Các giải pháp phát triển hệ thống sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính đồng bộ hình thành tuyến du lịch theo yêu cầu liên kết vùng Bắc - Nam Trung Bộ

Trần Thị Minh Hòa, Đinh Nhật Lê

Abstract


Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều nét tương đồng để phát triển du lịch biển, đảo gắn với các di sản văn hóa đặc sắc và hệ sinh thái đa dạng. Khu vực duyên hải miền Trung trước đây vốn là nơi phải hứng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra, đời sống của người dân rất khó khăn. Song, những năm qua, do được đầu tư mạnh mẽ, khu vực này đã từng bước thay đổi. Hoạt động du lịch phát triển đã thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế-xã hội về nhiều mặt. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ còn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có, sản phẩm, dịch vụ còn thiếu đồng bộ, công tác quản lý nhà nước về du lịch chưa hiệu quả, thiếu tầm nhìn tổng thể và thiếu sự liên kết phát triển du lịch vùng cũng như liên vùng. Vấn đề đặt ra cho sự phát triển du lịch tại vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ là phải có được một hệ thống sản phẩm, dịch vụ đồng bộ, xây dựng các tuyến du lịch liên vùng để góp phần phát huy giá trị của hệ thống di sản, di tích, tối ưu hóa việc khai thác các tài nguyên du lịch cũng như có các định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Ngày nhận 31/5/2016; ngày chỉnh sửa 3/8/2017; ngày chấp nhận đăng 01/12/2017


Keywords


vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ; sản phẩm du lịch; tuyến du lịch; liên kết.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bùi Quang Bình. “Thu hút du khách quốc tế đến các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ: Thực trạng và giải pháp”. Truy cập từ trang web: http://vietccr.vn/xem-tin-tuc/thu-hut-du-khach-quoc-te-den-cac-tinh-duyen-hai-nam-trung-bo-thuc-trang-va-giai-phap-default.html. Truy cập ngày 23/10/2015.

Bùi Thị Tám. 2012. “Thực trạng, nhu cầu và định hướng liên kết đào tạo nguồn nhân lực Du lịch cho vùng duyên hải miền Trung”. Bài trình bày tại Hội thảo Khoa học Liên kết Đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung do Tổ điều phối Vùng các tỉnh Duyên hải Miền Trung và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức tại Thừa Thiên Huế tháng 4 năm 2012.

Đinh Văn Sơn. 2016. “Báo cáo đề dẫn” tại Hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch bền vững khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam” do Trường Cao đẳng Thương Mại phối hợp với một số đơn vị khác tổ chức tại Đà Nẵng ngày 23/7/2016.

Lê Bá Thảo. 1998. “Việt Nam: Lãnh thổ và các vùng địa lý”. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Lê Thông, Vũ Tuấn Cảnh, Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Kim Hồng. 1996. “Địa lý du lịch”. Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tp Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Hồng Lâm. 2013. “Kinh tế du lịch ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trong hội nhập kinh tế quốc tế”. Luận án tiến sĩ. Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2005. Luật du lịch Việt Nam. Hà Nội : Nhà xuất bản Tư pháp.

Quốc Việt. 2015.” Lượng du khách đến 6 tỉnh Bắc Trung bộ tăng mạnh”. truy cập từ trang web: https://www.vietnamplus.vn/luong-du-khach-den-6-tinh-bac-trung-bo-tang-manh/177735.vnp. Truy cập ngày 18/12/2015.

Trần Đức Thanh (Chủ biên), Trần Thị Mai Hoa. 2017. “Địa lý du lịch”. Hà Nội: Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội.

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. 2016b. “Báo cáo tổng hợp “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030””. Truy cập từ trang web: http://itdr.org.vn/thong-tin-tu-lieu/de-an-du-an/cac-de-an-phat-trien-du-lich/988-bao-cao-tong-hop-qquy-hoach-tong-the-phat-trien-du-lich-vung-duyen-hai-nam-trung-bo-den-nam-2020-tam-nhin-den-nam-2030q.html. Truy cập ngày 12/5/2016.

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. 2016a. “Báo cáo tổng hợp “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030””. Truy cập từ trang web: http://itdr.org.vn/thong-tin-tu-lieu/de-an-du-an/cac-de-an-phat-trien-du-lich/740-quy-hoach-tong-the-phat-trien-du-lich-vung-bac-trung-bo-den-nam-2020-tam-nhin-den-nam-2030.html. Truy cập ngày 12/5/2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i6.288

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172