Thơ ca của các nữ thi nhân cung đình trong Toàn Đường thi và Manyoshu

Nguyễn Anh Tuấn

Abstract


Trong lịch sử Trung Quốc và Nhật Bản, thời đại nhà Đường và thời kỳ Asuka-Nara có thể xem là những kỷ nguyên phồn vinh bậc nhất của thơ ca phụ nữ. Điều này được thể hiện rất rõ qua số lượng nữ thi nhân và tác phẩm của họ hiện còn được lưu lại trong Toàn Đường thiManyoshu, những bộ thi tuyển quý giá của hai quốc gia Đông Á này. Không chỉ vậy, sự đa dạng về các loại hình nữ thi nhân, ví dụ như phụ nữ cung đình, phụ nữ quan lại, phụ nữ thường dân, nữ đạo sĩ, ni cô và kỹ nữ, với bối cảnh xã hội, học vấn và trải nghiệm đời sống mang nhiều nét độc đáo riêng, còn tạo nên những đặc sắc về nội dung và hình thức cho thơ ca phụ nữ trong Toàn Đường thiManyoshu. Trong bài viết này, tác giả sẽ tập trung nghiên cứu thơ ca của một trong số các loại hình nữ thi nhân nêu trên-phụ nữ cung đình trên hai phương diện nội dung chủ đề và hình thức nghệ thuật để tìm hiểu những điểm tương đồng và khác biệt trong thơ ca của họ.

Ngày nhận: 27/12/2016; ngày chỉnh sửa 07/4/2017; ngày chấp nhận đăng 01/8/2017


Keywords


Toàn Đường thi; Manyoshu; phụ nữ cung đình; nữ thi nhân; thơ.

Full Text:

 Subscribers Only

References


神田秀夫. 1969.『初期万葉の女王たち』. 東京:塙書房. (Kanda Hideo. 1969. Các nữ vương thời sơ kỳ Manyo. Tokyo: Hanawa Shobo).

村山出. 2004. 「万葉応詔歌の一側面」『北海学園大学人文論集』26・27:頁1-20. (Murayama Izuru. 2004. “Một góc nhìn về thơ ứng chiếu trong Manyoshu”. Tuyển tập luận văn khoa học nhân văn của Đại học Hokkai Gakuen 26-27: 1-20).

Nguyễn Nam Trân. 2012. Nhập môn Manyoshu. Hà Nội: Tài liệu lưu trữ tại Thư viện Bộ môn Nhật Bản học, Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQGHN.

Nhật Chiêu. 2013. Văn học Nhật Bản: từ khởi thuỷ đến 1868. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

尚二岭.2015.《初唐宫廷女诗人及其诗歌研究》.西藏民族学院中国古代文学硕士论文.(Thượng Nhị Lĩnh. 2015. Nghiên cứu các nhà thơ nữ cung đình thời Sơ Đường và thơ ca của họ. Luận văn thạc sĩ văn học Trung Quốc cổ đại, Học viện Dân tộc Tây Tạng).

张红.2013.《唐代宫室女性诗歌创作研究》.陕西理工学院中国古代文学硕士论文.(Trương Hồng. 2013. Nghiên cứu sáng tác thơ ca của phụ nữ cung đình thời Đường, Luận văn thạc sĩ văn học Trung Quốc cổ đại, Đại học Công nghệ kỹ thuật Thiểm Tây).

筑紫磐井. 2010.『女帝たちの万葉集』. 東京:角川学芸出版. (Tsukushi Bansei. 2010. Manyoshu của các nữ hoàng đế. Tokyo: Kadokawa Gakugei Shuppan).

􏿦􏽲􏰗王雅资.1998.“唐代宫廷女诗人初探”《中兴大学中文研究生论文集》第3期:页108-124. (Vương Nhã Tư. 1998. "Bước đầu tìm hiểu về các nữ thi nhân cung đình thời Đường”. Tuyển tập luận văn của nghiên cứu sinh khoa Trung Văn Đại học Trung Hưng 3: 108-124).
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i4.236

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172