Đặc sắc của chương trình môn Lịch sử bậc trung học ở Thượng Hải, Trung Quốc

Nguyễn Phùng Tám, Zhang Lujia

Abstract


Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành xây dựng Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể, trong đó có môn Lịch sử, bài viết phân tích, khái quát một số đặc điểm, ưu điểm tạo nên đặc sắc của chương trình môn Lịch sử bậc trung học ở Thượng Hải (Trung Quốc), như vấn đề vận dụng và phát triển quan điểm “Duy vật lịch sử” vào biên soạn chương trình-sách giáo khoa, vấn đề định hướng phát triển năng lực học sinh, vấn đề giải quyết mối quan hệ trong chương trình giữa các bậc học…. Từ đó, bài viết đề xuất những kinh nghiệm tham khảo đối với công cuộc đổi mới chương trình môn Lịch sử mà Việt Nam đang khởi động hiện nay.

Ngày nhận 27/02/2017; ngày chỉnh sửa 15/6/2017; ngày chấp nhận đăng 01/8/2017


Keywords


Môn lịch sử; chương trình môn lịch sử; Thượng Hải, Trung Quốc.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Doãn Bảo Vân. 2011. “Tổng thuật hội thảo “Thuyết Tân luận hiện đại hóa” của La Vinh Cừ - đột phá mới trong nghiên cứu khoa. học xã hội”, Nghiên cứu Lý luận Sử học, số 03, trang 154-156. (尹保云,“社会科学研究的新突破——罗荣渠《现代化新论》研讨会综述”, 史学理论研究, 1994年03期).

Dư Vĩ Dân (Chủ biên). 2012. Lịch sử bậc Cao trung (THPT), tập 1, Thượng Hải: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hoa Đông.

(余伟民主编,高中历史第一分册,华东师范大学出版社出版,2012年).

Dư Vĩ Dân. 2013. “Quan điểm thông sử phần Lịch sử Thế giới trong sách giáo khoa Lịch sử bậc THPT của thành phố Thượng Hải”. Trang 170-173 trong sách Giáo dục Lịch sử trong tiến trình toàn cầu hóa: So sánh đặc trưng biên soạn sách giáo khoa giữa châu Á và châu Âu, Chủ biên Mạnh Trung Tiệp. Thượng Hải: Nhà xuất bản Tam liên thư điếm.

(余伟民, “上海市高中历史教科书的世界通史观”,《全球化进程中的历史教育:亚欧教科书叙事特征比较》,上海三联书店出版社出版, 2013年).

Hội Giáo dục Lịch sử thành phố Thượng Hải. 2004. Tiêu chuẩn Chương trình môn Lịch sử bậc trung học của thành phố Thượng Hải. Thượng Hải: Nxb Giáo dục. (上海教育委员会, “上海市中学历史课程标准”, 上海教育出版社出版, 2004年版).

Hội Giáo dục Lịch sử thành phố Thượng Hải. 2013. Tiêu chuẩn Chương trình môn Lịch sử bậc trung học của thành phố Thượng Hải, bản điện tử do Nhiếp Ấu Lê-Chủ tịch Hội Giáo dục Lịch sử thành phố Thượng Hải cung cấp (上海教育委员会的《上海市中学历史课程标准》2013年电子版由上海教育委员会主席聂幼犁教授转发).

Phương Trung Hùng, Lý Dịch, Chử Hồng Khải chủ biên. 2015. Tiêu chuẩn năng lực môn học và chỉ nam dạy học: môn Lịch sử bậc Sơ trung. Bắc Kinh: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. (方中雄、李奕、褚宏启主任, “学科能力标准与教学指南:初中历史”, 北京师范大学出版社, 2015年版).

Quách Cảnh Dương, Thẩm Mẫn Hoa. 1994. “Đánh giá cải cách sách giáo khoa Lịch sử trong những năm 80 của Trung Quốc - tìm kiếm định hướng cải cách sách giáo khoa Lịch sử của thế kỉ 21”. Tạp chí Dạy học Lịch sử, số 06, trang 03-09. (郭景扬, 沈敏华, “面向21世纪的历史教材改革探索—中国80年代期历史教材改革述评”, 历史教学, 1994年第6期).

Tô Trí Lương (Chủ biên). 2012. Lịch sử lớp 8 - học kỳ 1 (bản Thử nghiệm). Thượng Hải: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hoa Đông (苏智良, “历史八年级第一学期 (试用本)”, 华东师范大学出版社).

Trần Chí Cường. 2013. “Cống hiến về lý liuận vĩ mô của nhà sử học Ngô Vu Cẩn đối với nội dung lịch sử Thế giới”. Nghiên cứu Lịch sử Thế giới cận hiện đại, số 01, trang 01-03. (陈志强, “吴于廑先生对世界史宏观理论的贡献”, 世界近现代史研究, 2013年01期)

Trần Thị Vinh. 2016. “Bàn về mối quan hệ giữa Sử học và giáo dục lịch sử trong sách giáo khoa Lịch sử”. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 7, trang 82-86.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i4.230

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172