The environment of craft and cottage industry villages in the context of Viet Nam's New Rural Development process (Case studies from Duong Lieu village, Hoai Duc district, Ha Noi city and Dai Bai village, Gia Binh district, Bac Ninh province)

Nguyen Tuan Anh, Vo Thi Cam Ly, Le Thi Hoa, Le Thi Mai Trang

Abstract


This paper is about the social and environmental situation of villages engaged in craft and cottage industries in the context of the New Rural Development process in the Red River delta of Vietnam. Based on fieldwork conducted in Duong Lieu village in Duong Lieu commune, Hoai Duc district, Hanoi city and Dai Bai village in Dai Bai commune, Gia Binh district, Bac Ninh province, the paper shows that in the context of implementing the policy on New Rural Development, craft and cottage industry brought many favorable conditions for economic development in these villages. This can be seen via many dimensions such as creation of jobs, increase of household incomes, etc. The paper also demonstrates that the development of craft/cottage industry villages led to negative consequences, especially the problem of environmental pollution. Duong Lieu village was reported to have a high rate of untreated waste water discharge whereas Dai Bai has a high rate of untreated waste gas emission. The environmental pollution also created risks of conflicts among people and communities who live in nearby areas and share the same water sources. In addition, the limited use of protective labor equipment was recorded in both Duong Lieu and Dai Bai. It can be said that along with positive results, craft/cottage industry in Duong Lieu and Dai Bai villages also created concerns about environmental problems.

Received 05th April 2017; Revised 24th April 2017; Accepted 29th April 2017Keywords


Craft; cottage Industry; village environment; New Rural Development.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bạch Thị Lan Anh. 2010. Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ [Sustainable development of traditional craft/cottage industry villages in the northern key economic region]. PhD thesis in Economics. University of Economics, Hanoi.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Dương Liễu. 2010. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Dương Liễu [Revolution History of the Party Committee and People of Duong Lieu Commune].

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2006. Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn [Circular on direction of implementing some contents of Degree 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 on 07/7/2006 of the Government on development occupation in rural areas.

Cục An toàn Lao động. 2014. Báo cáo kết quả hỗ trợ triển khai mở rộng mô hình quản lý ATVSLĐ tại làng nghề đúc đồng Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh [Report on the results of supporting the expansion of the OSH management model in Dai Dai, Gia Binh, Bac Ninh].

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Dương Liễu nhiệm kỳ 2015-2020. 2015. Báo cáo kiểm điểm Đại hội đảng bộ xã Dương Liễu nhiệm kỳ 2010 -2015, phương hướng nhiệm vụ 2015 -2020 [Review report of the party Congress of Duong Lieu Commune, term 2010-2015, direction for 2015-2020].

Đặng Kim Chi (editor). 2005. Làng nghề Việt Nam và môi trường [Vietnam craft/cottage industry villages and the environment]. Hà Nội: Science and Technology Publishing House.

Đảng Ủy-Ủy ban Nhân dân xã Đại Bái. 1996. Lịch sử xã Đại Bái [History of Dai Bai commune].

Đỗ Thị Thạch. 2006. Khôi phục và phát triển làng nghề ở vùng Đồng bằng sông Hồng nước ta hiện nay [Restore and develop craft/cottage industry villages in the Red River Delta]. Ministerial-level research report, Ho Chi Minh National Political Academy, Hanoi.

Lê Xuân Tâm. 2014. Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Ninh [Research and develop the craft/cottage industry villages associated with the New Rural Development program in Bac Ninh province]. PhD thesis in Law. Vietnamese Academy of Agriculture. Hanoi.

Lê Hải. 2006. Môi trường làng nghề với việc phát triển du lịch bền vững [Craft/cottage industry village environment with sustainable tourism development]. Vietnam Journal of Tourism, (3), pp.51-52.

Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Quang Minh, Lê Thị Mai Trang. 2016. Phong trào làng mới ở Hàn Quốc và chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam [New village movement in Korea and New Rural Development program in Vietnam]. Journal of Social Sciences and Humanities, 1b (2), pp 6-15.

Nguyễn Trần Điện. 2016. Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng Việt Nam [Implementation of environmental legislations for environmental protection in craft/cottage industry villages of the Red River Delta]. Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Nguyễn Chí Dĩnh. 2005. Những giải pháp nhằm phát triển làng nghề ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng [Solutions to develop craft/cottage industry villages in some provinces in the Red River Delta]. Vietnam Union of Science and Technology Association. Hanoi.

Ngô Thái Hà. 2009. Phát triển làng nghề và vấn đề bảo vệ môi trường trước hết là nước sạch [Development of craft/cottage industry villages and environmental protection is associated with clean water]. Tạp chí Cộng sản (http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nong-nghiep-nong-thon/2009/1768/Phat-trien-lang-nghe-va-van-de-bao-ve-moi-truong-truoc.aspx). Truy cập tháng 4 năm 2017.

Ủy ban Nhân dân xã Dương Liễu. 2001. Báo cáo làng nghề truyền thống xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội [Report on the traditional craft/cottage industry villages of Duong Lieu Commune, Hoai Duc District, Hanoi].

Ủy ban Nhân dân xã Dương Liễu. 2016a. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội [Report evaluating the performance of indicators on building new rural Duong Lieu Commune, Hoai Duc District, Hanoi].

Ủy ban Nhân dân xã Dương Liễu. 2016b. Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2010-2015, xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 -2020 [Report on the implementation of the socio-economic development plan for the period 2010-2015 and the plan of socio-economic development for the period 2016-2020].

Ủy ban Nhân dân xã Đại Bái. 2013. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2013, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2014 [Report on the task of socio economic development-national security and defense in 2013, and 2014 mission direction].

Ủy ban Nhân dân xã Đại Bái. 2014. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2014, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2015 [Report on the task of socio economic development - national security and defense in 2014, and 2015 mission direction].

Ủy ban Nhân dân xã Đại Bái. 2015. Báo cáo thực trạng sản xuất tiểu thủ công nghiệp làng nghề gò đúc đồng Đại Bái [Report on the status of craft/cottage industry production of Dai Bai bronze casting village].

Ủy ban nhân dân xã Đại Bái. 2016a. Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2016 của xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh [Report on the results of the implementation of the new rural criteria of Dai Bai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province until 2016].

Ủy ban nhân dân xã Đại Bái. 2016b. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội-an ninh quốc năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 [Report on the task of socio economic development-national security and defense in 2016, and 2017 mission direction].

Thủ tướng Chính phủ. 2010. "Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020 [Decision approving the National Target Program on New Rural Development in the period 2010-2020]." Cổng thông tin điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

(http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=95073). Truy cập tháng 2 năm 2017.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. 2016. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. [Report on the results of the implementation of the new rural development program period 2010-2015 in connection with restructuring agriculture in Bac Lieu].

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định. 2016. "Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 [Report on the results of the implementation of the new rural development program period 2010-2015 and 2016-2020 period mission direction]

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang-Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 2016. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 [Report on the results of the implementation of the new rural development program period 2010-2015 and 2016-2020 period mission direction].

VPĐP NTM Trung ương. 2015. Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 [National conference summarising the 5 years implementation of the National Target Program on New Rural Development in the period 2010-2025]. Cổng thông tin điện tử Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

(http://nongthonmoi.gov.vn/vn/tintuc/Lists/hdtw/View_Detail.aspx?ItemID=79).

Truy cập tháng 7 năm 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i2.206

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172