Biến đổi thiết chế quản lý làng bản truyền thống của người Hmông và Dao theo đạo Tin Lành tại hai tỉnh Điện Biên và Hà Giang

Trần Thị Hồng Yến

Abstract


Từ năm 1986 đến nay, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc Việt Nam chuyển từ tín ngưỡng truyền thống sang theo đạo Tin Lành, trong đó chủ yếu là người Hmông (188.000 người) và Dao (khoảng hơn 10.000 người). Cùng với quá trình chuyển đổi sang niềm tin mới, thiết chế xã hội-một bộ phận của văn hóa cũng biến đổi theo. Thực tế trên đã đặt ra câu hỏi, vậy hiện nay thiết chế quản lý bản làng truyền thống của người Hmông và Dao đã thay đổi như thế nào sau khi theo đạo Tin Lành? Hay nói một cách khác, thiết chế Tin Lành là gì, nó vận hành như thế nào trong các điểm nhóm Tin Lành? Đây là nội dung bài báo đề cập tới.

Ngày nhận 20/5/2017; ngày chỉnh sửa 14/7/2017; ngày chấp nhận đăng 01/12/2017


Keywords


Biến đổi thiết chế xã hội; bản làng Tin Lành; người Hmông và Dao theo đạo Tin Lành.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Chung Á, Nguyễn Đình Tấn. 1996. Nghiên cứu xã hội học. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng đồng chủ biên. 2008. Xã hội học. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bế Viết Đẳng, Nguyễn Khắc Tụng, Nông Trung. 1971. Người Dao ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Hà Văn Tấn. 2007. Một số vấn đề lý luận sử học. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam. 2005. Từ điển Bách khoa Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa.

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc). 2013. Kinh thánh Cựu ước và Tân ước. Hà Nội: Nhà xuất bản Tôn giáo.

Lý Hành Sơn. 2003. Các nghi lễ chủ yếu trong chu kỳ đời người của nhóm Dao Tiền ở Ba Bể, Bắc Kạn. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Mã A Lềnh, Từ Ngọc Vụ. 2014. Tiếp cận văn hóa Hmông. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc.

Moua, Vayong. 1995. “Hmong Christianity: Conversion, Consequence, and Conflict”. Hmong Conversion. St. Olaf College; Northfield, Minnesota. 15 Jan. 2007.

Nguyễn Khắc Tụng. 2014. Dân tộc Dao, trong: Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc), Tái bản lần thứ 2. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Nguyễn Ngọc Thanh. 2007. Làng bản của người Dao Quần Chẹt ở Phú Thọ. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Nguyễn Văn Chính. 2013. Người Hmông Tin Lành ở Lào Cai: Cải đạo, thích nghi và bản sắc tộc người, Báo cáo Tọa đàm khoa học quốc tế Tôn giáo và văn hóa: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, tr. 280-289, Trung tâm nghiên cứu Tông giáo đương đại, Trường ĐH KHXH và nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

Nguyễn Văn Thắng. 2009. Giữ “lý cũ” hay theo “lý mới”? Bản chất của những phản ứng khác nhau của người Hmông ở Việt Nam với ảnh hưởng của đạo Tin Lành. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Phạm Quang Hoan, Hùng Đình Quý (Chủ biên). 1999. Văn hóa truyền thống người Dao ở Hà Giang. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc.

Tapp, Nicholas. 1989. Sovereignty and Rebellion the White Hmong of Northern ThaiLand, Oxford: Oxford University Press.

Trần Từ. 1984. Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Trần Thị Kim Xuyến (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Xoan. 2005. Nhập môn xã hội học. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia. 1998. Sự phát triển văn hóa, xã hội của người Dao: Hiện tại và tương lai. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về người Dao lần thứ 7 tổ chức tại Việt Nam.

Vương Duy Quang. 2005. Văn hóa tâm linh của người Hmông ở Việt Nam, truyền thống và hiện tại. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i6.292

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172