Luật Người cao tuổi: Thực tiễn triển khai sau 8 năm ban hành (2009-2017)

Nguyễn Văn Đồng

Abstract


Luật Người cao tuổi được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 23/11/2009, luật đã quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc chăm sóc, trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi. Sự ra đời của Luật Người cao tuổi đã tạo nền tảng pháp lý thúc đẩy hoạt động trợ giúp người cao tuổi diễn ra thuận lợi hơn, thường xuyên và sâu rộng hơn. Bài viết tập trung phân tích, luận giải về thực tiễn công tác triển khai Luật Người cao tuổi từ khi ban hành đến nay; tổng kết những kết quả và kinh nghiệm sau 8 năm đưa luật vào thực tiễn đời sống.

Ngày nhận 10/3/2017; ngày chỉnh sửa 09/5/2017; ngày chấp nhận đăng 01/12/2017


Keywords


Người cao tuổi; Luật Người cao tuổi; trợ giúp người cao tuổi.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Quỹ dân số Liên hợp quốc. 2016. “Đánh giá 5 năm thực hiện luật người cao tuổi 2010-2014.” Báo cáo đánh giá, Hà Nội.

Nguyễn Văn Đồng. 2015. “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: Thực trạng và giải pháp.” Tạp chí Người cao tuổi, 76:21-29.

Nguyễn Văn Đồng. 2017. “Quản lý mô hình liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi và vai trò của công tác xã hội. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 33, số 1: 66-79.

Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế HAI. 2015. “Chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng.” Nghiên cứu đánh giá, Thanh Hóa.

Tổng cục DS-KHHGĐ. 2016. “Già hóa dân số - Những thách thức trong chăm sóc người cao tuổi.” Báo cáo Quỹ dân số Liên Hợp Quốc, Hà Nội.

Ủy ban Dân tộc. 2015. “Đánh giá 5 năm thực hiện Luật người cao tuổi 2010-2014.” Báo cáo đánh giá, Hà Nội.

Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi. 2016. “Thực trạng người cao tuổi và tình hình già hóa dân số tại Việt Nam.” Nghiên cứu đánh giá, Hà Nội.

Viện Chính sách công và Quản lý. 2013. “Đánh giá triển khai thực hiện luật người cao tuổi 2010-2012.” Nghiên cứu đánh giá, Hà Nội.

Viện Khoa học Lao động và Xã hội. 2016. “Già hóa dân số và những thách thức”, Báo cáo thống kê, Hà Nội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i6.297

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172