Một số yếu tố tác động đến tranh chấp giữa thành viên với công ty

Trần Trí Trung

Abstract


Nội dung bài viết phân tích, làm rõ khái niệm, đặc điểm pháp lý và những yếu tố tác động đến tranh chấp giữa thành viên với công ty. Những yếu tố cơ bản được đề cập bao gồm: Tác động của văn hóa truyền thống, tác động của lợi ích kinh tế, tác động của cơ chế quản lý (cơ chế quản lý trong nội bộ và cơ chế quản lý của nhà nước).

Ngày nhận 14/11/2016; ngày chỉnh sửa 15/3/2017; ngày chấp nhận đăng 08/8/2017


Keywords


Tranh chấp; công ty.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Maurice Cozian, Alian Viandier. 1989. Tổ chức công ty (Sách dịch). Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Hà Nội.

Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế. 2010. Các nguyên tắc quản trị công ty của OEDC. Hà Nội.

Ngô Huy Cương. 2013. Giáo trình Luật thương mại-Phần chung và Thương nhân. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Minh Đoan. 2013. Thực hiện pháp luật và văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức.

Friedrich Kuebler. 1992. Một số vấn đề pháp luật kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức. Hà Nội: Nhà xuất bản Pháp lý.

Nguyễn Thị Mai Hoa. 2010. Tranh chấp pháp lý giữa các cổ đông trong công ty cổ phần tại Việt Nam. Hà Nội: Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. 1997. Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2004. Bộ Luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam .2014., Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Nguyễn Mạnh Sỹ. 2014. Pháp luật về giải quyết tranh chấp nội bộ công ty ở Việt Nam. Hà Nội: Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lê Minh Thủy. 2010. “Cơ chế quản trị doanh nghiệp: Làm đẹp từ bên trong”. Nhịp cầu đầu tư, http://nhipcaudautu.vn/tai-chinh/tien-te-ngan-hang/co-che-quan-tri-doanh-nghiep-lam-dep-tu-ben-trong-3260709/ Truy cập tháng 2 năm 2016.

Thư viện Học liệu Mở Việt Nam. Khái quát chung về công ty, https://voer.edu.vn/m/khai-quat-chung-ve-cong-ty/3fe7d65b Truy cập tháng 3 năm 2016.

Toà án nhân dân tối cao. 2012. Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự. Hà Nội.

Bob Tricker. 2009. Corporate Governance: Principles, policies and practices. Oxfoxd University Press.

Trần Trí Trung. 2015. Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, giữa thành viên với công ty trong loại hình công ty đối vốn ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Nghề Luật 2: 48-53, Học viện Tư pháp.

Trường Đại học Luật Hà Nội. 2011. Giáo trình Luật Thương mại, tập I. Hà Nội: Nhà xuất bản Công an Nhân dân.

Viện Ngôn ngữ học. 2003. Từ điển Tiếng Việt. Đà Nẵng: Nhà xuất Đà Nẵng.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i4.234

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172