệtNamnói riêng.


Keywords


phương lược chiến tranh; chiến tranh Việt Nam

References


tr.30-40
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v1i1.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172