Hiện tượng cúng hậu thế kỷ XVII-XVIII (Trường hợp văn bia cúng hậu huyện Tiên Lãng, Hải Phòng)

Tống Văn Lợi

Abstract


Trong 2 thế kỷ XVII, XVIII, vùng đất huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đóng vai trò cửa ngõ đi vào vùng châu thổ Bắc Bộ rộng lớn. Thông qua phân tích những thông tin được phản ánh trong văn bia, bằng phương pháp thống kê định lượng, bài viết đi sâu tìm hiểu về hiện tượng cúng hậu ở khu vực này, làm rõ mức độ và hiện vật đóng góp,… Qua đó, lý giải về mức sống của người dân nơi đây cũng như sự quan tâm của họ đối với các tôn giáo và tín ngưỡng.

Ngày nhận 05/06/2017; ngày chỉnh sửa 20/9/2017; ngày chấp nhận đăng 01/12/2017


Keywords


Cúng hậu; văn bia; thế kỷ XVII-XVIII; Tiên Lãng.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Đỗ Thị Hảo (chủ biên), Lâm Giang, Trịnh Minh Đức, Đỗ Thị Hảo, Nguyễn Kim Măng, Trần Văn Mỹ, Nguyễn Thị Nguyệt, Vũ Quang Tần, Nguyễn Thị Thảo. 2009. Văn bia Tiên Lãng- Hải Phòng. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Đỗ Thị Thùy Lan. 2006. “Vùng cửa sông Đàng Ngoài thế kỷ XVII-XVIII: vị trí cửa sông và cảng Domea.” Tạp chí Nghiên cứu lịch sử 11: 19-29, 12: 19-30.

Đỗ Thị Thùy Lan. 2016. Hệ thống cảng thị sông Đàng Ngoài, lịch sử ngoại thương Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lê Quý Đôn. 1962. Vân đài loại ngữ. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa, T.II.

Nguyễn Quang Ngọc. 2007. “Domea-Cảng cửa khẩu ở vùng cửa sông Đàng Ngoài thế kỷ XVII.” Kỷ yếu hội thảo: Domea trong hệ thống thương mại Đàng Ngoài thế kỷ XVII-XVIII, Hải Phòng.

Nguyễn Văn Kim. 2007. “Vị trí của phố Hiến và Domea trong hệ thống thương mại Đàng Ngoài thế kỷ XVII-XVIII (tư liệu lịch sử, điều tra điền dã và khảo cổ học).” Tạp chí Nghiên cứu lịch sử 4: 20-34.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Ngọc Thao, Đinh Văn Huy, Trần Văn Điện. 2007. “Vị trí cảng thị Domea ở khu vực huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.” Tạp chí Khảo cổ học 3.

Trần Thị Kim Anh. 2004. “Bia hậu ở Việt Nam.” Tạp chí Hán Nôm 3: 54-63.

Trần Thị Thu Hường. 2014. “Tục bầu Hậu thần qua tư liệu văn bia Hậu thần Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII”. Tạp chí Hán Nôm 5: 48-59.

Trương Hữu Quýnh. 1983. Chế độ ruộng đất ở Việt Nam thế kỷ XI-XVIII. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, T.II, Thế kỷ XVI-XVIII.

Vũ Đường Luân. 2008. “Dấu tích cảng bến- thương mại và đặc điểm kinh tế, tín ngưỡng vùng hạ lưu sông Thái Bình thế kỷ XVII-XVIII (Qua các kết quả khảo sát thực địa và tư liệu văn bia).” Tạp chí Nghiên cứu lịch sử 5 (385): 25-34, 6 (386): 50-58.

Vũ Minh Giang. 1994. “Góp phần nhận diện phố Hiến qua hai tấm bia.” Trang 112-127 trong sách Phố Hiến (Kỷ yếu hội thảo khoa học), Sở Văn hóa Thông tin-Thể thao Hải Hưng.

Phạm Thị Thùy Vinh. 2003. Văn bia thời Lê xứ Kinh Bắc và sự phản ánh sinh hoạt làng xã. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa thông tin.

Phạm Thị Thùy Vinh. 2006. “Lệ bầu hậu của người Việt qua tư liệu văn bia.” Tạp chí Nghiên cứu lịch sử 3 (359): 33-40.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i6.296

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172